De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Efficiënt gebruik van applicaties d.m.v. kennis delen

Rechten:

Efficiënt gebruik van applicaties d.m.v. kennis delen

Rechten:

Samenvatting

HVC (Huisvuil Centrale) is een afvalverwerkend bedrijf met meerdere afvalcentrales op meerdere locaties verspreid door het land. De 2 grootste afvalcentrales staan in Alkmaar en in Dordrecht. Door de groei van het bedrijf en het personeel is het gebruik en de invoer van de applicaties minder efficiënt geworden. Door instructies goed te beschrijven, te centraliseren, up to date te houden en bekend te maken bij de gebruiker zodat hij/zij deze instructies weet te vinden, wordt efficiënter gewerkt. De opdracht is toegespitst op 2 systemen, te weten D7i en iProtect. D7i is een onderhoudsmanagementsysteem dat door veel medewerkers in de BU (Business Unit) wordt gebruikt. iProtect is een toegangregistratiesysteem dat door medewerkers op verschillende niveaus wordt gebruikt. In de toekomst wordt kennis delen nog belangrijker vanwege de vergrijzing en de ontgroening van personeel! Voor het onderzoek zijn een aantal deelvragen geformuleerd. Deze deelvragen werden beantwoord door literatuuronderzoek en door interviews. De interviews waren samengesteld op basis van de deelvragen. Het onderwerp kennismanagement werd ineens veel duidelijker. De vele mogelijkheden en de voor- en nadelen kwamen hier naar voren. De gebruikers van HVC zijn geïnterviewd, daardoor werd duidelijk waar de knelpunten t.a.v. van de applicaties lagen. In dit onderzoek zijn relatief weinig medewerkers geïnterviewd t.o.v. de vele gebruikers, maar niettemin gaven zij toch een goed beeld van de cultuur van HVC en het kennis delen. Daarnaast zijn andere afvalcentrales bezocht om ideeën te bespreken. Hieruit zijn meerdere adviezen uit voortgekomen. HVC profileert zich niet als kennisintensieve organisatie. Kennis wordt niet als vanzelfsprekend gedeeld, behalve als daar noodzaak voor is. HVC heeft geen “kennis is macht” cultuur. Het is afhankelijk van het niveau of medewerkers kennis willen delen. De “werkvloer” is meestal bereid om kennis te delen. Voor iProtect zijn de volgende aanbevelingen gedaan: • Instructies centraal op intranet of centraal in een kennisbank • Bekend maken (d.m.v. intranet en werkoverleggen) van het centraliseren van instructies aan medewerkers m.b.t. iProtect en waar deze instructies nu zijn gelocaliseerd • Bekend maken (d.m.v. intranet, werkoverleggen, planningsgesprekken) wat het nut is van kennisdeling en kennisborging met name voor de toekomst • Beloningensysteem om zelfstandiger te werken, mee te denken en kennis te delen • Cursus iProtect Aanbevelingen kort op een rij: • Kennisbank SharePoint implementeren (eerst inventariseren welke gegevens hiervoor worden gebruikt!) • Keyusers toewijzen (standaardisatie en onderhoud) • Bekendmaken (d.m.v. intranet en werkoverleggen) van SharePoint, nut van SharePoint, werkwijze van SharePoint en waar de instructies van D7i zijn opgeslagen • Bekendmaken (d.m.v. intranet, werkoverleggen en plannings-gesprekken) wat het nut is van kennisdeling en kennisborging met name voor de toekomst HVC (Huisvuil Centrale) is a waste processing company with several waste plants at several locations throughout the country. The two largest waste plants are in Alkmaar and Dordrecht. The use and import of the applications become less efficient, because of the growth of the company and the employees. If the user describe the instructions good, centralize them, make them up to date and publish tot the user so he/she knows how to find these instructions, it will work more efficiently. The mission is focused on 2 systems, namely D7i and iProtect. D7i is a maintenance management system which is used by many employees in the BU (Business Unit). iProtect is used throughout the company by employees at various levels. In the future, knowledge sharing will become even more import because of the aging of staff! For the survey, some sub-questions are formulated. This questions were answered through literature review and interviews. The interviews were compiled based on the sub-questions. The subject knowledge suddenly became much clearer. The many possibilities, the pros and cons here came forward. Users of HVC were interviewed, so it was clear where the problems with regard to the application layers. In this study, relatively few workers interviewed in relation to the many users, but nevertheless they gave a good picture of HVC and the culture of sharing knowledge. In addition, other waste plants visited to discuss ideas. Consequently, several recommendations emerged. HVC doesn’t project itself as a knowledge intensive organization. Knowledge is not as obvious shared unless there is need for. HVC has no “knowledge is power” culture. It depends on the level of staff knowledge to share. The “work” is usually willing to share knowledge. For iProtect are the following recommendations: • Instructions on central intranet or in a central knowledge base • Publicizing (through intranet en work meetings) of centralizing instructions to employees regarding iProtect and where these instructions are now located • Publicizing (through intranet, work meetings and planning meetings) the usefulness of knowledge sharing and knowledge storage especially for the future • Reward system to work independently, to think and to share knowledge • Course iProtect For D7i are the following recommendations: • Implement a SharePoint knowledgebase • Assign keyusers (standardization and maintenance) • The publication of (through intranet and work meetings) SharePoint utility of SharePoint, SharePoint and method where the instructions are stored D7i. • Publicizing (through intranet, work meetings and planning meetings) the usefulness of knowledge sharing and knowledge storage especially for the future.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk