De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Corporatie in beweging

Rechten:

Corporatie in beweging

Rechten:

Samenvatting

Woningstichting Wherestad is een door de overheid erkende verhuurder. Wherestad beheert en verhuurt 4.000 woningen in Purmerend. Begin 2009 onderging Wherestad een reorganisatie. Sindsdien is er veel veranderd ten opzichte van de communicatie en het beleid. Voordat de nieuwe directie er was, stond Wherestad niet goed bekend onder haar huurders in Purmerend. Dit uitte zich ook in de mediaberichten. Er is een aanname vanuit het MT dat het imago van Wherestad sinds 2009 sterk is verbeterd onder haar huurders. Dit is echter nooit onderzocht. Ook fuseert Wherestad eind 2012 met IntermarisHoeksteen (organisatorische fusie). Dit is een goed moment voor een nul- en eindmeting. Een Gap-analyse van het huidige Wherestad geeft weer wat zij goed doet en waar ruimte is voor verbetering. Deze informatie kan zij meenemen voor de nieuwe organisatie na de fusie. Na de Gap-analyse van het huidige Wherestad wordt er voor beide organisaties de gewenste identiteit van de toekomstige organisatie in kaart gebracht. Dit onderzoek vormt een sterke basis om te beslissen hoe de nieuwe organisatie effectiever te werk kan gaan met betrekking tot het imago. De gewenste identiteit is onderzocht door middel van deskresearch en kwalitatief onderzoek (interviews met de directie). De GVP’s die zijn afgeleid uit de waarden en persoonlijkheidskenmerken zijn: kwaliteit, vertrouwd, betrokken en zakelijk. De werkelijke identiteit is onderzocht door middel van kwalitatief onderzoek (interviews met de medewerkers). De medewerkers zijn over het algemeen positief en identificeren zich met Wherestad. Zij vinden de dienstverlening goed en erkennen veel GVP’s. Het GVP ‘zakelijk’ werd als minder belangrijk ervaren en over de prijs-kwaliteit verhouding van het woningbezit verschillen de meningen. Het is belangrijk om er, door middel van een vragenlijst, achter te komen in hoeverre de medewerkers op de hoogte zijn van de afspraken waar Wherestad zich aan moet houden. Wanneer blijkt dat zij hier niet van op de hoogte zijn, kan Wherestad de medewerkers tijdens een rondleiding van het bezit hierover informeren. Deze informatie wordt ook digitaal beschikbaar voor de medewerkers. De fysieke identiteit is onderzocht door middel van kwalitatieve observatie. Er kwam naar voren dat de huisstijl van aparte projecten anders is. Dit kan ten koste gaan van de GVP’s ‘zakelijk’ en ‘vertrouwd’. Om dit te verbeteren, stelt Wherestad een handleiding op, waarin zij de richtlijnen voor de afdeling Communicatie omschrijft. Het imago is onderzocht door middel van kwantitatief onderzoek (366 enquêtes onder de huurders van Wherestad). De criticasters bestaan voornamelijk uit nieuwe huurders van 30-50 jaar. Deze groep heeft ook het minste contact met de organisatie en Wherestad is onder deze groep het minst zichtbaar in de pers. Het is belangrijk om het contact met de pers hoog te houden, zodat zij zo veel mogelijk (positieve) berichten over Wherestad plaatsen. Wherestad kan ook een inventarisatie maken van welke communicatiemiddelen bewonersgroepen al hebben, zodat zij daarop in kan spelen. Ook social media kunnen helpen bij de zichtbaarheid. De huurders zijn voornamelijk actief op Facebook, dus Wherestad kan het best een Facebook pagina aanmaken. Bij de criticasters komt het GVP ‘kwaliteit’ op het gebied van de woning niet goed naar voren. Om dit te verbeteren kan Wherestad een brochure opstellen, Facebook inzetten en de communicatie met de uitvoerende partijen verbeteren. Onder de starters en 30-50 jarigen komt het GVP ‘betrokken’ niet goed naar voren. Zij vinden dat Wherestad geen activiteiten organiseert om bewoners samen te brengen en zij twijfelen over het feit dat Wherestad de mening van de huurders aanneemt. Wherestad moet deze huurders informeren over feedbackmomenten en activiteiten. Wherestad kan hieraan werken door middel van Facebook. Een deel van de informatie ten behoeve van de GVP’s zal ook beschikbaar zijn op de website. Hier kan Wherestad doorverwijzen naar de brochure (kwaliteit) en de Facebook pagina (betrokken), zodat deze goed vindbaar zijn. De aanbevelingen zijn voornamelijk nodig voor de nieuwe huurders. Om de Facebook pagina te promoten onder deze huurders, krijgen zij een aankondigingskaart. Deze verwijst door naar de Facebook pagina en de website. De onderwerpen van de GVP’s komen ook aan bod op de kaart. Wherestad vermeldt de Facebook pagina en bovenstaande onderwerpen ook in een persbericht. De toekomstige gewenste identiteit kent veel overeenkomsten met de huidige gewenste identiteit van Wherestad. De nieuwe organisatie kan de aanbevelingen uit dit rapport dus goed meenemen. Executive summary Woningstichting Wherestad is a housing corporation recognized by the government. Wherestad controls 4.000 properties in Purmerend. There was a reorganization in 2009 and since then, much has changed in policy and communication. Wherestad now uses more communication tools (for instance the use of social media) and tenants participation, reputation management and press policy are actively dealt with. Before the reorganization, Wherestad didn‟t have a very good reputation among its tenants in Purmerend. There were various reasons: maintenance employees didn‟t keep their promises, Wherestad only worked on maintenance and renovation and Wherestad didn't participate in healthcare projects. These facts became publicly known in the media. Wherestad was thought to be a very closed organization, with a strong inside line of reasoning and no say for its tenants. However, the MT feels that since 2009 the image of Wherestad has improved among its tenants. But is this actually true? This has never been researched. Wherestad is going to merge with ntermarisHoeksteen in December 2012. This is a good time for a zero and final measurement. A Gap analysis of Wherestad shows what they are doing well and where there’s room for improvement. This information is useful for the new organization after the merger. After the Gap analysis of Wherestad, the desired identity of the future organization will be mapped for both parties. What should this identity look like according to both parties? This study provides a strong base to decide how the new organization can work more effectively with regard to image. Problem What are the Gaps between the desired identity and the actual identity, the desired identity and the physical identity and the desired identity and image and how can Wherestad reduce this to create a positive image? Goal To get insights in the potential Gaps between the desired identity and the actual identity, the desired identity and the physical identity and the desired identity and image to give advice on reducing these possible Gaps. The target group consists of old and new tenants and employees. The tenants are located in Purmerend and they mainly rent in the social rental sector. They think that safety is important, they would like to have a good relationship with the corporation and they want to be taken seriously. The tenants use Facebook frequently. Wherestad has got 50 employees. They feel that having confidence in their employer, being able to develop their potential and being recognized for what they do are important issues. Wherestad's direct competitors are: Wooncompagnie, intermaris Hoeksteen, Ymere and Rochdale. All corporations think that social responsibility is very important. In 2009 Wooncompagnie achieved the highest score for social entrepreneurship and in 2011 for best employer. Ymere is the most visible in social media messages, which are neutral to positive. Rochdale is visible in a negative way and this has damaged its image. The desired identity has been researched by means of desk-research and qualitative research (interviews with management). The common starting points (CSPs) are derived from values and personality features: quality, trusted, involved and businesslike. The desired identity is: 'Wherestad offers quality housing with good quality-price ratio. It provides good service so I can live nicely. Wherestad shows an interest in my neighbourhood and encourages and supports me in promoting the quality of living.‟ The true identity has been researched by means of qualitative research (interviews with staff). The employees are generally positive and they identify themselves with Wherestad. They think that Wherestad provides good service and they recognize many CSPs. The CSP „businesslike‟ was, among the employees, perceived as less important and there are different opinions about the price-quality ratio, but the staff do understand that Wherestad doesn‟t have a free hand in this. It‟s important to find out, through a questionnaire, if the employees are aware of the agreements where Wherestad has to comply with. If they are not aware of these agreements, Wherestad can do the following to improve this: introducing the staff to the properties. The management of the organization and the staff will visit properties with different price-quality ratio. During the visit, the management will inform the staff about the quality of housing and prices. This information will be placed on Intraweb, in this way employees will always have access to it. They will also receive an email with the Intraweb link. The physical identity has been researched by means of qualitative observation and this showed that the style of a various project is different. This is not positive for the CSP „businesslike‟ and „familiar‟. Wherestad can improve this by providing a manual. This manual should describe the guidelines for the Communication Department. The image has been researched by means of quantitative research (366 surveys among the tenants of Wherestad). The CSP 'familiar' comes across really well and the tenants feel that Wherestad is customer friendly. The promoters are mainly seniors who have been renting for a long time and among these tenants Wherestad is also clearly visible in the press. The critics consist mainly of new tenants in the age group 30-50, they have got very little contact with Wherestad and among this group the organization is the least visible in the press. It‟s important to maintain a good relationship with the press, so that they publish as much (positive) articles about Wherestad as possible. Wherestad can also make an inventory of the communication channels which residents groups already have, so that it can use those channels. Social media can also help increase the visibility and because the tenants frequently use Facebook, Wherestad has to make a Facebook page. The CSP „quality‟, as far as housing is concerned, is not positive among the critics. Wherestad can make a brochure, it can use Facebook and it can improve communication with the implementing parties to improve this. Among starters and the age group 30-50, the CSP „involved‟ is not positive. They feel that Wherestad doesn‟t take their opinions into account and that it doesn‟t organize activities to bring tenants together. Wherestad should inform tenants about feedback moments and activities. Wherestad can also improve this by using Facebook. A part of the information for the benefit of the CSPs should also be available on the website. The information can refer to the brochure (quality) and the Facebook page (involved), so it‟s easy to find. The recommendations are primarily needed for the new tenants. To promote the Facebook page among these tenants, they will get an announcement card. This card refers to the Facebook page and the website. The CSP subjects are also referred to on the card. The Facebook page and the subjects will also be mentioned in a press release, which will be send to the press and the tenant groups. The desired future identity has many similarities with the current desired identity of Wherestad. The recommendations in this study can therefore be used in the new organization.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk