De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

GreenGraffiti® Sustainable Communication : Bereik en effect van reverse graffiti; een nieuw medium

Rechten:

GreenGraffiti® Sustainable Communication : Bereik en effect van reverse graffiti; een nieuw medium

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting GreenGraffiti® is een duurzaam communicatiebedrijf dat communicatie verzorgt op een duurzaam niveau. Jim Bowes de grondlegger van GreenGraffiti®. Geboren en getogen in California, en met een passie voor duurzaamheid kwam hij met het idee een maatschappelijk verantwoord bedrijf te starten. Met zijn visie dat ook het bedrijfsleven een handje kan helpen aan het verbeteren van het milieuklimaat, startte hij GreenGraffiti® op. Samen met zijn compagnon Joost Niepoth zijn zij het eerste bedrijf dat reverse graffiti inzet met een commercieel doeleinde. GreenGraffiti® is het meest bezig met het zetten van reverse graffiti. Zij zijn na vier jaar wel eens benieuwd wat het bereik en effect van dit medium is. Reverse graffiti zelf bestaat al veel langer, maar het werd vooral als kunst op muren op geplaatst. Omdat er weinig onderzoeksgegevens bekend zijn over reverse graffiti, wilde GreenGraffiti® dit onderzoeken. Zij willen dit kunnen afzetten tegen andere buitenmedia en laten zien wat de voordelen zijn van reverse graffiti ten opzichte van andere buitenmedia. Reverse graffiti is een vrij nieuw medium, waar dus in vergelijking tot andere buitenmedia, weinig over bekend is. Veel bedrijven huren GreenGraffiti® op dit moment vaak in, omdat het een originele manier van communiceren is. GreenGraffiti® wil graag informatie inwinnen uit onderzoek om dit te kunnen presenteren aan bedrijven. Zij willen laten zien dat het niet alleen een originele manier van communiceren is, maar ook het daadwerkelijke effect laten zien. Na de resultaten geanalyseerd te hebben, wordt er een conclusie met aanbeveling geschreven. De volgende probleem- en doelstelling zijn hierbij geformuleerd: Probleemstelling Wat is het bereik en effect van reverse graffiti en wat is de toegevoegde waarde voor bedrijven ten opzichte van andere outdoor media? Doelstelling Inzicht brengen in het bereik en effect van reverse graffiti om advies te geven over hoe GreenGraffiti de onderzoeksresultaten het beste kan presenteren aan haar potentiële klanten om ervoor te zorgen het klantenbestand te vergroten in de vorm van een communicatie adviesrapport. Methode Voor het literatuuronderzoek is gebruikgemaakt van verschillende artikelen en boeken. Zowel Engels als Nederlandse literatuur. Zoals eerder genoemd, zijn er nog geen onderzoeken verricht naar het bereik en effect van reverse graffiti. Het onderzoek bestond dan ook uit een bereik- en effectmeting. Het bereik werd gemeten door middel van een afstandelijke observatie. Vier uur lang werd er op afstand gemeten hoeveel mensen voorbij de reverse graffiti liepen en hoeveel van de voorbijgangers aandacht aan de uiting besteedde. Er werd hierbij geen onderscheid gemaakt tussen de werkelijke aandacht en de technical exposure. Om het bereik en effect te meten zijn er tien metingen afgenomen waar per meting twintig enquêtes zijn afgenomen. De enquêtes zijn afgenomen onder de voorbijgangers die aandacht aan de uiting hebben besteed, hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen de passanten die kort naar de uiting keken in het voorbijgaan, die bleven stilstaan om de uiting te kijken of er voorbij liepen en daarna terugliepen om alsnog de uiting te bekijken. Buitenmedia De andere vormen van buitenmedia zijn onderzocht om uiteindelijk een vergelijking tussen de overige buitenmedia en reverse graffiti te trekken. Er is gebleken dat alle eisen voor buitenmedia hetzelfde zijn voor zowel een billboard als een reverse graffiti. Reverse graffiti is ook een vorm van guerrilla marketing. Guerrilla marketing is een ludieke en spraakmakende manier van reclame maken. Het valt op en het is origineel. Reverse graffiti voldoet aan alle eisen als het gaat om guerrilla marketing. Ook kan met buitenmedia het koopbeslissingsproces op het laatste moment worden beïnvloed. Dit kan door bijvoorbeeld door net voor de winkel een aanbieding van een product weer te geven. Onderzoek heeft aangetoond dat dit invloed heeft op de consument. Duurzaamheid Aangezien GreenGraffiti® duurzaam ondernemen hoog in het vaandel heeft staan is er deskresearch verricht naar de trend duurzaamheid. Hier is uit gebleken dat er geen sprake is van een trend of een hype, maar van een veranderd toekomstbeeld en beleid bij bedrijven. Bedrijven gaan steeds meer rekening houden met milieubewustzijn. GreenGraffiti® speelt als bedrijf dus goed en vroeg in op deze ontwikkelende trend. Bereik- en effectmeting Uit de bereikmeting is gebleken dat de uiting niet goed opvalt. Het kan gezegd worden dat het bereik van een reverse graffiti hoog is, maar veel mensen hebben geen aandacht voor de uiting.. In tabel 2 zijn de resultaten van de bereikmeting verzameld. De boodschap werd door meer dan de helft van de respondenten niet onthouden (81%). De respondenten zijn grotendeels positief over deze vorm van reclame.(77%). Bij vraag vier van de enquête, zijn er veel verschillende antwoorden gegeven, daarom zijn er vier hoofdcategorieën genoemd, waaronder de antwoorden zijn verdeeld om een beter beeld te krijgen van wat de respondenten vinden van deze vorm van reclame. Dat zijn de volgende categorieën: origineel, irritant, onduidelijk en positief. In paragraaf 5.2 staat beschreven waarom voor deze categorieën is gekozen. 33% van de respondenten vindt reverse graffiti origineel en 48% van de respondenten is positief over deze vorm van reclame. Veel respondenten gaven aan de reverse graffiti kleurloos te vinden en dat het daardoor onopvallend en onduidelijk is. Een reverse graffiti in combinatie met kalk of melkverf zou eventueel een optie kunnen zijn. Conclusie Het mag gezegd worden dat het overgrote deel van de respondenten positief denkt over duurzame vormen van communicatie. Opmerkelijk is wel dat bijna bij niemand het merkbeeld verandert, dit blijft gelijk, ondanks dat zij positief denken over duurzaam ondernemen. Dit kan te maken hebben met het feit dat een bedrijf ook in zijn andere communicatie duurzaam moet zijn en dat dus na één keer het gebruiken van een duurzaam medium het beeld onveranderd blijft. Een bedrijf moet ook duurzaam zijn in de bedrijfsvoering en productie. Ook viel het op dat reverse graffiti ’s met veel tekst minder snel werd onthouden. Het logo wordt wel goed onthouden, dit viel vooral op bij Starbucks. Er mag dus geconcludeerd worden dat een reverse graffiti goed is om de awareness van een merk te vergroten, maar misschien minder geschikt om een boodschap over te brengen, vooral als deze veel tekst bevat. Wel kan een reverse graffiti goed worden ingezet om gedrag te beïnvloeden. Dit was bijvoorbeeld het geval bij de Starbucks campagne, daar werd aangekondigd dat er een nieuwe winkel was geopend. Ook viel op dat een reverse graffiti die niet in de leesrichting van de voorbijganger lag, minder opviel voor de passant dan dat het wel in de leesrichting lag. Ook de locaties kunnen kwalitatief beter. Respondenten gaven aan dat het niet te vaak voor moest komen, omdat het anders ging irriteren. Het is daarom belangrijk om kwantitatief minder plekken te hebben, maar kwalitatief betere plekken. Op dit moment wordt er ook niet aan conceptontwikkeling gewerkt. Nu heeft de opdrachtgever alles al bedacht en voert GreenGraffiti® het uit. Aanbevelingen Voortkomend uit de conclusies is er een aanbeveling geschreven. Het is een advies aan GreenGraffiti® hoe zij de belangrijkste informatie die uit het onderzoek is gekomen, kunnen presenteren aan hun potentiële klanten. Uit het onderzoek zijn de volgende belangrijke waardes gekomen die van belang kunnen zijn voor klanten voor het kiezen van reverse graffiti. • Reverse graffiti draagt bij aan milieuverantwoordelijk imago; • Het creëert awareness bij de doelgroep; • Het bereik is groot   Management summary GreenGraffiti® is a sustainable communication bureau that provides communication on a sustainable level. Jim Bowes is the founder of GreenGraffiti®. He is born and raised in California and with his passion for sustainability; he came with the idea to start a company that is corporate social responsible. With his vision that the business industry could also lend a hand in improving the environmental climate, he started GreenGraffiti®. Along with his associate Joost Niepoth, they are the first company to use reverse graffiti with a commercial purpose. GreenGraffiti® core business is executing reverse graffiti. After four years they are curious at what the reach and impact of the medium is. Reverse graffiti itself is known for quite a while now, but was mainly placed on walls as art. Because there have been only a few studies on reverse graffiti, GreenGraffiti® wanted to research this topic. They want to show the advantages of reverse graffiti compared to other outdoor media. Reverse graffiti is a relatively new medium which in comparison to other outdoor media, little is known. At this moment many companies hire GreenGraffiti®, because it is an original way to communicate. GreenGraffiti® would like to gain information from this research, so that they can present this information to prospects. They want to show that reverse graffiti is not only an original way of communication, but also show the actual effects. When the results are analyzed; there will follow a conclusion with recommendations. The following problem and objective are hereby formulated: Problem What is the reach and impact of reverse graffiti and how can GreenGraffiti® present the added value to potential clients? Objective The objective of this research is to bring insight on the reach and effect of reverse graffiti to give advice on how GreenGraffiti® can present this information to potential clients. In order to ensure that the client base is amplified. The advice is given in the form of a communication advice. Method For the literature study, different articles and books were used. The sources are both English and Dutch. As previously mentioned, there are no earlier researches on the reach and effect of reverse graffiti held. Therefore the study consisted a reach and impact measurement. The reach was measured by means of a detached observation. The measurement lasted for four hours. At a distance the numbers of passers-by were counted and how many of the passers-by looked at the reverse graffiti. There was no distinction between the real attention and the technical exposure. In total there were ten measurements taken which were four hours each. Per measurement there were twenty surveys conducted. The surveys are conducted among the passers-by that spent attention to the reverse graffiti. There is no distinction made between the passers-by who looked briefly at the reverse graffiti, the ones who stood still to give a look at the reverse graffiti and the passers-by who first walked pass the reverse graffiti and then walked back to give a second look. Outdoor media Other forms of outdoor media were researched to give a comparison between these outdoor media and reverse graffiti. It has turned out that the requirements for all the outdoor media are the same, as well for a billboard as for reverse graffiti. Reverse graffiti is a form of guerilla marketing. Guerilla marketing is an entertaining and controversial way to make advertisement. It stands out and it is original. Reverse graffiti meets all the requirements of guerilla marketing. Outdoor media can also influence the decision process. For example, a display with the offer of a product can be placed near the shop. This can influence a last minute purchase. Study has shown that this influences a customer. Sustainability GreenGraffiti® has corporate social responsibility listed as a high priority. It is an element of their whole image. Desk research has been therefore made to study the trend of sustainability. According to this study, sustainability is not a trend nor hype, but a change in vision. Many companies are re-arranging their communication mix. They have noticed that more people often find it important that companies are social responsible. In the future more and more companies will throw their whole company strategy towards a corporate social responsibility strategy. GreenGraffiti® responds early on this developing trend. Range- and impact measurement The audience measurement shows that the reverse graffiti is not quite notable. It can be said that the reach of the reverse graffiti is quite high, but not a lot of people pay attention to the reverse graffiti. In table 2, the results of the measurement are collected. The results of the survey were very helpful. It shows that the message is not remembered by more than half of the respondents (81%).The respondents mostly react positive about this kind of advertisement (77%). Because a lot of different answers were given at question four, different response categories has therefore been made. The answers are divided between the four categories to get a better understanding of what respondents think of reverse graffiti. The following categories have been made: original, annoying, indecipherable and positive. Many respondents indicated that the reverse graffiti is colorless, that would be the reason why it does not stand out. A reverse graffiti in combination with chalk or milk paint would be a solution. Conclusion It can be said that the majority of the respondents thinks positive about sustainable advertising. Remarkably is that no one is thinking differently about the brand image. This may be related to the fact that the other communication must also have to be sustainable in order to change the brand image. The production processes in a company also have to be sustainable. It was noticed that the reverse graffiti’s with lot of text, was not remembered quite much as the graffiti’s with an image. It can be concluded that a reverse graffiti should contain less text and more images. It can be said that a reverse graffiti is not suitable to carry out a message, but is good to create brand awareness. The locations of the reverse graffiti’s can be better. Respondents indicated that reverse graffiti must not reoccur too often, otherwise it will become irritating. Recommendations With the conclusions of the research there has been a recommendation written. It is an advice on how GreenGraffiti® can present the most important information, which came out of the research, to their potential clients. The following added values came out of the research: • Reverse graffiti contributes to a sustainable image; • It creates brand awareness among the target group; • The range is large.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk