De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De invloed van een laag geboortegewicht op de inname van macronutriënten op latere leeftijd (13-22 jaar)

Rechten:

De invloed van een laag geboortegewicht op de inname van macronutriënten op latere leeftijd (13-22 jaar)

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond:JaarlijkskomenerinNederlandveelmensenomdoorziektenzoalshart-envaatziektenendiabetes.Uiteerderonderzoekisgeblekendateenlaaggeboortegewichteenrisicofactorisvoorhetkrijgenvandezeziekten. Probleemstelling:Watisdesamenhangtusseneenlaaggeboortegewichtendeinnamevanmacronutriëntenoplatereleeftijd(13-22jaar)enspelengenenhierbijeenrol? Doel:Onderzoekenofereensamenhangistusseneenlaaggeboortegewichtendeinnamevanmacronutriëntenoplatereleeftijdenofditverbanddoorgenenofwllichtdoorexternefactoren,zoalsrokenendrankgebruik,indebaarmoederwordtbeïnvloed.Alshetdoorexternefactorenbeïnvloedwordtzoudendezefactorenveranderdkunnenworden,waardoorhetvoedingspatroonvandebabyoplatereleeftijdmogelijkpositiefbeïnvloedkanworden.Methoden:Naaraanleidingvaneerdereonderzoeken,waaruiteenverbandnaarvorenisgekomentussengeboortegewichtenhart-envaatziekten,zijnmeerdereonderzoekenuitgevoerdnaardeoorzakenvanditverband.Voedingalsrisicofactorishierbijnogonvoldoendeonderzocht. Voorhetonderzoekisgebruikgemaaktvaneenliteratuuronderzoekengegevensdieverkregenzijnuitvragenlijsteneneetdagboekjesvandedoelgroe.Allereerstmoestwordenbepaaldwelkemacronutriëntenrelevantwarenvoorhetonderzoek.Daarnazijndeeetdagboekjes(voortkomenduitdejaren1987en1988)van120één-entwee-eiigetweelingengeanalyseerd.DegegevenszijningevoerdinmicrosoftExcel,omgezetindedigitaleNEVO-tabelenverwerktengeanalyseerdmetSPSS.Degegevenszijngeanalyseerdmetbehulpvandegepaardet-toetsendelineaireregressieanalyse.Resultaten:Uitzoweldet-toets(N=86)alsdelineaireregressieanalyse(N=88)kwameensignificantverbandnaarvorentusseneenlaaggeboortegewichteneenverhoogdeinnamevanverzadigdevetzurenvoordegehelepopulatie(resp.P=0.048enP=0.019).Tevensalserrekeningwerdgehoudenmethetverschilingeboortegewichtendeinnamevanmacronutriënten(delta-analyse)blijktditverbandsignificant(P=0,046).Alsdeéén-entwee-eiigetweelingenapartwerdengeanalyseerdkwamhieringeensignificantverbandnaarvoren(P=0,1versusP=0,1). Discussie:Omredendatergebruikwerdgemaaktvanreedsin1987en1988verkregengegevenskondenonduidelijkehoeveelhedenenvoedingsmiddelennietwordennaevraagd.Hiervoorzijnstandaardhoeveelhedengebruikteniserafentoeeenzogoedmogelijkanderproducttervervanginggekozen.OokisnietdenieuwsteversievandedigitaleNEVOtabelgebruiktomdatdezeniettotonzebeschikkingwas.Welisgebruikgemaaktvaneengrotedoelgroep(N=88)eneengoedeverdelingjongens/meisjesenéén-entwee-eiigetweelingen.Tenslotteiseeneetdagboekjeeenbetrouwbaremaniervoorhetnagaanvaniemandsvoedingspatroon. Conclusie:Eenlaaggeboortegewichthangtsamenmeteenverhoogdeinnamevanverzadigdvetopdeleeftijdvan13-22jaar.Hetfeitdatditverbandbijdegehelepopulatiewelsignificantismaarbijdeapartegroepenéén-entwee-eiigetweelingenniet,laatziendathetnietdegenetische-maarandereexternefactoren,omgevingsfactorenofintra-uterineinvloedenzijndiedezesamenhangveroorzaken.Metverderonderzoekzoudendezefactoreninkaartgebrachtkunnenwordenenopdezemanierzoudenveelziektegevallenvoorkomenkunnenworden.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk