De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Kan de cloud worden ingezet voor archivering?

Rechten:

Kan de cloud worden ingezet voor archivering?

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Cloudcomputing maakt het mogelijk om door middel van een computernetwerk gedeelde configureerbare middelen zoals opslag en applicaties op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en moderne wijze. Met een desktop en een internetverbinding kan al gebruik worden gemaakt van diensten in de cloud. Cloudcomputing kenmerkt zich door zelfbediening, breedband toegang, gedeelde middelen, elasticiteit en het monitoren. Het bevat de servicemodellen software as a service, platform as a service en Infrastructure as a service. De private, community, public en de hybrid cloud zijn de verschillende modellen. Door gebruik te maken van de cloud ontzorg je de organisatie van de ICT functie of delen daarvan. Kostenoverweging is ook een reden om cloud in te zetten. Internationale en nationale wetgeving heeft gevolgen voor archiefgegevens in de cloud. Het toepasselijk recht van het land waar de aanbieder van de cloud zetelt is van toepassing op je software en gegevens. Ook de locatie waar de data zijn opgeslagen en/of worden doorgegeven is van belang met betrekking tot het toepasselijk recht. Dit kan worden opgenomen in de overeenkomst die wordt aangegaan met de aanbieder van de cloud. In die overeenkomst moeten nog meer elementen worden opgenomen ten aanzien van de authenticiteit, integriteit en volledigheid van gegevens zoals de beveiliging, exitstrategie, faillissement etc. Wat betreft de aard van de informatie kan met behulp van risicomanagement worden beoordeeld of er een risico bestaat als informatie in handen komt van derden. Het werken in de cloud dwingt de medewerker om de werkprocessen digitaal af te handelen en/of te ondersteunen. Voor besluitvorming is in veel gevallen informatie uit het verleden nodig. Het is daarom noodzakelijk dat geselecteerde analoge informatiebestanden worden gedigitaliseerd en in de cloud beschikbaar is. Voor de integriteit van besluitvorming moet gecertificeerde digitale bekrachtiging mogelijk worden. Onderzocht moet worden of besluitvormende metadata in bepaalde gevallen kan volstaan. Cloudcomputing bestaat uit digitale gegevens in allerlei formaten. Om de goede, geordende en toegankelijke staat in de toekomst te waarborgen is een duurzaamheidstrategie nodig. De directie van de gemeente Hoorn heeft voor 2015 zichzelf doelen gesteld waaraan het dan wil voldoen. Cloudcomputing kan helpen die doelen te verwezenlijken. Zij haken goed aan bij de gemeentelijke ontwikkelingen. De directie moet wel goed de kaders bepalen waarbinnen de medewerkers mogen functioneren. Aandacht moet er zijn voor de e-vaardigheden van de medewerkers. Ruim 50% van de medewerkers is ouder dan 45 jaar en van deze groep heeft onderzoek bewezen dat zij de eigen vaardigheden overschatten. Een ander punt van aandacht is het ontbreken van een systeem van kwaliteitszorg en zelfcontrolerend vermogen betreffende de informatiehuishouding. Gezien de bevindingen in dit onderzoeksrapport kan de conclusie worden getrokken dat de clous is in te zetten voor archivering. Er zijn echter wel aandachtspunten en voorwaarden die geborgd moeten worden. Voor een opsomming van de aandachtspunten verwijs ik naar hoofdstuk 6 van dit rapport. SUMMARY Cloud Computing makes it possible to use a computer configurable shared resources such as storage and applications available on request in a quick, easy and modern way. With a desktop and internet can all use of services in the cloud. Cloud Computing is characterized by self-service, broadband access, shared resources, elasticity and monitoring. It contains the service models software as a service, platform as a service and infrastructure as a service. The private, community, public and hybrid cloud models are the different models. By making use of the cloud you take away jobs the organization of the ICT function, or parts thereof. Recital Cost is also a reason to deploy cloud. International and national legislation has implications for archive data in the cloud. The applicable law of the country where the provider of the cloud resides applies to your software and data. The location where the data are stored and / or passed is important with respect to the applicable law. This can be included in the agreement is entered into with the provider of the cloud. In that agreement should be incorporated more elements regarding the authenticity, integrity and completeness of data such as security, exit strategy, bankruptcy etc. Concerning the nature of the information, using risk management to assess whether there is a risk if information in the hands of third parties. Working in the cloud forces the employee to work digitally to handle and / or support. For decision-making is often needed information from the past. It is therefore necessary that selected analog files will be digitized so it is available in the cloud. For the integrity of decision-making must be certified digital ratification possible. Should be examined whether decision-making metadata in some cases be sufficient. Cloud Computing consists of digital data in various formats. For a proper, structured and accessible in the future to ensure a sustainable strategy. The management of the municipality of Hoorn themselves targets for 2015 which it intends to discharge. Cloud Computing can help those goals. It hooks up well with the municipal development. Management should be fine the frameworks within which employees may work. Attention must be there for the e-skills of the employees. Over 50% of employees are aged over 45 and of this group, research shows that they overestimate their own skills. Another point of concern is the lack of a system of quality assurance and self-monitoring ability on information management. Given the findings in this report may be concluded that the punch lines is to work for archiving. However, there are concerns and conditions that must be secured. For a list of the points I refer to chapter 6 of this Report.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk