De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketingtoekomst Arma Leder

Rechten:

Marketingtoekomst Arma Leder

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting In dit onderzoek wordt onderzocht hoe het Nederlandse modebedrijf Arma Leder zich het beste online kan profileren door de on- en offline marketing met elkaar te combineren. Arma Leder is een bedrijf met een goed toekomstbeeld voor ogen. Maar in de afgelopen jaren is gebleken dat de webshop niet als voldoende inkomstenbron wordt gezien binnen de organisatie tegenover het succes van de shop in shops en overige verkoopkanalen. Om dit probleem op te lossen is de volgende probleemstelling geformuleerd: Op welke manier kan Arma Leder de online en offline marketing het best combineren om zich online optimaal te profileren en zo meer conversie te creëren? Deze probleemstelling is beantwoordt door het voeren van deskresearch en fieldresearch. Daarbij zijn panelgesprekken gevoerd met de doelgroep en zijn er interviews afgenomen met experts/ervaringsdeskundigen. Arma Leder wil graag zoveel mogelijk de huidige klanten behouden en potentiële klanten benaderen met zo weinig mogelijk budget maar met te behalen doelstellingen in het achterhoofd. In hoofdstuk drie is te lezen dat dit in de markt waarin Arma Leder zich bevindt bijna onmogelijk is. Er is on- en offline zo ontzettend veel mogelijk dat er een duidelijk marketingbeleid moet worden opgericht met een vast marketingbudget. Uit het onderzoek blijkt dat consumenten klant willen worden bij een bedrijf als ze zoveel mogelijk positief in contact worden gebracht met het merk. Voor Arma Leder kan dit bereikt worden door de sterke kanten van het bedrijf die te lezen zijn in hoofdstuk zes over te brengen aan de klant. Exclusiviteit, Saamhorigheid en een ultieme prijs/kwaliteitverhouding zijn de kernwaarden die hierin een rol spelen. Verder is in hoofdstuk zeven te lezen dat blijkt dat de doelgroep zoveel mogelijk persoonlijk bij het bedrijf betrokken wil worden door middel van Social Media, Nieuwsbrieven en een speciale mobiele applicatie die voor klanten ontwikkeld wordt. Arma Leder schiet hierin op dit moment volgens de doelgroep nog tekort. Aangeraden wordt daarom om Arma Leder in één klap goed op de kaart te zetten door middel van een ludieke actie. Als Arma Leder de missie en visie die ze hanteren: “Gezien worden als het enige merk dat mooie leren jasjes verkoopt” wil overbrengen op de klanten is het van belang dat er marketingactiviteiten op een positieve manier en met emotionele binding opgericht worden. In hoofdstuk acht is voor Arma Leder een online marketingplan op maat ontwikkeld waarin alle activiteiten en de kosten die daarbij komen kijken beschreven worden. Het is voor het bedrijf noodzaak om de stappen die beschreven worden één voor één door te voeren. Te beginnen met het genereren van naamsbekendheid, gevolgd door het creëren van klantenbinding bij bestaande en nieuwe klanten en tot slot door het uitstralen van een imago bij de detaillisten. Management summary This study examines how the Dutch fashion label Arma Leather could best present their label online while combining the online and offline marketing. Arma Leather is a company with a future vision in mind. They know what they want to achieve. But recent years have showed that the online shop is not a sufficient source of income within the organization towards the success of the shop in shops and other sale channels. To solve this problem the following research question is formulated: How can Arma Leather combine the online and offline marketing in the best way to finally achieve online profile and create conversion. This question is answered by conducting desk research and field research. In addition, panel discussions are held with the audience and there been interviews with experts. Arma Leather wants to retain as many current customers and potential clients with a little budget but with achieving objectives in mind. In chapter three we read that in the market where Arma Leather is located it is almost impossible. On- and offline there are so many possibilities that a clear marketing policy should be established with a fixed marketing budget. The research shows that consumers want to be a costumer for a company when they the brand is positive in their minds. For Arma Leather this can be achieved by the strengths of the company which we read in chapter six to transfer to the customer. Exclusivity, team spirit and an ultimate price / performance ratio are the core values to achieve this. Furthermore, in Chapter seven we read that the costumers want to be a part of Arma as much as possible. By using Social Media, Newsletters and a special mobile application that is developed for customers Arma Leather can achieve this. According to the target Arma Leather is not achieving this yet. Therefore it is advisable to Arma Leather to arrange a big guerilla action to introduce themselves. If Arma Leathers mission and vision that they use : "Being seen as the only brand that sells fine leather jackets" should be established it is important that marketing should be attended in a positive way and with emotional connection. In chapter eight for Arma Leather there is an online marketing plan developed in which all activities and the budget that comes with it is described. For the company it is important to take the steps that should be taken. To start generating brand awareness, followed by the creation of customer loyalty in existing and new customers and finally through creating an image for the retailers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk