De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een onderzoek naar de implementatie van online productvideo’s voor Marqt

Rechten:

Een onderzoek naar de implementatie van online productvideo’s voor Marqt

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Marqt wil haar klanten meer vertellen over de achtergrond van haar aangeboden producten. Dit wil zij graag doen met behulp van online video’s. Echter weet zij niet hoe deze het beste ingezet kunnen worden en wat de inhoud, stijl en lengte moet zijn. Daarnaast is het voor Marqt interessant als de video’s leiden tot online verspreiding, maar hoe kan dat gestimuleerd worden? Deze onderwerpen zijn aanleiding voor dit onderzoek. De probleemstelling die dan ook geformuleerd is bij dit onderzoek is alsvolgt: Op welke manier leiden online productvideo’s tot online verspreiding door de huidige en potentiële klant van Marqt en aan welke vereisten (inhoudelijk, visueel en lengte) moeten deze productvideo’s daarvoor voldoen? Om tot een antwoord op deze probleemstelling te komen zijn diverse bronnen geraadpleegd en is er een kwalitatief onderzoek uitgevoerd onder klanten van Marqt naar hun online gedrag en wensen en behoeften met betrekking tot online video. Tevens was een deel van dit onderzoek het produceren van drie video’s over de pluimveehouder van Marqt. Marqt en haar klanten hebben aangegeven welke elementen aanspraken in de video’s. Samen met de andere resultaten van dit onderzoek heeft dit geleid tot een aantal conclusies, adviezen, een hermontage van de eerder genoemde video’s en één extra video met dezelfde insteek als die van de hermontage. Één van de belangrijkste conclusies uit dit onderzoek is dat het draait om de klant. We zijn in een tijdperk aangekomen waarin consumenten het voor het zeggen hebben. Ook als het draait om video. Het aanbod in online video’s stijgt met de dag en we zijn gewend geraakt aan beeld. Als Marqt online video’s wil verspreiden, moet zij zorgen dat haar video’s relevant zijn voor haar klant. Bij elk shot moet afgevraagd worden, waarom wil mijn klant dit zien en horen? Als dat niet verantwoord kan worden zal de video relevantie missen en zal de kijker de video voordat hij afgelopen is al stop zetten. Als de video wél relevant is voor de klant zal deze ook eerder conversatiewaardig zijn en eventueel aanzetten tot het delen van de video. Klanten doen dit overigens voornamelijk als zij denken dat de video waardevol of nuttig is voor een ander of als de video iets uitstraalt waar zij voor staan. Zorg voor een logische opbouw in het verhaal en probeer in te spelen op het gevoelsmatige voordeel voor de klant. Voor Marqt betekent dit het belang van écht eten. Het is aan te raden om een video zo kort mogelijk te maken. Op die manier is er ook minder kans op herhaling van de boodschap. Bij herhaling zijn kijkers namelijk ook geneigd om de video stop te zetten. Om even terug te komen op de inhoud van de video is het aan te raden om niet alleen te kijken naar welke boodschap Marqt wil verkondigen, maar ook naar welke informatie de klant op zoek is. Laat de video aansluiten bij deze vraag naar informatie en dit zal de relevantie ten goede komen. Uit dit onderzoek blijkt dat klanten interesse hebben in productvideo’s van Marqt en dan vooral over de verse producten. Tevens hebben ze interesse in video’s met interessante feitjes over voeding. Een ander belangrijk aspect is het investeren in zogenaamde edge-content. Dit is content waarover Marqt niet direct expertise bezit, maar die wel interessant kan zijn voor de klant, bijvoorbeeld uitleg van recepten. Uit de enquête blijkt ook dat dit de meest gekeken video’s zijn als het gaat om video’s over eten. Uit deze enquête blijkt ook dat video’s over de achtergrond van producten het minst bekeken worden. Dit betekent niet dat de klant geen interesse heeft in dit soort video’s van Marqt. Driekwart geeft aan wel interesse te hebben in video’s van Marqt over de achtergrond van producten. Kennelijk hechten klanten waarde aan de boodschap van Marqt. Tevens geven klanten aan dat ze een authentiek, eerlijk en echt verhaal willen horen. Overigens hoeft dit niet te betekenen dat dit de werkelijkheid is. Klanten zien graag een positief verhaal. Zoek goed uit wie dat verhaal het beste kan vertellen. Om de inhoud van de productvideo’s te bepalen is het niet alleen van belang om rekening te houden met de informatiebehoefte van de klant, maar ook met het verhaal van de producent. Tijdens het draaien van de video’s is gebleken dat de boodschap van Marqt niet altijd overeenkomt met de boodschap van de producent. Maak daar heldere afspraken over. Als een video geproduceerd wordt is het belangrijk om de belangrijkste content aan het begin te vertellen. Mocht de kijker de content niet interessant vinden en de video stopzetten dan heeft hij in ieder geval de belangrijkste boodschap meegekregen. Ondanks dat er allerlei richtlijnen zijn omtrent het maken van bepaalde beeldcomposities, camerabewegingen, inzetten van geluid en licht, is het belangrijkste dat de stijl past bij het merk Marqt en wat zij wil uitstralen. Dit kan op elke manier ingevuld worden. Uiteraard afhankelijk van budget, tijd en beschikbare opname apparatuur. Bij de verspreiding van de video is het belangrijk dat hij op de plaatsen voorbij komt waar de klant online aanwezig is zodat hij op dat moment weinig moeite hoeft te doen om hem af te spelen. Dit betekent ook dat de video afspeelbaar moet zijn op elk device: computer, tablet en smartphone. Maak de video daarnaast vindbaar en de platformen waarop hij aanwezig is herkenbaar. In bijlage V zijn de video’s te vinden zoals ze aansluiten bij de resultaten van dit onderzoek. een zijsprong gemaakt naar de verspreiding van content niet direct gerelateerd aan video. SUMMARY Marqt would like to inform her customers more about the background of the products she offers. She would like to do this using online videos. However, she doesn’t know how she has to implementate these videos and how to determine content, style and length. Beside that it’s interesting for Marqt if these videos lead to online sharing by the viewers, but how can that be stimulated? These topics are the motive for this research. The problem is as following formulated: How can online productvideos lead to online sharing by the current and potential customer of Marqt and what are the requirements (content, visual and length) therefor? To come to an answer on this question several sources are consulted and a qualitatively research has been performed under customers of Marqt to their online behavior and wishes and needs in relation to online video. Also a part of this research was the production of three videos about chicken. In the context of this research customers and Marqt gave their feedback on the elements they liked the most. Together with the other results of this research this led to several conclusions, advices and a re-edit of the first called videos and one extra video with the same bases as the video which was re-edited. One of the most important conclusions of this research is that it is all about the customer. We are living in an era where customers have the last word. Also if it is about video. The offer of videos is rising every day and we are used to moving pictures. If Marqt would like to spread videos, they have to make care that these videos are relevant for their customers. With every shot they have to think: Why does our customer wants to see and hear this? If that can’t be justified, it’s probably not relevant for the customer and they will stop the video before it ends. If the video ís relevant, it will probably also rise conversations and possibly encourage sharing the video. The most important reasons for sharing a video are: sharing because the content is useful for someone else or the video has a message they stand for. Make sure the video has a logical order and try to touch the emotional advantage of the customer. For Marqt this is the importance of real food. It’s recommended to keep the video as short as possible. In that way there is a smaller change on repetition of the message. By repetition viewers wil stop the video. To come back at the content, it is recommended that Marqt not only tell their message, but also takes a good look at what the customer is looking for. This will help by the relevance of the video. This research makes clear that customers are interested in the fresh products and interesting facts about products. Another aspect is to invest in edge-content. This is content where Marqt hasn’t the expertise about, but may be interesting for the customer, for example the explanation of recipes. The survey results make clear that when people are watching videos about food, that most of the time these videos are about explanation of recipes. During the recordings of the video it became clear that it’s not only about the message of Marqt. They have to take notice of the story of the producer of the product and together they can formulate a message which represents both companies. Durint the editing it is important to tell the most important content at the beginning of the video. If a viewer loses interest and stops the video, he has seen in any case the most important message. Despite all the guidelines of making particular shots, camera movements, sound and light, the most important thing is that the style fits the brand. Dependent on the budget, time and available equipment everything you think of can be produced. With the distribution of the video, the most important thing is that people see the video at online places where they are. This means that the video must be playable on any device: computer, tablet and smartphone. Besides that, make the video findable and recognizable at the platforms it’s on.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk