De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Zorgverlening voor allochtone kinderen met overgewicht en obesitas in Zwolle

Rechten:

Zorgverlening voor allochtone kinderen met overgewicht en obesitas in Zwolle

Rechten:

Samenvatting

Achtergrond De prevalentie van overgewicht en obesitas bij jonge kinderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Allochtone kinderen zijn vaker te zwaar dan autochtone kinderen. In de huidige zorgverlening voor kinderen met overgewicht en obesitas worden knelpunten bij de uitvoering van preventie en behandeling van overgewicht geconstateerd. Vanuit de ATW Overgewicht is onderzoek onder professionals en ouders van kinderen met overgewicht en obesitas uitgevoerd over de huidige en gewenste zorgverlening. Hierbij zijn allochtone ouders niet bereikt. Zij vormen een aparte aandachtsgroep binnen de zorg. Dit vormt de reden om te onderzoeken of de zorgverlening voor allochtone kinderen met overgewicht en obesitas anders ingericht dient te worden dan voor autochtone kinderen met overgewicht en obesitas. Doel Inzicht verkrijgen in de ideeën die leven bij ouders van allochtone kinderen en zorgverleners in Zwolle over de huidige en gewenste ketenzorg voor overgewicht en obesitas en in kaart brengen van de kansen en bedreigingen die er zijn om de huidige zorg te verbeteren. Onderzoeksvraag Welke ideeën leven er bij de ouders van allochtone kinderen (4-19 jaar) en zorgverleners in Zwolle over de huidige en gewenste ketenzorg voor overgewicht en obesitas en waar liggen kansen om de zorg te verbeteren? Methode Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is kwalitatief onderzoek verricht. Door middel van focusgroepen met 8 allochtone ouders en interviews met 3 zorgverleners zijn de ideeën over de huidige en gewenste ketenzorg achterhaald. Van de gesprekken zijn woordelijke transcripties gemaakt. De teksten zijn vervolgens geanalyseerd middels open en axiaal coderen. Resultaten Turkse en Marokkaanse ouders zijn teleurgesteld in de huidige zorgverlening voor hun kind met overgewicht en obesitas. Wel voelen zij zich serieus genomen en geven zij aan dat communicatie niet voor problemen tussen hen en zorgverleners zorgt. Antilliaanse ouders hebben weinig ervaring met de zorg voor hun kind met overgewicht. Zorgverleners geven aan dat allochtonen een ander beeld van overgewicht hebben dan autochtonen en zij het probleem niet altijd zien. Het aantal wegblijvers en afhakers is bij allochtonen groot. Communicatie zorgt volgens zorgverleners wel voor een probleem. In de gewenste situatie spelen volgens allochtone ouders zijzelf, scholen en de omgeving een belangrijke rol bij de preventie van overgewicht en obesitas. Allochtone ouders zijn beter op de hoogte van het zorgaanbod van hun kind met overgewicht. Zij prefereren een gelijke behandeling voor allochtonen en autochtonen. Zorgverleners benadrukken dat het belangrijk is om allochtonen de zorg binnen te krijgen en binnen te houden. Conclusies en aanbevelingen Allochtone ouders voelen zich geen allochtoon en willen dan ook niet op die manier worden bejegend. Allochtonen hebben andere verwachtingen van de zorg vergeleken met autochtonen. Echter, dé allochtoon bestaat niet. Tussen allochtonen van verschillende herkomst bestaan verschillen in zorgconsumptie en omgaan met overgewicht. Preventie van overgewicht vereist een brede aanpak. De zorg hoeft geen zichtbaar onderscheid te maken tussen allochtonen en autochtonen. Belangrijker is om allochtone kinderen met overgewicht en obesitas de zorg binnen te krijgen en binnen te houden door goed aan te sluiten op de belevingswereld van allochtonen en hen beter inzicht te geven in het zorgaanbod voor kinderen met overgewicht en obesitas.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2010
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk