De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Puberruil Zapp : Hoe kan Puberruil Zapp met een interactief platform tegemoet komen aan de vragen van de jonge kijker naar aanleiding van de uitgezonden thema’s?

Rechten:

Puberruil Zapp : Hoe kan Puberruil Zapp met een interactief platform tegemoet komen aan de vragen van de jonge kijker naar aanleiding van de uitgezonden thema’s?

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Het productiebedrijf Visible TV heeft veel goedlopende producties op zijn naam staan. Eén van de best bekeken programma’s van het bedrijf is Puberruil. Na Puberruil volgden al snel de versies XL en Xtra. In de zomer van 2010 kreeg Puberruil er een jonger broertje bij: Puberruil Zapp. Hierin ruilen twee totaal verschillende kinderen van elf en twaalf jaar een aantal dagen van leven. Door de enorme tegenstellingen worden kinderen geconfronteerd met andere culturen en maatschappelijke verschillen. In het jeugdprogramma is te zien hoe de kinderen reageren op het voor hen vreemde leven. Het doel van Puberruil Zapp is om te kijken hoe de huidige generatie kinderen in de Nederlandse samenleving staat en of zowel de ruilers als kijkers hier iets van opsteken. Het educatieve programma loopt al vier seizoenen, wordt gepresenteerd door Ajouad Miloudi en behoort tot het genre reality-tv. Uitgaande van alle seizoenen kijken er gemiddeld 142.250 personen van zes jaar en ouder naar het programma. Puberruil Zapp richt zich op kinderen in de leeftijd van zes tot en met twaalf jaar en van deze categorie kinderen kijken er gemiddeld 47.950 naar het programma. Gezien de kijkcijfers spreekt het programma ook veel mensen aan die ouder dan twaalf jaar zijn. Het programma laat veel activiteiten zien en is vlot, waardoor er in korte tijd veel informatie wordt gegeven aan de kijker. Na afloop van het programma is er geen mogelijkheid om informatie over de ruilers te krijgen. Uit de praktijk blijkt dat hier wel vraag naar is. Tegenwoordig gaan televisieprogramma’s steeds crossmedialer en interactiever te werk. Visible TV speelt graag in op deze actualiteit. Door gebruik te maken van een interactief platform verwachten de programmamakers het probleem op te lossen. Hiervoor is het nodig om de huidige website aan te passen. De vraag die in deze scriptie centraal staat is dan ook: Hoe kan Puberruil Zapp met een interactief platform tegemoet komen aan de vragen van de jonge kijker naar aanleiding van de uitgezonden thema’s? Ik heb deze onderzoeksvraag kunnen beantwoorden aan de hand van de resultaten van de verschillende onderzoeksmethoden. De methoden van onderzoek die ik heb uitgevoerd zijn desk- en fieldresearch. Naast het beschrijven van het programma en het productiebedrijf, heb ik nog meer deskresearch uitgevoerd. Zo heb ik onderzoek gedaan naar het internetgebruik onder kinderen en naar de elementen waaruit interactieve websites bestaan. Tevens heb ik een aantal crossmediale televisieprogramma’s geanalyseerd. Als onderdeel van de fieldresearch heb ik jonge kijkers van Puberruil Zapp geënquêteerd. Het doel was om erachter te komen wat voor soort informatie zij na de uitzending willen. De respondenten van de enquête bevinden zich in de leeftijd van zes tot en met dertien jaar, wat een verruiming is van een jaar ten opzichte van de doelgroep. Het is namelijk bekend dat er ook veel dertienjarigen naar het programma kijken. Naast de enquête heb ik zes oud-deelnemers geïnterviewd. Door deze interviews af te nemen ben ik erachter gekomen hoe oud-deelnemers denken over deelname aan een interactieve website. De oud-deelnemers geven een goede indruk over de bereidheid van toekomstige deelnemers om mee te werken aan de interactieve website. Aan de hand van de resultaten van mijn deskresearch kan ik concluderen hoe het internetgebruik onder kinderen is. Kinderen uit de onderzochte doelgroep zijn ongeduldig op internet en het ontbreekt hen aan web-vaardigheden. Aangezien kinderen nog volop in hun taalontwikkeling zitten, lezen ze nauwelijks teksten en geven dan ook de voorkeur aan het bekijken van beeldmateriaal. Daarnaast hebben ze een bepaald verwachtingspatroon van een website; ze verwachten dat een website grotendeels werkt als andere websites die ze bezoeken. Uit de resultaten van de enquête valt af te leiden dat ruim tachtig procent van de kijkers na afloop van de afleveringen meer wil weten. Het grootste deel van de ondervraagde kijkers is nieuwsgierig naar de ruilers. Toch zijn er ook kijkers die meer informatie willen over thema’s uit de afleveringen. Een aantal voorgelegde ideeën willen zij heel graag op de website zien. Als voorbeelden noem ik: een chatsessie om contact te leggen met de ruilers, een dagboekje van de ruilers en een kijkje achter de schermen. Bovendien blijkt uit de enquête dat de kinderen de vormgeving van de website belangrijk vinden. Een aantal van hen geeft dan ook aan een vrolijke en kleurrijke website te willen zien. Uit het interview komt naar voren dat de oud-deelnemers het leuker vinden om na afloop van hun deelname aan het programma ervaringen te delen op de interactieve website. Ze geven aan dezelfde ideeën leuk te vinden als de geënquêteerde kijkers, maar vinden het ook fijn als er filmpjes op de websites staan waarin de camjo’s en de presentator zich voorstellen. Bovendien zouden ze het heel leuk vinden om hun ruiler te ontmoeten en dat deze gebeurtenis op video wordt vastgelegd. Zowel kijkers als oud-deelnemers geven aan ook graag ander beeldmateriaal te zien, zoals bloopers en foto´s van de ruildagen. Met behulp van mijn onderzoek kan ik het volgende advies geven: Het ontwikkelen van een dynamische website die actiever inspeelt op het televisieprogramma. Interactiviteit met de ruilers speelt hierin de belangrijkste rol. Daarnaast moet de website tegemoet komen aan andere behoeften zoals achtergrondinformatie over het programma en de thema’s. Ook moet de website qua vormgeving aantrekkelijk, gebruikersvriendelijk en betrouwbaar zijn. Summary The production company Visible TV has a variety of successful television programmes. One of the best watched programmes is called Puberruil Zapp. Spin offs as Puberruil XL and Puberruil Xtra followed swiftly. During the summer of 2010 a new sibling was born: Puberruil Zapp. This programme follows two totally different eleven and twelve year old children, who switch lives for a couple of days. An enormous contrast is exposed when children are confronted by different culture and social background. The programme shows how children respond to their new strange lives. The objective of Puberruil Zapp is to look at where the present age group stand in Dutch society and if both the switchers and viewers learn something from this point of view. The educational programme has been broadcasted for four years, is presented by Ajouad Miloudi and can be categorized as reality-tv. Based on all seasons an average of 142.250 viewers of six years and older watch the programme. Puberruil Zapp targets for the age group six up to and including twelve years old and of this target group an average of 47.950 watch the programme. According to the viewer statistics the programme also appeals to viewers older than twelve years old. The programme shows many items and is swift, which gives the viewer a lot of information in a short time frame. At the end of the programme there is no opportunity to acquire information of the switchers. In practice it turns out that there is a need for this. At present television programmes are more cross-media driven and interactive. Visible TV would like to go along with these current events. By introducing an interactive platform the producers of the series expect to solve this. By doing so it is needed to adapt the present website. The fundamental question of this thesis is as follows: How is Puberruil Zapp by means of an interactive platform able to cover inquiries of young viewers as a result of the broadcasted themes? I have been able to give an answer to this question based on the results of the various research methods. The research methods I performed are desk research and field research. Alongside describing the series and the production company, I also performed more desk research. I studied the use of internet by children and the components of which an interactive website is built. I also analysed a number of cross-media television programmes. As part of the field research I conducted a survey amongst the young viewers of Puberruil Zapp. The objective was to identify what sort of information they would like to receive after after the end of the programme. The survey participants are all within the age group of six up to and including thirteen, which age group is an extension of one year in relation to the target group. It so happens to be known that many thirteen year olds also watch the series. Besides the survey, I also held interviews with six former participants. Having held these interviews, I found out how they think to take part in an interactive website. They are a good indicator to how future participants think to work with the interactive website. Based on the results of my desk research I can come to the conclusion how children use internet. Children with regard to the target group are impatient and they lack web browsing skills. As these children are in the midst of learning their language skills, they hardly read text and therefore give preference to visual material. Furthermore they have a certain expectation to navigate through a website; they expect to see a same degree of navigation as other websites they look at. The outcome of the survey shows that well over eighty percent of the viewers would like to know more after the end of the programme. The larger part of the viewers are curious about the switchers. There are also other viewers who would like to obtain more information about the programme items. A few ideas that they would like to see on the website are: a chatbox in order to contact the switchers, a diary of the switchers and a look behind the scenes. Moreover, the survey tells that children find the design of the website important. A number of them expresses to see a joyful and colourful website. It can be concluded from the interview that the former participants would like to have shared their experiences by means of an interactive website after the end of the programme. They share the same ideas as the investigated viewers and they also would have liked to find videos on the website in which the host and camjo’s are introduced. Besides, they would really appreciate to meet their own switcher and that this meeting would be captured by video. Both the viewers and the former participants express to see other video material, such as bloopers and photos of the switch event. Based on my research I come to the following recommendation: To develop a dynamic website, that actively follows the television programme. Interaction with the switchers are herein of an utmost importance. Furthermore, the website should cater other needs such as background information on both the programme as the themes. Also, the website’s design should be appealing, user friendly and reliable

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk