De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Economische en demografische ontwikkelingen in Enkhuizen tussen 1960 en 1980 : De invloed van Turkse gastarbeiders in Enkhuizen

Rechten:

Economische en demografische ontwikkelingen in Enkhuizen tussen 1960 en 1980 : De invloed van Turkse gastarbeiders in Enkhuizen

Rechten:

Samenvatting

De probleemstelling van deze scriptie luidt als volgt: Hoe heeft onder andere de komst van Turkse gastarbeiders invloed gehad op de gemeenschap van Enkhuizen tussen 1960 en 1980 in economisch en demografisch opzicht? De economische groei in Enkhuizen vanaf 1950 heeft meerdere verklaringen. Na de Tweede Wereldoorlog lag de aandacht van het economische beleid op export van producten, het opvoeren van arbeidsproductiviteit, wederopbouw en bevolkingsgroei. Bovendien waren er verschillende ontwikkelingen gaande, zoals verschuiving in arbeidssectoren, waardoor grote bedrijven zoals fabrieken konden groeien. De Enkhuizer economie werd gestimuleerd door een nieuw industriegebied ten zuiden van de spoorlijn: Plan Zuid. Hierop vestigde in 1957 de grote kunststoffabriek Draka Polva zich, die haar producten ook exporteerde naar andere landen zoals Frankrijk en Brazilië, en daarmee zich concentreerde op één van de doelen van het naoorlogse regeringsbeleid. Draka Polva was het toonbeeld van de nieuwe economie: een grote fabriek met meerdere vestigingen in de internationale kunststofsector. Dit was het startsein voor een nieuwe Enkhuizer industrie. Het bedrijf groeide in van 17 werknemers in 1957 naar achthonderd werknemers in 1960. Enkhuizers verlieten hun banen in de fabrieken in de Zaanstreek voor banen in Enkhuizen bij Draka Polva of bij één van de zaadbedrijven die ook vanaf 1960 een internationaal netwerk opbouwden en zichzelf op de kaart zetten. Bij de zaadbedrijven werden vooral hoogopgeleiden aangenomen, afkomstig uit het hele land. De werkgelegenheid groeide in de jaren zestig zo snel, dat in 1969 het besluit werd gemaakt Turkse gastarbeiders naar Enkhuizen te halen. In 1969 kwamen de eerste Turkse gastarbeiders naar Enkhuizen. De laatste groep kwam in 1971 naar Enkhuizen. De Turkse gastarbeiders hebben door 105 arbeidsplaatsen te vervullen in de Enkhuizer kunststofindustrie, een bijdrage geleverd aan de economische groei. Parallel aan de economische groei liep de groeiende bevolking. Het inwonersaantal van Enkhuizen groeide tussen 1960 en 1980 met 50% van ruim 10.000 inwoners naar ruim 15.000 inwoners. Dit heeft meerdere verklaringen, zoals de ontwikkeling van een nieuwbouwwijk (Plan Noord), maar ook demografische ontwikkelingen zoals de babyboom, de komst van Amsterdammers en de komst van de Turkse gastarbeiders. Vanaf 1974 werden de Turkse gezinnen herenigd in Enkhuizen. Tegenwoordig is 2,1% van de inwoners van Turkse afkomst. Dat komt neer op 382 personen, en is relatief lager dan het landelijke (2,3%) en provinciale (2,8%) gemiddelde. De invloed die zij hebben achtergelaten is vooral te zien in de bevolkingssamenstelling: de Turkse gemeenschap vertegenwoordigt veruit de grootste groep allochtonen in de stad. Op basis van de interviews die zijn gehouden met de respondenten is te concluderen dat Enkhuizen in de loop van de jaren zestig en zeventig is veranderd van een gemeente met een dorps karakter naar een stedelijk(er) karakter. Dit is te verklaren door de groei van bedrijven zoals Draka en de zaadbedrijven, wat tot gevolg had dat er meer mensen werden aangenomen en in de stad kwamen wonen. Daarnaast is de stad volgens de respondenten onpersoonlijker en meer geïndividualiseerd geworden door de groeiende bevolking. De invloed van de Turkse gemeenschap is een rode draad in deze ontwikkelingen: zij kwamen naar Enkhuizen met een economische achterliggende reden, en hebben door 105 arbeidsplaatsen te vervullen bij Draka Polva de Enkhuizer economie gestimuleerd, maar hebben ook invloed gehad op de demografie (bevolkingsaantallen en bevolkingssamenstelling). Door goede integratie is de invloed die de Turkse gemeenschap heeft gehad op de samenleving (qua cultuur en gebruiken) echter gering gebleven. SUMMARY What influences did, among other things, the Turkish migrant workers have on the economy and demographic features of Enkhuizen between 1960 and 1980? The economic growth in Enkhuizen starting from 1950 has multiple causes. After the Second World War the Dutch economic policy focused on the export of products, increase of productivity, the reconstruction of the economy and growth of the population. Also, there were various developments, such as shift in employment sectors and an increase in employment, so that large companies such as factories could grow. The economy of Enkhuizen was stimulated by a new industrial area, built south of the railway: Plan Zuid (literally: Plan South). In 1957 the Dutch plastic and cable manufacturer “Draka Polva” settled there, and began exporting products to France and Brazil, concentrating on one of the goals of the Dutch economic policy after the war. Draka Polva was a perfect model for the new economy: a fast-growing factory with several establishments in the international cable and plastics industry. It was a start of a new industry in Enkhuizen. The company grew from 17 employees in 1957 to eight hundred employees in 1960. Many inhabitants of Enkhuizen left their jobs in factories in the Zaanstreek for jobs in Enkhuizen at Draka Polva or one of the seed companies, which also built up an international network and gained notoriety. The seed companies hired mostly high educated people, coming from all over the country. The employment increased so fast, in the sixties, that in 1969 the decision was made to hire Turkish migrant workers. The first Turkish migrant workers came to Enkhuizen in 1969. The last group came in 1971. The Turkish immigrants filled 105 jobs at Draka Polva, and by doing this, they contributed to the growing economy. Parallel to the growing economy was the growing population. The number of inhabitants of Enkhuizen grew with 50 percent between 1960 and 1980, from over 10.000 to over 15.000 persons. This growth has multiple causes, like the development of new neighborhoods (Plan Noord, literally: Plan North), but also demographic developments like the ‘babyboom’ (high number of born children), the suburbanization from Amsterdam to Enkhuizen and the arrival of Turkish migrants. Starting from 1974 the Turkish families were reunited in Enkhuizen, creating a Turkish community. Now, 2.1 percent of the inhabitants of Enkhuizen has a Turkish background. That’s about 382 persons and is a relatively low number comparing to the national (2.3 percent) and the provincial (2.8 percent) averages. The influence the Turkish community left in Enkhuizen is mostly reflected in the demographics: the Turkish community represents the biggest group of immigrants in the city. Based on the interviews, the conclusion can be made Enkhuizen evolved from a village into a city in the sixties and seventies. This can be explained by the growth of companies such as Draka Polva and the seed companies, which resulted in more jobs and new inhabitants. Also, the city became more impersonal and more individualized as a result of the growing population, according to the interview candidates. The influence of the Turkish community is a connecting thread in these developments: the Turkish immigrants came to Enkhuizen stimulating the economy by filling 105 jobs at Draka Polva, but also influenced the demography of Enkhuizen (number of inhabitants and the composition of the population). Because of the very successful integration, the influence on the society of Enkhuizen (in terms of culture and uses), stayed small.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk