De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Goede Tijden, Slechte Tijden 2.0 ; Een ontdekkingsreis naar meer #GTST na 20:30 uur

Rechten:

Goede Tijden, Slechte Tijden 2.0 ; Een ontdekkingsreis naar meer #GTST na 20:30 uur

Rechten:

Samenvatting

De directe aanleiding van dit onderzoek is dat Endemol Drama het lastig vindt om de doelgroep van Goede Tijden, Slechte Tijden op de juiste wijze te bereiken via digitale media. Het gericht bereiken van de doelgroep is wel een wens van het populaire televisieprogramma. Op dit moment is er vanuit de producent een sterke ontwikkelingsbehoefte op het gebied van online media. Dit leidde tot de volgende probleemstelling: “Wat zijn de informatiebehoeften van de kijkers van Goede Tijden, Slechte Tijden en hoe kan Endemol Drama met de kennis hiervan het aantal gebruikers van www.gtst.nl vergroten en het huidige aantal gebruikers behouden anno 2012?” Door middel van deskresearch in de vorm van een theoretisch kader, door kwalitatief onderzoek in de vorm van negentien kijkerinterviews en een expertinterview en door kwantitatief onderzoek in de vorm van 300 enquetes onder “wel gebruikers” en”niet gebruikers” van de GTST website is de probleemstelling beantwoord. Na het theoretisch kader zijn elf hypothesen opgesteld die samen de basis van het conceptueel model vormen. Dit model functioneert in het onderzoek voor de lezer als routekaart richting de eindbestemming. Aan het eind van de reis is de lezer bij de bestemming: de aanbeveling. Het onderzoek is verdeeld in drie fases. Eerst wordt de kijker besproken, daarna worden de informatiebehoeften in kaart gebracht, waarna deze informatiebehoeften op de juiste wijze moeten worden aangeboden. De kijkers van GTST op televisie bevinden zich in alle leeftijdsfases, maar de gebruikers van GTST online bevinden zich vooral in de leeftijdsfase jeugd en jong volwassenen en zijn van het vrouwelijk geslacht. De missers, de niet gebruikers, zijn mannen en alle 65+ers. Om het huidige bereik te behouden is het voor Endemol Drama noodzakelijk om in te spelen op hun informatiebehoeften. Uit het onderzoek blijkt dat er vijf online informatiebehoeften leven onder de kijkers, namelijk: vermaak, sociale media, rondsurfen, spelletjes spelen en feitelijke informatie. Rondsurfen, vermaak en feitelijke informatie staan in de top drie van de jonge vrouwelijke gebruikers. Om mannen te bereiken is het relevant om meer feitelijke informatie aan te bieden in de vorm van nieuwsfeiten en actualiteiten. Bij de 65+ers is er te weinig behoefte om online hun bevrediging te zoeken. Feitelijke informatie wordt in alle leeftijdsfases bestempeld tot meest belangrijke informatiebehoefte. De informatiebehoeften moeten op een juiste wijze worden aangeboden, zodat er behoeftebevrediging ontstaat en gebruikers de website (opnieuw) willen raadplegen. Het aanbieden van de behoefte vindt plaats op drie gebieden: theorie, usability en content. Theorie bestaat uit persoonlijke interpretatie en maatschappelijke relevantie. De persoonlijke interpretatie speelt een rol bij de afleveringen op televisie, maar is online minder van belang. Dit geldt ook voor de maatschappelijke realiteit. Doordat de afleveringen op televisie al inspelen op maatschappelijk realiteit wordt dit online automatisch doorgevoerd. Usability wordt verdeeld in overzicht, kleurgebruik en de toon van de aangeboden tekst. Overzicht kan worden aangeboden door gebruik te maken van een helder, duidelijk menu. De voorkeur gaat naar een basis van zachte en lichte kleuren, maar een felle kleur om de aandacht te trekken misstaat niet. De toon van de tekst waarop wordt geschreven, moet gebaseerd zijn op de toon die in de afleveringen op televisie wordt gebruikt: hip en informeel. Content bestaat uit vier onderdelen: beeld-tekst verhouding, interactiviteit, videofragmenten en personages centraal zetten. Een beeld-tekst verhouding van 80 om 20 draagt bij aan het wel of niet (opnieuw) raadplegen van de website. Ook interactie draagt bij aan het wel of niet raadplegen van de website. Interactiviteit tussen kijkers en cast-leden heeft de voorkeur boven de interactie van kijkers met kijkers. Video is de belangrijkste vorm van content die bijdraagt aan het raadplegen van de website. Videofragmenten in de vorm van backstage materiaal en interviews zijn door zowel de wel gebruikers als de niet gebruikers het meest gewenst. Kijkers willen alle informatie over de personages terug kunnen lezen op de website, maar het is niet noodzakelijk dat de personages centraal staan. Het doel van het onderzoek is het behalen van de doelstelling: - Inzicht krijgen in de informatiebehoeften van de kijkers van Goede Tijden, Slechte Tijden, zodat Endemol Drama de door hen gewenste content kan aanbieden, waardoor het aantal nieuwe gebruikers van www.gtst.nl wordt vergroot en waardoor de huidige gebruikers worden behouden. - Het behalen en behouden kan in één zin: Door de kijkers te koppelen aan de door gewenste informatiebehoeften en die te vertalen in theorie, usability en content. Summary The immediate cause for this research is that Endemol Drama thinks it is difficult to target the right audience for Goede Tijden, Slechte Tijden by using digital and social media. The popular television programs aims to reach their target audience. At this moment the producer has a strong need to develop. This led to the following problem: "What information do the viewers of Goede Tijden, Slechte Tijden need, and how can Endemol Drama increase and maintain the current number of users of their website in the year 2012 with this knowledge?" After this research, Endemol Drama can consider using the recommendations concluded from the research, so the number of userson www.gtst.nl can be increased and maintained by responding to the information needs of the viewer. For this report, there are additional studies carried out about information needs of the viewer and how to increase the number of users of a website and maintaining the current users. The problem will be answered through theoretical desk research, qualitative research by means of nineteen spotlight interviews and expert interviews and quantitative research in the form of 300 surveys of ‘users’ and ‘non users’ of the GTST website. Eleven hypotheses have come about due to the theoretical research which is the basis of the conceptual model. This model works as a roadmap for the reader and leads them toward the final destination. The destination at the end of the journey is the advice. The research is divided into three chapters. First, the viewer is discussed, then the information needs of the viewer, after which this information needs to be properly presented. GTST viewers span across all ages, but the users ofGTST online are young women. The website however fails to reach older men and people older than 65. To maintain the current range it is necessary for Endemol Dramato meet their users information needs. The research shows that there are five online information needs of the viewers: entertainment, social media, browsing around, playing games and factual information. Browsing around, entertainment and factual information is in the top three of the young female users. In order to reach men it is relevant to present more factual information to offer, such as news and current affairs. When it comes to people over 65 there is not enough demand to satisfy their online search. Factual information stamped as the most important information needs. The information needs to be presented in a proper manner so that the users are gratified when using the website and thus return to it. Offering the need takes place in three areas: theory, usability and content. Theory consists of personal interpretation and societal relevance. The personal interpretation plays a role in the episodes on TV, but online it is less important. This also applies to societal reality. Because the episodes on television respond to society the website does as well. Usability is divided into overview, the use of colour and the tone of the text presented. An overview can be provided by making use of a clear and easy to use menu in the website. The preference is a base of soft and light colours, but also bright colours to attract attention. The tone of the text that is written must be based on the tone of the episodes on television; hip and casual.Content consists of four parts: image-text relationship, interactivity, video clipsand placing the characters in the centre of the website. An image-text ratio of 80 by20 contributes to whether or not people will (re)use the website. Interaction also contributes to whether or not people will consult the website. Interactivity between viewers and cast members is the preferred interaction of the viewers. Video is the most important form of content that contributes to the website. Video clips in the formof backstage video and interviews by both the non-users and or users are most desired. The viewer wants to be able to find information on the website about characters, but not in the centre of the website. To refer back to the core of the research: “Understanding the information needs of the viewers of Goede Tijden, Slechte Tijden, so Drama Endemol can offer their desired content and in doing so increasing the number of new www.gtst.nl users and thus the current user is kept”. The conclusion can be stated in one sentence: by connecting the viewers to their desired information through theory, usability and content, new users are drawn and current users can be maintained.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk