De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het sociale nieuws : Adviesrapport voor het verhogen van de online kijkcijfers

Rechten:

Het sociale nieuws : Adviesrapport voor het verhogen van de online kijkcijfers

Rechten:

Samenvatting

Onderwerp en doelstelling Het primaire medium van AT5 is televisie, waarop het nieuws het belangrijkste programma is. Via de AT5 website is het nieuws ook beschikbaar, maar wordt volgens de organisatie niet goed genoeg bekeken. Daarom is het van belang om inzicht te krijgen in de behoeften van de online doelgroep. Op basis hiervan is de volgende probleemstelling gesteld; Wat betekenen ontwikkelingen op zowel maatschappelijk als technologisch specifiek crossmedia en maatschappelijk gebied voor AT5 met name in het journalistieke domein? Hoe moet de communicatiestrategie van AT5 hierop aangepast worden om hogere online kijkcijfers te behalen? Deze aanleiding kan gezien worden als de doelstelling voor dit rapport: Inzicht krijgen in de best passende mogelijkheden voor AT5 om de online views van het nieuws te verhogen met 200%, om zo AT5 te adviseren over de best passende communicatiestrategie om dit doel te bereiken. Bevindingen en conclusies De online doelgroep is een andere groep dan de offline doelgroep. Waar vooral een wat oudere groep nog naar de nieuwsuitzendingen kijkt achter de televisie, gebruikt de jongere doelgroep meerdere soorten media om aan hun dagelijkse nieuwsvoorziening te komen. Omdat de doelstellingen gericht zijn op het verhogen van de online views is het de focus van dit rapport gelegd op de behoeften en het gedrag van jongeren in de leeftijdsgroep 18 tot en met 35. In het onderzoek staat het gedrag en de behoeften van deze groep beschreven. De behoeften van deze groep bestaat vooral uit het gebruiken van social media, mobiel internet en het nieuws in de vorm van het zogenaamde ‘snacknieuws’. Omdat de doelgroep zeer actief is op social media (93%) en dan vooral op Facebook, is het raadzaam voor AT5 om haar doelgroep via dit platform aan te spreken en dialoog aan te gaan. Uit literatuuronderzoek bleek dat het belangrijk is voor organisaties om een sterke online positionering te hebben, voornamelijk omdat de scheidingslijn tussen de offline en online wereld vervaagd. De trend is voor jongeren om actief te zijn via social media en op deze manier ook hun nieuws te vergaren naast televisie, internet, radio en krant. Voor hen is het belangrijk dat ze te alle tijden het nieuws kunnen raadplegen, waar ze maar willen. Mobiel internet heeft hierin een grote rol gespeeld; dit maakt het mogelijk om 24/7 het nieuws te raadplegen. Voor organisaties is het belangrijk om hiermee weten om te gaan. Omdat de nieuwsvergaring van de doelgroep gefragmenteerd is, is het belangrijk voor AT5 haar content crossmediaal aan te bieden. Dat wil zeggen, door verschillende kanalen de boodschap overbrengen. Dit heeft ook gevolgen voor de content. Hoe deze aangepast kan worden staat in het rapport beschreven. Het format AT5-minuutjes wat momenteel nog in ontwikkeling is bij AT5, past goed bij deze trends en ontwikkeling. Om te kijken hoe nieuwe producten worden geaccepteerd bij groepen is in het rapport is ook gekeken naar de Innovatiecurve van Rogers. Deze stelt dat er bepaalde eigenschappen te verbinden zijn aan groepen binnen deze curve. Hier staat ook beschreven welke behoeften deze groepen hebben en hoe ze benaderd kunnen worden. In het hoofdstuk ‘concurrenten’ is gekeken naar verschillende lokale en nationale media. Wat doen zij met de trends en ontwikkelingen die er op dit moment spelen? Welke services bieden zij hun doelgroep? Veel organisaties kiezen ervoor hun doelgroep actief te benaderen via social media, en voor het ontwikkelen van een applicatie voor de mobiele telefoon of tablets. Zo kan men het nieuws van de organisatie raadplegen wanneer ze willen. Uit het doelgroep onderzoek bleek dat een overgroot deel van de ondervraagden in het bezit is van een smartphone, behoefte heeft aan interactie met bedrijven en interesse heeft naar informatie uit en over de stad Amsterdam. Dit is een kans voor AT5. Hoe deze kans aangepakt kan worden staat beschreven in de aanbevelingen van dit rapport. Aanbevelingen De aanbevelingen van dit rapport luiden kort; het formuleren van een online identiteit, het verder ontwikkelen van het format AT5-minuutjes en het ontwikkelen van een applicatie voor mobiel internet gebruikers. Onder het formuleren van een online identiteit valt ook het formuleren van een social media beleid. Op deze manier kan er via social media, waar de doelgroep actief is, een dialoog aangegaan worden en kan er zo meer traffic gegenereerd worden naar de website. Het verder ontwikkelen van AT5-minuutjes is raadzaam omdat dit format beter past bij het gedrag en de behoeften van de doelgroep dan het huidige format van 20 minuten. Omdat de informatievoorziening van de doelgroep gefragmenteerd is, is het niet alleen van belang om AT5 via de website aan te bieden, maar ook een app te ontwikkelen. Via deze app kan de doelgroep 24/7 het nieuws raadplegen en zelf nieuws toevoegen en delen. Ook kan AT5-minuutjes via deze app bekeken worden. Dit maakt het de doelgroep makkelijk om het nieuws direct te raadplegen, op ieder gewenst moment, en op ieder gewenste plek. Door middel van deze aanpassingen kan AT5 de gestelde doelstellingen bereiken. Executive Summary In this section, the content of this report will be summarized. First, the subject and objectives will be briefly explained. In addition, the main findings and conclusions in this report will be discussed. The recommendations for the organization will be included in the last paragraph. Subject and objectives The organizations prime medium is television whereas the news is the most important program. On the company’s website the news is broadcasted too, but hasn’t has as much views as the company would like it to have. To increase the amount of online views of the news it is important to understand the needs of the online target group. On this basis, the following thesis is formulated; what do social and technological trends and developments, specifically in the cross-media and social area, mean for a journalistic company as AT5? In what way should the communication strategy adjusted accordingly to achieve higher online ratings of the news? The answers to this question should help to achieve the main objective of this report; obtain insights in possibilities for AT5 to achieve the amount of online news views with an increasement of 200%. With these insights the organization will be advised on the most effective communication strategy. Main findings and conclusions The online focus group is different from the offline focus group. Whereas an older group watches the news from behind their television, the younger group gets their daily news from multiple sources. Because the objective of this report is to get more online views, to focus of this report is towards the needs and the behaviour of young people aged 21 to 35. This group is mainly active on social media, their smartphone is an often consulted medium, and they prefer the news in the form of the so-called ‘snack news’. As the focus group is very active on social media (93%) and especially on Facebook, it is advisable for AT5 to use this platform to communicate and interact with their target group. Reviews from literature showed the importance for organization to have a strong online positioning, mainly because of the borderline between the online and offline world is being blurred. The trend is for young people to be active with social media and thus also gather their news gathering besides television, internet, radio and newspaper. It’s important for this group to be able to consult the news at all times, wherever, whenever. Mobile internet has played a major role in this development, it enables people to consult the news on a 24/7 base. It’s important for organizations to know how to act upon this. The gathering of news is now fragmented, where it used to be from one main medium. Therefore, it’s important for AT5 to offer its content cross-medial. Cross-medial is spreading the same message throughout different channels. But this also has implications for the content. In what way can this be done accordingly? This is described in the report. The format AT5-minutjes, which is still in development at the moment, fits well with this trend. To see how new products are being adopted by groups, the Innovation cure from Rogers has been consulted. This theory suggests the possibility to connect certain characteristics to groups within this curve. It also describes the needs per group and on what way they should be approached. In the chapter ‘competitors’ several local and national news media have been reviewed. How do they react to current trends and developments? Many organizations choose to approach their focus groups throughout social media and have developed an application for smartphones or tablets, to enable their targets group to consult the news whenever or wherever they want. The focus group query revealed that the vast majority of respondents is in possession of a smartphone, wants to interact with companies and is interested in information from and about the city of Amsterdam. This is an opportunity for AT5, on how this opportunity can be taken advantage of, is described in the report. Recommendations The recommendations of this report read short, to formulate an online postioning plan, further develope the format AT5-minutes and develope an application for mobile internet users. A social media policy should also be part of the online positioning plan. In this way, through social media, interaction can be enabled with the focus group. Also, more traffic can be generated trough interacting with the focus group throughout social media. The further development of AT5-minute format is recommended because it fits better with the behaviour and needs of the focus group, rather than the present format of 20 minutes. Because the newsgathering of the focus group is fragmented, it’s important to offer this format via other channels. Therefore, an app should be developed. With this app, the focus group can watch newscasts, create news of their own, and share the news on a 24/7 base. By these adjustments, AT5 can realize the objectives set for this report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk