De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

“DEAL” Een onderzoek naar de motieven van bedrijven voor het wel of niet geven van financiële steun aan Nederlandse filmproducties.

Rechten:

“DEAL” Een onderzoek naar de motieven van bedrijven voor het wel of niet geven van financiële steun aan Nederlandse filmproducties.

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting A movie, a company, 2000 euro. DEAL. Het marktaandeel van de Nederlandse film beleefde in 2011 met 22% een hoogtepunt. De reden voor consumenten om steeds meer te kiezen voor een Nederlandse film is te verklaren door de verbeterde kwaliteit, stijging van het aanbod, inzet van marketing/promotie en opkomst van Nederlandse filmsterren. Daarnaast neemt de financiële steun aan Nederlandse filmproducties vanuit de Rijksoverheid aan het Nederlands Filmfonds af. Producenten proberen de financiering van hun filmproducties rond te krijgen door investeringen aan te trekken van marktpartijen, private investeerders, bijdragen van het Nederlands Filmfonds en fiscale regelingen in het buitenland. Een kans voor crowdfundingplatforms gericht op Nederlandse filmproducties is de potentiële financiële steun vanuit het bedrijfsleven. Crowdfunding is een manier om het financiële gat te vullen tussen de bedragen die direct betrokkenen, familie, vrienden, kennissen kunnen bijdragen en de grote bedragen van professionele investeerders en kredietverstrekkers. Het doel is om de massa zo enthousiast te krijgen dat ze hun enthousiasme om willen zetten in een financiële bijdrage. Er zijn verschillende definities van crowdfunding. In dit onderzoeksrapport wordt gewerkt met de volgende definitie van crowdfunding: “Crowdfunding representeert de mogelijkheid om voor een bepaald project via een open oproep – met behulp van internet – een vooraf bepaalde hoeveelheid financiële middelen te vergaren van een ongedefinieerd (en groot) netwerk van mensen, in ruil voor een immateriële, dan wel materiële beloning.” (Bekkers & Wiepking, 2012) Elk crowdfundingproject bevat een tijdslimiet en streefbedrag. Afhankelijk van de hoogte van de donatie krijgt de participant (donateur) een tegenprestatie die zowel financieel, materieel als immaterieel kan zijn. In de kunst- en cultuur sector, waar Nederlandse film onder valt, wordt vooral met de laatste vorm gewerkt. Deze tegenprestaties verschillen per crowdfundingplatform en zijn gekoppeld aan bepaalde waarden en de hoogte van de donatie. Film voldoet aan de drie meest kritische eisen voor een succesvol crowdfundingproject. Het doet namelijk een beroep op een groot geïnteresseerd publiek - film-gangers, er gemakkelijk aantrekkelijke perks worden aangeboden. En bovendien hebben regisseurs en productiemaatschappijen vaak al een community. Uit verschillende gesprekken met betrokkenen bij crowdfunding initiatieven blijkt dat al veel over de motieven van particuliere donateurs te weten is gekomen, maar dat er nog weinig aandacht is geweest voor de motieven van bedrijven. Vanuit deze constatering is besloten onderzoek te doen naar de vraag: “Welke motieven kunnen aangesproken worden bij bedrijven voor het wel of niet geven van een financiële bijdrage aan Nederlandse filmproducties door middel van crowdfunding?” Daarbij richt het onderzoek zich specifiek op crowdfundingprojecten voor de Nederlandse filmindustrie. Om de aanwezige kennis op gebied van motivatie van particuliere donateurs weer te geven is gebruik gemaakt van een in 2011 verschenen artikel van Bekkers & Wiepking. In dit artikel worden acht mechanismen beschreven die invloed hebben op de beslissing van individuen om een donatie te doen. Namelijk: 1. besef van noodzaak, 2. verzoek om te doneren, 3. kosten en baten, 4. altruïsme, 5. reputatie, 6. psychologische baten, 7. normen en waarden en 8. effectiviteit. Aan de hand van kwalitatief onderzoek onder eenentwintig bedrijven in de vorm van gesloten vragenlijsten is geprobeerd te achterhalen welke motieven de overhand hebben bij de keuze tussen wel of niet doneren aan Nederlandse filmproducties. De vragenlijsten zijn zowel persoonlijk als per mail of telefonisch beantwoord. Uit onderzoek blijkt dat drie motieven voornamelijk van belang zijn bij het geven van een financiële bijdrage aan Nederlandse filmproducties. Ten eerste het stimuleren aan ondernemerschap, ten tweede betrokkenheid en als laatste speelt naamsbekendheid een rol. De motieven zijn zowel persoonlijk als bedrijfsmatig van aard. Daarnaast is het inzetten van cast en crew van belang voor het laten slagen van een crowdfundingproject gericht op Nederlandse filmproducties. De inzet van social media speelt een belangrijke rol bij het bereiken van de doelgroep. Het aanbieden van een concrete tegenprestatie maakt duidelijk wat de participant kan verwachten. Er lijken twee motieven voornamelijk van belang voor bedrijven die de afgelopen drie jaar geen financiële bijdrage aan Nederlandse filmproducties hebben geven. Ten eerste geven bedrijven te kennen nooit benadert te zijn en ten tweede geven bedrijven aan dat een raakvlak ontbreekt. De branche die het best aangesproken kan worden voor een financiële bijdrage is zakelijke dienstverlening, zij zijn de grootste geldschieters aan goede doelen in het algemeen en aan specifiek Nederlandse filmproducties. Het zijn de bedrijven die geen formeel geefbeleid hanteren binnen deze branche, die het meeste steun gegeven aan Nederlandse filmproducties. Advies aan crowdfundingplatforms is om de elementen die van belang zijn voor het aantrekken van bedrijven na te lopen bij het opzetten van een nieuw crowdfundingproject gericht op Nederlandse film. Deze elementen zijn onder te verdelen in: 1. een offline basis in de vorm van het aanspreken van motieven, 2. online strategie, 3. inzetten van cast en crew, 4. inzetten van social media, 5. het vaststellen van tegenprestaties ‘perks’. Het onderzoek biedt kansen om bedrijven beter te begrijpen en als projecteigenaar via een crowdfundingplatform beter in te spelen op deze groep potentiële participanten. Summary A movie, a company, 2000 euro. DEAL. The market share of the Dutch film experienced a highlight of 22% in 2011. The improved quality, increase of the availability, deployment of marketing/promotion and the rise of Dutch film stars explain the reason for consumers to choose more often for a Dutch film. Besides decrease the financial support to Dutch film productions form the Rijkoverheid to the Nederlands Filmfonds, producers try to finish the defrayment by attracting investments of their markets, private investors, contributions of the Nederlands Filmfonds and tax arrangements from abroad. A chance for crowdfundingplatforms aimed at Dutch film productions is the potential financial support form trade and industry. Crowdfunding is a way to fill the financial gap between the direct stakeholders, family, friends and acquaintances that can contribute and the big amounts of professional investors and lenders. The aim is to get the crowd so enthusiastic, that they will turn their enthusiasm in to financial support. There are different definitions of crowdfunding. In this thesis the follow definition of crowdfunding will be used: “Crowdfunding represents the opportunity for a project by the use of an open appeal – using Internet – to amass a pre determined quantity of financial means of a large network of people, in exchange for an immaterial, or material reward.” (Bekkers & Wiepking, 2012) Every crowdfundingproject has a time limit and target amount. Dependent of the amount of the donation the participant gets a reward, which can be financial, material, and as immaterial. In the sector of art and culture, where Dutch film is a part of, they work specially with the last part. These rewards are depending on the crowdfundingplatform and are linked to certain values and size of the donation. Films satisfy the three most critical demands of a successful crowdfundingproject. It appeals to a big interested group – film lovers, it is easy to offer attractive rewards. Furthermore directors and production companies already have got a community. From different conversations with the stakeholders concerning crowdfunding initiatives it appears are well known of the supporters, but less attention has been made regarding the motivations of companies. Out of this conclusion it is decided to examine the following question: “Which motivations can be used by companies to provide a financial support to Dutch film productions by crowdfunding?” Besides the study focuses on specific crowdfundingprojects for the Dutch film industry. To illustrate the current knowledge regarding the motivations of supporters use has been made of an in 2011 published article from Bekkers & Wiepking. This article shows the eight mechanisms, which have got influence on the decision-making unit of particular participants to make a donation. Namely: 1. realisation of necessity, 2. Request to donate, 3. costs and benefits, 4. altruism, 5. reputation, 6. psychological benefits, 7. standards and values and 8. effectiveness. On the basis of qualitative research among twenty-one companies by closed questionnaire lists is tried to figure out which motives are the most important by the choice between whether or not to donate at the Dutch Film productions. The questionnaire lists are both responded by face-to-face as by email or by telephone. Research indicates that three motives are of main importance for companies to give financial support to Dutch film productions. First of all to stimulate entrepreneurship, secondly involvement and at the last brand awareness plays a role. The motivations are as well as from a personal nature as of a business nature. Furthermore it is important to utilize the cast and crew for the success of a crowdfundingproject focused on Dutch film productions. The deployment of social media plays an important role by reaching the target group. Offering a practical reward makes it clear what the participant can expect. There seem to be two primarily motives which are important for companies to not financial contribution to Dutch film productions over the past three years. First of all companies indicate that they have never been approached and secondly companies indicate that an interface is missing. The best approachable industry for a financial contribution is business services; they are the largest lenders to charities in general and in specific Dutch film productions. These are the companies that operate within this industry and give the most support to Dutch film productions. Advice to crowdfundingplatforms is to check the elements that are the most important for attracting companies when setting up a new crowdfundingproject aimed at Dutch film. These elements can be divided into: 1. a offline basic to use motifs, 2. online strategy, 3. deployment of cast en crew, 4. deployment of social media, 5. setting performance against rewards (perks). The research offers the opportunities to better understand companies and as a project owner of a crowdfundingplatform better respond to this group of potential participants.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk