De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Draagvlak bij sportverenigingen met betrekking tot de Olympische en Paralympische Spelen 2028

Rechten:

Draagvlak bij sportverenigingen met betrekking tot de Olympische en Paralympische Spelen 2028

Rechten:

Samenvatting

Nederland heeft de ambitie om de OS28 in eigen land te organiseren. In het jaar 2016 wordt besloten of Nederland daadwerkelijk een bid voor de OS28 gaat ontwikkelen. Het al dan niet ontwikkelen van een bid is afhankelijk van het feit of Nederland in 2016 op Olympisch niveau is. Om Nederland in 2016 op Olympisch niveau te krijgen, worden in het Olympisch Plan 2028 verschillende doelstellingen (ofwel ambities) beschreven. Wanneer deze doelstellingen gerealiseerd zijn, is Nederland op Olympisch niveau. Twee doelstellingen uit het Olympisch Plan hebben betrekking op de Nederlandse sportverenigingen, namelijk de breedtesportambitie en de sociaal-maatschappelijke ambitie. In opdracht van SportService Amsterdam is kwalitatief onderzoek gedaan door middel van het afnemen van interviews bij achttien sportverenigingen van Amsterdam. Er is onderzocht in hoeverre er draagvlak is bij de verenigingen voor de doelstellingen uit het Olympisch Plan 2028 en hoe SportService Amsterdam hen kan ondersteunen om het draagvlak te vergroten. De resultaten hiervan worden aan de hand van de beantwoording van drie deelvragen beschreven: 1. Hoe kijken de verenigingen aan tegen een eventuele Nederlandse kandidaatstelling voor de OS28? Uit de resultaten blijkt geen enkele vereniging negatief te zijn over een eventuele Nederlandse kandidaatstelling voor de OS28. 83% van de geïnterviewde verenigingen geeft aan de organisatie van de OS28 in Nederland (sterk) te steunen. 5,5% van de verenigingen geeft aan tussen neutraal en steunen in te zitten en 11% van de verenigingen is neutraal/geen mening. 2. Waar liggen de knelpunten en behoeftes van de verenigingen met betrekking tot de doelstellingen van het Olympisch Plan 2028? Alle geïnterviewde verenigingen zijn bekend met de Olympische ambitie van Nederland. 38% van de verenigingen is bekend met de inhoud van het Olympisch Plan 2028 en ‘Nederland in 2016 naar Olympisch niveau’. Het professionaliseren van de sportverenigingen, wat onder de breedtesportambitie valt, wordt door de verenigingen en SportService Amsterdam op verschillende manieren geïnterpreteerd. Ook in het expertrapport “Nederlandse Sport naar Olympisch niveau’ (de nadere uitwerking van het sportgedeelte van het Olympisch Plan 2028) wordt het professionaliseren van sportverenigingen niet duidelijk genoeg gedefinieerd. SportService Amsterdam definieert professionaliseren als: de juiste personen op de juiste plaats, het optimaal inrichten van de organisatie en doelgericht werken en het professionaliseren kan op drie niveau's: bestuurlijk, organisatorisch of technisch niveau. Het meest genoemde knelpunt bij deze manier van professionaliseren, heeft te maken met onvoldoende vrijwilligers. Verder zijn er ook andere knelpunten en behoeftes genoemd op het gebied van professionaliseren, waar SportService Amsterdam de verenigingen mee kan helpen. Tot 6 slot sluit bij 83% van de geïnterviewde verenigingen de sociaal-maatschappelijke ambitie goed aan bij het beleid /de visie. Dat is positief voor ‘Nederland in 2016 op Olympisch niveau’, omdat de ‘neuzen’ dezelfde kant op wijzen. Het is echter niet duidelijke wanneer een vereniging voldoende bijdrage levert en wanneer niet. 3. Hoe kan SportService Amsterdam de verenigingen het beste bereiken? SportService Amsterdam kan het merendeel van de verenigingen het beste bereiken door een e-mail te sturen naar de voorzitter. Twee verenigingen kan SportService Amsterdam het beste telefonisch bereiken en met één vereniging kan SportService Amsterdam het beste communiceren door een bijeenkomst te organiseren. Een aantal verenigingen is van mening dat de gemeentelijke instanties te veel opgesplitst zijn of dat er onvoldoende tussen de instanties wordt gecommuniceerd. Verder komt uit deskresearch naar voren dat er geen Europees land is, waar meer gesport wordt bij een sportvereniging dan in ons land. Daarbij participeren circa 1.4 miljoen vrijwilligers week in week uit in het sportverenigingsleven. Ook wordt Nederland in het verslag ‘Sportdeelname in crossnationaal perspectief’ Europees kampioen breedtesport genoemd en is het naar mijn mening van belang om de Nederlandse sportverenigingen bij de doelstellingen van het Olympisch Plan 2028 te betrekken. Tot slot zijn er een aantal aanbevelingen gedaan naar aanleiding van de gevoerde gesprekken. In hoofdstuk 6 worden de volgende aanbevelingen volledig beschreven en toegelicht:  Het aanstellen van een intermediair tussen de gemeentelijke afdelingen.  Een voorstel doen aan Olympisch Vuur 2028 om duidelijke criteria op te stellen voor de breedtesportambitie en de sociaal-maatschappelijke ambitie en deze te koppelen aan een keurmerk.  Een voorstel doen aan Olympisch Vuur 2028 om 'het professionaliseren van sportverenigingen' duidelijker te definiëren.  Inspelen op de door de verenigingen aangegeven behoeftes aan advies en feedback op het gebied van de breedtesportambitie en de sociaal-maatschappelijke ambitie.  De verenigingen zoveel mogelijk bij de doelstellingen van het Olympisch Plan 2028 betrekken en de verenigingen als middel gebruiken om het draagvlak onder de Nederlandse bevolking te vergroten.  Vaker met de verenigingen te communiceren. 7 Summary (EN) The Netherlands has an ambition to organize the Olympic Games of 2028. In the year 2016 will be decided whether The Netherlands is going to develop a bid for the Olympic Games of 2028. This decision will depend on the fact whether or not The Netherlands will reach a so called Olympic level. The Dutch National Olympic Committee has set up a few goals (ambitions) to be able to reach this Olympic level, which can be found in the Olympic Plan 2028 (in Dutch: Olympisch Plan 2028). Realizing those goals, the Netherlands will reach the Olympic level. Two of these goals are meant for the Dutch sport clubs: the recreational ambition and the socio-political ambition (in Dutch: breedtesportambitie en sociaal-maatschappelijke ambitie). My assignment (commissioned by SportService Amsterdam) is to research the existence of support for the goals of the Olympic Plan 2028 and to research what SportService Amsterdam can do to increase that support. Therefore eighteen sport clubs have been approached for a qualitative interview. The results of my research will be described by the following (sub) questions: 1. What is the opinion of the Dutch sport clubs about the nomination of the Netherlands for the Olympic Games 2028? The results show none of the Dutch sport clubs is negative about the nomination of the Netherlands for the Olympic Games of 2028. 83% of the interviewed sport clubs strongly supports the decision to organize the Olympic Games of 2028. 5,5% of the Dutch sport clubs is neutral and 11% has no opinion. 2. What bottlenecks and needs do the Dutch sport clubs have for the goals of the Olympic Plan 2028?

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutBewegen, Sport en Voeding
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk