De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport voor HRLM Media Hoe wordt de website van het gratis studentenmagazine STDNT een succes?

Rechten:

Adviesrapport voor HRLM Media Hoe wordt de website van het gratis studentenmagazine STDNT een succes?

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Opdrachtgever HLRM Media wil een nieuw, gratis studentenmagazine uitbrengen, genaamd STDNT. Dit magazine is gericht op Haarlemse studenten in de leeftijd van 16 tot en met 28 jaar en wordt verspreid bij INHolland Haarlem. HLRM Media wil ook graag dat er een website komt bij het magazine, maar hier is nog geen opzet voor. Mijn onderzoek gaat in op de manier waarop HRLM Media invulling kan geven aan de website. De probleemstelling die ik heb geformuleerd, is: ‘Op welke manier kan HRLM Media het beste voorzien in de informatiebehoefte van de doelgroep met betrekking tot de website horende bij het gratis magazine STDNT?’ Deze probleemstelling heb ik beantwoord door middel van literatuuronderzoek, kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Het kwantitatieve onderzoek heb ik uitgevoerd in de vorm van een enquête en het kwalitatieve onderzoek in de vorm van twee halfgestructureerde panelgesprekken. Nagenoeg alle personen uit de doelgroep beschikken over internet en gebruiken het internet dagelijks. Gemiddeld wordt er 100 minuten per dag online besteed. Sociale netwerken en informatie zoeken zijn de belangrijkste online bezigheden van de doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat het internet een steeds grotere rol inneemt in het leven van de doelgroep en dat de televisie en krant hierop moeten inleveren. Sociale netwerken zijn ontzettend populair onder de doelgroep en vrijwel iedereen heeft een account op één van de netwerken. Facebook wordt het meest gebruikt en het hoogst gewaardeerd. Sociale media zijn op zichzelf geen trend, maar de mogelijkheden groeien. Via sociale netwerken wordt van alles gedeeld, maar het delen gaat steeds verder; er worden elke minuut meningen, aankopen en locaties gedeeld. Bedrijven en organisaties kunnen flink profiteren van sociale media, maar er zijn ook een aantal valkuilen op dit gebied. Door de omvang en intensiteit van sociale media kunnen mensen een overbelasting aan informatie ervaren. Naast sociale media is mobiel internet ontzettend belangrijk voor de doelgroep. Door het mobiele internet vervagen de grenzen tussen thuis en buitenshuis, omdat er bijna overal en altijd toegang is tot internet. De belangrijkste uitkomst van de enquête en panelgesprekken is dat er behoefte is aan het magazine én een bijbehorende website. In de enquête werd aangegeven door de respondenten dat ze internet vooral gebruiken om informatie te zoeken en voor entertainment. De onderwerpen die absoluut niet kunnen ontbreken zijn artikelen om te lezen en een evenementenoverzicht. Verder bleek dat de meeste respondenten een profiel hebben op Facebook, wat klopt met de bevindingen uit mijn literatuuronderzoek. In de panelgesprekken gaven de studenten aan dat zij niet veel zullen lezen op de website, als er ook een magazine is. Zij hebben dan ook geen behoefte aan aanvullende artikelen, foto’s of backstage informatie. De studenten verwachten een statische en informatieve website waar ze informatie kunnen vinden over het magazine STDNT. De belangrijkste website-onderdelen zijn volgens de respondenten: een overzicht van de inhoud van nieuwste nummer van STDNT of een bladerfunctie van het magazine, een pagina met informatie over STDNT, een contactpagina, een evenementenoverzicht en een pagina met tips voor leuke Haarlemse adressen gericht op studenten. Door de drie verschillende onderzoeksmethoden heb ik antwoord kunnen geven op mijn probleemstelling. Mijn antwoord luidt als volgt: ‘HRLM Media kan het beste voorzien in de informatiebehoefte van de doelgroep door middel van een informatieve website. Deze statische website moet informatie geven over het gratis magazine STDNT en over de opdrachtgever. Daarnaast moet de website inzicht geven in de inhoud van het laatste nummer van STDNT, een overzicht met evenementen en feesten in Haarlem bieden en een vaste pagina met de beste studentenadressen in Haarlem hebben. Door middel van deze website zal HRLM Media informatie over het studentenmagazine verschaffen en de doelgroep prikkelen om het magazine te lezen. Daarnaast is het raadzaam om de website te ondersteunen met sociale media, in dit geval met een Facebook-profiel. Op deze manier zal HRLM Media voldoen aan de informatiebehoefte en de verwachtingen van de doelgroep.’ Ik raad HRLM Media aan om een informatieve website te (laten) maken, die simpel en statisch is. Hier kunnen zij informatie plaatsen over STDNT. Ook raad ik aan om een ingekorte bladerfunctie op de homepage te integreren, waardoor de doelgroep wordt geprikkeld om het hele magazine te gaan lezen. De website moet sowieso bestaan uit de volgende pagina’s: ‘over STDNT’, ‘agenda’, ‘contact’ en ‘leuke studentenadressen’. Daarnaast is het van belang dat de website geschikt is om te bekijken op mobiel internet en dat de website dus goed en snel wordt weergegeven op smartphones en tablets. Tot slot raad ik de opdrachtgever aan om een profiel voor STDNT aan te maken op sociaal netwerk Facebook en deze te koppelen aan de website. Ter verduidelijking van alle adviezen heb ik een aantal schermvoorbeelden gemaakt, die u kunt vinden in hoofdstuk 11. English summary Client HLRM Media wants to publish a new and free magazine for students between 16 and 18 years who live in Haarlem. This magazine is called STDNT and would be distributed at INHolland Haarlem. HRLM Media would also like to launch a website for the magazine, but does not have any ideas or conceptions. My research focuses on the way HRLM Media could implement a website for STDNT. The problem statement on which I based my research, is: ‘How can HRLM Media provide in the information needs of the target group, related to the website which is associated with the free magazine STDNT?’ I answered this statement through literature research, quantitative and qualitative research. The quantitative research I accomplished by a survey and the qualitative research by two panel discussions. All of the persons from the target group do have access to internet and they use it daily. They spent 100 minutes per day online. The main online pursuits of the target group are social networks and the search for information. Research shows that the internet occupies an increasingly important role in the life of the target group and that the role of newspaper and television decreases. Social networks are extremely popular among the target group and virtually everyone has an account on one of those networks. Of all the social networks Facebook is the most used and highest rated. Social media itselfs is not a trend, but the opportunities grow every day. Sharing is an important trend. Every minute people do share opinions, purchases and locations through social networks. Companies and organizations can enormously benefit from social media, but there are also some pitfalls. Because of the high range and intensity of social media, it can be an overkill of information. In addition to social media mobile internet is extremely important for the target group. Because there is access to internet almost everywhere and always, the boundaries between at home and outdoors are blurred. The most important outcome of the survey and panel discussions is that there is a need for the magazine and for an associated website. The respondents of the survey do use internet primarily to find information or to be entertained. The most important subjects on a website are articles to read and a calendar. Furthermore the survey showed that most respondents have a profile on Facebook, what is right with the findings from my literature research. During the panel discussions the students said they will not read much articles on the website when there is a magazine. They therefore have no need for additional articles, photos or backstage information. The students expect a static and informative website where they can find information about the STDNT magazine. According to the respondents the main website components are: an overview of the articles or content of the latest issue of STDNT or a browse feature of the magazine, a contact page, an calendar with information about parties in Haarlem, a page with information about the magazine itself and a page with fun addresses focused on students. Because of the three different research methods I was able to answer the problem statement. The answer is: ‘HRLM Media can best provide for the information needs of the target group through a informative website. This static website should provide information about the free magazine and about the publisher. The website also should give an overview of the content of the latest issue of STDNT. There also must be an calendar of parties in Haarlem and a page with the best student addresses in town. Through this website HLRM Media will provide information about the magazine STDNT en arouse the target group to read the magazine. In addition, it is advisable to support the website with social media. It has been showed that Facebook is the most popular social network among the target group, so I recommend to create an account on Facebook. In this way HRLM Media will meet the information needs and the expectations of the target group.’ I recommend to build an informative website which is simple and static. At this website HRLM Media can put information about STDNT. Also I recommend HRLM Media to integrate a shortened browse feature at the homepage of the site. In this way the target group will be aroused to read the whole magazine. The website should consist the following pages: ‘about STDNT’, ‘calendar’, ‘contact’, ‘fun addresses for students’. It is very important that the site is suitable for viewing on mobile internet and that the site appears well and quickly on smartphones and tablets. Finally, I advise HRLM Media to create an account on Facebook and linking it to the website. To clarify all the suggestions I have made, I created a number of screenshots which you can find in chapter 11.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk