De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Concept Online wedding magazine

Rechten:

Concept Online wedding magazine

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting Dit onderzoek is uitgevoerd voor The Class Company. The Class Company is een evenementen/pr bureau dat zich voornamelijk richt op de zakelijke markt en de bevolking met een boven modaal inkomen. Aanleiding tot dit onderzoek is het maandelijks fluctuerende inkomen. Door middel van het uitgeven van een online magazine wil The Class Company een maandelijks vast inkomen genereren naast de evenementen en pr die het bureau aanbiedt. De probleemstelling die is omschreven voor dit onderzoek luidt als volgt: Een marketing/communicatieplan schrijven voor een online (wedding) magazine en dit uitwerken in een moodboard waardoor The Class Company naast hun evenementen elke maand zowel direct als indirect een gegarandeerde omzet genereert. Op basis van een literatuuronderzoek, een kwalitatief onderzoek in de vorm van een panelgesprek en een kwantitatief onderzoek in de vorm van een enquête is er antwoord gegeven op deze probleemstelling. Uit het doelgroeponderzoek, de enquête en het panelgesprek is gebleken dat er een zekere behoefte is aan een nieuw online magazine m.b.t het organiseren van een bruiloft. Deze behoefte komt voort uit het feit dat de respondenten niet geheel tevreden zijn met het aanbod van de huidige huwelijkswebsites. De websites bevatten veel informatie, bieden weinig exclusiviteit en zijn kwalitatief vaak niet optimaal. De respondenten geven de voorkeur aan een minder commerciële website die zich onderscheidt van de massa en die belang hecht aan originaliteit, intimiteit en kleinschaligheid en hen zo aan informatie helpt om een unieke en speciale bruiloft te realiseren. Doormiddel van een concurrentieanalyse is er een goed beeld ontstaan van het huidige aanbod op het gebied van huwelijkswebsites en bruidsmagazines. Er zijn verschillende huwelijkswebsites geanalyseerd voor dit onderzoek: Trouwplannen.nl, Designyourwedding.nl, Toptrouwlocaties.nl, Theperfectwedding.nl en Trouwen.nl. Er is gekeken naar het concept van de websites, de uitstraling, de content en de sterke en zwakke punten. Naar aanleiding van de concurrentie-analyse kan geconcludeerd worden dat ondanks het grote aanbod van huwelijkswebsites, er veel mogelijkheden zijn voor The Class Company om onderscheidend te zijn van de concurrent. Om geld te kunnen verdienen met het online magazine is het maximaliseren van het aantal advertenties op de website erg belangrijk. Het online magazine van The Class Company heeft een duidelijk onderwerp met daarbij een afgebakende doelgroep. Dit is erg interessant voor adverteerders doordat zij gericht kunnen adverteren. Om geen irritatie op te wekken bij de bezoeker van de website is het belangrijk om zo min mogelijk gebruik te maken van ‘agressieve’ vormen van adverteren zoals bijvoorbeeld banners. Betaalde links en buttons zijn hier een goede oplossing voor. Op deze manier kan de adverteerder effectief adverteren en ondervindt de bezoeker hier geen last van. Het is belangrijk dat het online magazine van The Class Company veel bezoekers trekt met als gevolg meer geïnteresseerde adverteerders. Een promotieplan is daarom erg belangrijk. Er kunnen verschillende promotie acties worden ingezet, zowel betaald als onbetaald. The Class Company kan haar eigen website en Twitter inzetten voor meer publiciteit. Ook kan er geadverteerd worden via social media, omdat dit erg goedkoop en effectief is. Adverteren in bruidsmagazines is erg effectief doordat er direct contact is met de doelgroep. Tevens is het inzetten van SEO erg belangrijk. Op deze manier kan het online magazine makkelijk gevonden worden via zoekmachines. Naar aanleiding van dit onderzoek is er een goed beeld ontstaan van de mogelijkheden die The Class Company heeft voor het opzetten van een online magazine. Er wordt advies gegeven op het gebied van informatiebehoefte van de bezoekers, de concurrentie, de promotie en de financiële slagingskansen van het online magazine. Management summary This research was conducted for The Class Company. The Class Company is an event/public relations agency that focuses primarily on commercial organizations and clients with above average income. The reason for this study is the fluctuating monthly income. With the publishing of an online magazine, The Class Company intends to create a constant stream of (monthly) income in addition to the current earnings, generated by the services provided at present. The assignment outlined for this study: Writing a marketing/communi-cations plan for an online (wedding) magazine and convert this into a mood board which makes The Class Company able to indirectly and directly generate a guaranteed income on a monthly basis, next to their existing revenue by hosting and creating events. Based on literary research, a qualitative study in the form of a panel discussion and a quantitative research in the form of a survey, a solution for this problem was constructed. The focus groups, survey and the panel discussion showed that there is some need for a new online magazine about organizing a wedding. This need arises from the fact that respondents are not fully satisfied with the output offered by the existing matrimonial websites. The websites contains (to) much information, offer little exclusivity and often lack quality. The respondents prefer a less commercial website that stands out, appreciates originality/intimacy and that operates on a small scale, so it could help them find relevant information to realize a unique and special wedding. By consulting a ‘competitor analysis’ a good image was formed of the current offerings in the field of matrimonial websites and bridal magazines. Several websites were analyzed for the purpose of this study: Trouwplannen.nl, Designyourwedding.nl, Toptrouwlocaties.nl, Theperfectwedding.nl and Trouwen.nl. The websites were evaluated based on the concept, general appearance and on the strengths and weaknesses of the content. With the outcome of this analysis in mind there can be concluded that, despite the high amount of competing websites, there is room for The Class Company to access the market and still be distinctive from its competitors. Maximizing the number of ads on the website is very important in order to increase profits. The online magazine of The Class Company has a clear subject, along with a defined audience. This is very interesting for advertisers because, with this specific audience, the advertisers are capable of using direct advertising. To avoid arousing irritation amongst the visitor of the website it is important to minimize the use of "aggressive" forms of advertising, such as banners. Paid links and buttons are a good solution to avoid this problem. In this way, the advertiser can effectively advertise and the visitor will not be affected. It is also important that the online magazine of The Class Company attracts many visitors resulting in a higher demand for advertising space. For that reason a promotional plan is indispensable. A variety of promotional activities could be deployed, both paid and unpaid. The Class Company may use its own website and Twitter for more publicity. Social media networks may also be used for advertising purposes, because the use of social media is as highly inexpensive as it is effective. Advertising in bridal magazines can be very effective as well: it results in a direct contact with the targeted audience. At the same time the use of SEO is of great importance. In this way the magazine can be easily found via search engines. This research results in a well-painted picture of opportunities that The Class Company has, setting up an online magazine. Recommendations will be given in the categories: information for visitors, competition, promotion and the financial success rate of the online magazine.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk