De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport IntoBusiness

Rechten:

Adviesrapport IntoBusiness

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting IntoBusiness is een bedrijf dat zakenmagazines uitgeeft in tien verschillende regio’s in Nederland. Elke onderneming in een regio, die bestaat uit maximaal drie gemeentes, krijgt een gratis exemplaar van het magazine. Bedrijven kunnen betalen voor een reportage in het magazine. IntoBusiness communiceert voornamelijk met de doelgroep met behulp van het magazine en de website. Het bedrijf wil graag weten hoe er gezorgd kan worden voor meer herhaalbezoeken op de website IntoBusiness.nu. Daarom is er usability onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek moet uitwijzen of de website gebruiksvriendelijk is of dat er gebruikersproblemen zijn die er voor zorgen dat bezoekers de website niet nogmaals willen bezoeken. De doelen van de website van IntoBusiness zijn het informeren van de doelgroep over de producten van het bedrijf en het aanbieden van het magazine online. Of deze doelen duidelijk zijn voor de doelgroep en of er ook daadwerkelijk wordt voldaan aan deze doelen is ook gebleken uit het usability onderzoek. Het internet is onderhevig aan trends en ontwikkelingen. Uit literatuuronderzoek is naar voren gekomen dat social media, mobiel internet, SEO en usability de vier belangrijkste trends en ontwikkelingen zijn die van belang zijn voor IntoBusiness. Daarnaast spelen er ook trends op het gebied van webdesign die van belang zijn voor IntoBusiness. IntoBusiness speelt goed in op de trend social media. Dit is dan ook een van de grootste trends op het internet. Sociale netwerken die veel door de doelgroep van IntoBusiness gebruikt worden zijn LinkedIn, Twitter en Facebook. Vooral LinkedIn en Twitter worden ingezet voor zakelijk gebruik. Het bedrijf is vertegenwoordigd op deze netwerken en onderhoud op deze manier contact met de doelgroep door het plaatsen van links naar de website. De website heeft een Twitter feed maar heeft verder geen verwijzingen naar de sociale netwerken van IntoBusiness. Op de website zouden wel verwijzingen moeten komen naar de verschillende netwerken. Daarnaast zou IntoBusiness ook een profiel moeten aanmaken op Google+, dit vergroot namelijk de vindbaarheid van de website op het internet. IntoBusiness speelt minder goed in op de overige trends. Mobiel internet is nog steeds in ontwikkeling en het aantal mensen met een mobiele internetverbinding blijft toenemen. Hoewel het bedrijf wel een app heeft ontwikkeld voor mobiel internet heeft het verder geen mobiele website of een website die naar behoren functioneert als deze via een mobiele internetverbinding wordt bekeken. Door beter op de mobiele internettrend in te spelen kan IntoBusiness zich onderscheiden van de concurrenten. Zo zou IntoBusiness een mobiele website moeten ontwikkelen en inspelen op de diverse ‘subtrends’ van mobiel internet zoals location based. Het bedrijf zou ook beter moeten inspelen op de SEO ontwikkeling. Vindbaarheid op het internet is tegenwoordig zeer belangrijk. De website van IntoBusiness is zeer slecht vindbaar op het internet. Door de website te optimaliseren op het gebied van zoekmachines kan deze beter op het internet worden gevonden, wat zou leiden tot meer bezoekers. Zo zou IntoBusiness de CMS moeten aanpassen zodat deze inspeelt op optimalisatie van de vindbaarheid. Titels van de websitepagina’s en artikelen moeten relevantere keywords bevatten en er moeten tags worden toegevoegd aan de artikelen en pagina’s. Hoe de SEO van de website kan worden verbeterd zou kunnen worden onderzocht in een vervolgonderzoek. Usability onderzoek is nog niet eerder uitgevoerd door IntoBusiness. Het bedrijf weet dus niet of er gebruikersproblemen zijn terwijl uit onderzoek is gebleken dat 95 procent van websitebezoekers een website meteen verlaten als deze niet goed werkt. De Usability van een website is dus erg belangrijk. Door het uitvoeren van dit usability onderzoek speelt IntoBusiness in op de trend. Het uiterlijk van de website werd door de participanten van het onderzoek slecht beoordeeld. Zo werd de website saai bevonden en niet modern. Door in te spelen op de trends op het gebied van webdesign kan IntoBusiness de website moderner en minder saai maken. Zo zou IntoBusiness de kleuren van de website kunnen aanpassen en een slider op de homepage kunnen plaatsen. Uit het usability onderzoek is gebleken dat de website niet gebruiksvriendelijk is. De doelen van de website waren niet duidelijk en er waren verschillende gebruikersproblemen die aan het licht kwamen dankzij het usability onderzoek. Zo is er onvoldoende informatie te vinden op de website over de producten van het bedrijf, terwijl dit een van de hoofddoelen van de website is. IntoBusiness zou de doelen van de website duidelijker moeten maken. Door het navigatiemenu aan te passen met een aantal extra pagina’s zullen bezoekers makkelijker informatie kunnen vinden over de producten van IntoBusiness. De pagina’s die toegevoegd moeten worden zijn een pagina ‘Bedrijfsreportages’ en ‘Adverteren’. Op deze pagina’s kan duidelijke informatie worden gegeven over de producten van IntoBusiness die relevant zijn voor de bezoekers en die de doelen van de website duidelijk maken en de informatieve waarde van de website verhogen. Daarnaast moet er op de homepage korte informatie komen over het hoe en wat van IntoBusiness. Het doel om het magazine online aan te bieden wordt wel behaald. Bezoekers weten het onderdeel van de website makkelijk te vinden en het is ook duidelijk dat dit een van de doelen van de website is. De reader waarmee het magazine bekeken kan worden moet wel gebruiksvriendelijker worden. Zo moet de navigatie makkelijker worden, dit kan onder andere bereikt worden door de inhoudsopgave clickable te maken en de zoekfunctie aan te passen. Niet alle onderdelen van de website waren up to date, zo stond er in de agenda van verschillende regio’s geen informatie. IntoBusiness moet er voor zorgen dat deze onderdelen bijgehouden worden zodat bezoekers informatie kunnen vinden die relevant is. De website is niet voldoende interactief, zo is er geen forum of contactformulier op de website te vinden. Door een contactformulier toe te voegen wordt niet alleen de interactiviteit van de website vergroot maar ook de gebruiksvriendelijkheid. Doordat er geen zoekfunctie op de website te vinden is, is het lastig zoeken naar specifieke informatie of een specifiek artikel. Door een zoekfunctie toe te voegen wordt de gebruiksvriendelijkheid beter en zullen bezoekers van de website beter informatie kunnen vinden. Door servicepagina’s aan de website toe te voegen zal deze gebruiksvriendelijker worden. Deze servicepagina’s zijn een sitemap en een pagina met veel gestelde vragen. Summary IntoBusiness is a publisher of business magazines in ten different regions in The Netherlands. Each business in a region, which consist of no more than three towns, receives a free magazine. Companies can pay for an article about them in the magazine. IntoBusiness mainly communicates with their target group via their magazine and a website. The company would like to know how they can get more repeat visits on the website. That is why usability research was conducted. This research will show whether the website is user friendly or whether there are user problems which cause users to not want to visit the website again. The goals of the website are to inform users of the products of IntoBusiness and to offer the magazine to online readers. Whether these goals are reached and are clear for the target group will be shown by the usability research. The internet is subject to trends and developments. Literature shows that social media, mobile internet, SEO and usability are the four main trends that are of importance to IntoBusiness. Trends in web design are also important for the website of IntoBusiness. The company anticipates fairly well to the social media trend. This is one of the biggest trends on the internet. Social networks that get used by the target group are LinkedIn, Twitter and Facebook. The target group mainly uses LinkedIn en Twitter for business purposes. IntoBusiness is represented on these three networks en uses them to maintain contact with their target group and place links that direct them to the website. The website has a Twitter feed but has no other references on the website to the social media pages. These should be placed on the website and the company should create a profile on the social network Google+ which should make the website more findable on the web. IntoBusiness does not anticipate to the other trends on the internet. Mobile internet is still being developed and the number of people with a mobile internet connection continues to increase. Although the company has an app available it has no mobile website or a website that works as it should when it is viewed with an online internet connection. By anticipating to the mobile internet trend IntoBusiness can distinguish itself from its competitors. IntoBusiness should develop a mobile website and look into mobile internet related trends such as location based. The company should have a better SEO. Findability on the internet is very important nowadays. IntoBusiness’ website is not very well findable with search engines. By optimizing the website’s findability the website will end higher up in search results which will lead to more website visitors. IntoBusiness should develop a CMS which anticipates to SEO, titles of webpages and articles should be more relevant and contain more keywords. Tags need to be added to each page and article. How the SEO of the website can be improved could be researched in the future in a follow-up study. The usability of the website has never been researched previously to this study. The company does not know whether the website is user friendly or whether there are any user problems, even though research shows that usability is very important because 95 per cent of website visitors will leave a website almost immediately when it doesn’t work properly. By conducting this usability research IntoBusiness anticipates to the trend. The layout and design of the website is not modern and does not anticipate to any of the trends in web design. The usability research shows that the participants found the website to be boring and not up to date. By anticipating to the web design trends IntoBusiness can make its website more modern and less boring. Which in the end will also lead to a more user friendly website. IntoBusiness should use different colours for their website and add a slider to the homepage for a more modern feel. The usability research shows that the website is not user friendly. The goals of the website are not clear and different user problems were brought to light. There is not enough information on the website about the products of IntoBusiness, even though this is one of the main goals of the site. IntoBusiness should make its website’s goals more clear by adding two extra pages about the products. This way it will be obvious for the website users where they can find information which will increase the user friendliness of the website and the informative value. On the homepage there should be a short informative text about IntoBusiness. The goal of offering the magazine to online readers is reached. Website users can easily find the online magazine and it is clear that this is one of the goals of the website. The reader which is used should be made more user friendly by adding a clickable index and better search options. Not all parts of the website were up to date. The calendar did not offer any information in some cases. Every part of the website should be up to date so users can find relevant information. The interactivity of the website is not enough, there is no contact form or forum. By adding a contact form the usability of the website will increase and so will the interactivity. There is no search function on the website with makes it hard for users to find specific information. By adding a search function the website will become more user friendly. There should be added a number of service pages to the website which will also increase the usability of the website. These service pages should be a site map and a page with frequently asked questions.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk