De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Mimi et Toi en social media

Rechten:

Mimi et Toi en social media

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Deze scriptie is uitgevoerd voor sieradenmerk Mimi et Toi. Er moet middels deze scriptie inzicht worden verkregen in de communicatieve mogelijkheden van social media. Hoe gebruikt de doelgroep social media en wat vindt zij belangrijk. Doordat er een nieuwe collectie op de markt komt, moet er een nieuwe manier van communiceren komen. Er is daarbij onderzocht of de identiteit en imago aansluit bij de collectie. Identiteit en imago Sieradenmerk Mimi et Toi wordt verkocht in diverse exclusieve boetiekjes en op een eigen webshop. Het is geen massaproduct. Doordat de eigenaresse een ZZP’er is, werd de werkelijke identiteit gemeten door wat de doelgroep van de gewenste identiteit vond. De belangrijkste identiteitskenmerken zijn ‘uniek’ en ‘persoonlijk’. Met de fysieke identiteit zijn het product, de symboliek, de informatie, de omgeving en het gedrag van Mimi et Toi in kaart gebracht. Het gevoel dat bij Mimi et Toi hoort, kan het beste in beeldvorming gebracht worden. (zie bijlage 2.2) ‘Rock’, ‘edgy’ en ‘modieus’ zijn de kenmerken die de doelgroep het beste bij Mimi et Toi vindt passen. ‘Kwaliteit’ scoorde laag en is de communicatieboodschap. Deze zal eenvoudig moeten zijn en herhalend van karakter. Ook het kenmerk ‘chique’, paste volgens de doelgroep niet bij Mimi et Toi. Dit moet nog beter gecommuniceerd gaan worden. Mimi wil immers dat de collectie stoer en tevens chique blijft. De doelgroep en social media Mimi et Toi richt zich op de kerndoelgroep, vrouwen in de leeftijd 18-25 jaar. De doelgroep is hoogopgeleid, woont in een stad en heeft een eigen persoonlijkheid. Ook is zij actief online en actief binnen sociale netwerken en ‘content sharing platforms’. Social media moet ingezet worden om meer traffic naar de webshop te genereren. Dit kan onder andere door mensen helpen te navigeren in het evaluatieproces, zodat er vervolgens een positieve mond-tot-mondreclame over het merk zal wordt verspreid. Met behulp van een psychologisch principe van schaarste kan het koopgedrag van de doelgroep positief beïnvloed worden. De klantloyaliteit is laag. Dit kan verholpen worden door gefocust te blijven op de klanten. Klanten moeten tevreden gesteld worden. Dan zullen ze over het merk praten en het uiteindelijk aanbevelen. Een persoonlijke benadering zorgt ervoor dat de klanten zich speciaal voelen. Er is duidelijk in kaart gebracht hoe de doelgroep denkt en handelt op social media. Ook is er voor elke social media besproken wat de doelgroep hiervan vindt en hoe je het beste deze netwerken kan toepassen. Zo zijn ‘acties’ bijvoorbeeld het belangrijkste om een merk te volgen, gevolgd door ‘het verhaal achter een product’. Met een uitleg van de materialen en het verhaal achter een sieraad creëer je een eigen identiteit en belevingswereld en wordt het merk, Mimi et Toi, karakteristieker. Nieuwe producten op de website of sale zijn de grootste ‘trigger’ om door te klikken naar de webshop. Er moet gebruik worden gemaakt van Facebook, Twitter, weblog, Pinterest, Instagram. Facebook is het belangrijkste, omdat de doelgroep daar dagelijks gebruik van maakt en hierop de meeste merken volgt. Producten worden eerder geloofwaardig gevonden als ze een fanpagina hebben op social media, dan wanneer ze via de traditionele media adverteren. Het aantal meldingen over Mimi et Toi op social media is vrij laag. Om substantiële traffic uit social media te halen moet er meer over het merk gesproken worden (activeren). Mimi et Toi is niet goed vindbaar. Zoekmachines zijn de grootste traffic-builders. Concurrenten Er is in kaart gebracht hoe de concurrenten social media gebruiken en wat eventueel handig is voor Mimi et Toi. Zo betrekken zij bijvoorbeeld vooraanstaande modebloggers bij het merk. Ze gebruiken Pinterest voor inspiratiebeelden en Instagram om het ontwikkelingsproces of een kijkje achter de schermen te laten zien. Ook wordt er gebruik gemaakt van psychologische principes en ‘share’ acties. Summary This thesis is carried out for jewelry brand Mimi et Toi. The goal of this thesis is to get insight in the communicative possibilities of social media: How does the target group uses social media and what do they think it’s important? Because Mimi et Toi is launching a new collection on the market, there’s a need for a new way of communicating. There has been a focus on finding out if the identity and image match the collection. Identity and image Jewelry brand Mimi et Toi sells their products in various exclusive boutiques and has his own webshop. It is not a mass product. The owner is a independent entrepreneur, that’s why the true identity was measured by what the target group thought about the desired identity. The most important identity markers are 'unique' and 'personal'. The physical identity is expressed in: product, the symbolism, the information, the environment and the behaviour of Mimi et Toi. The feeling of Mimi et Toi, can best be illustrated in images (See Annex 2.2) 'Rock', 'edgy' and 'fashion' are the characteristics that fit the audience of Mimi et Toi the most. ‘Quality' had a low score and is the communication message, this message needs to be easy and repetitive in nature. Also the attribute 'chic', doesn’t fit Mimi et Toi. This needs to be communicated better, because Mimi wants the collection remains tough but also elegant. The audience and social media Mimi et Toi focuses on a core target group of women in the age of 18-25 years. The target population is highly educated, living in a city and has its own personality. She is active online and active in social networking and content sharing platforms. Social media should be used to get more traffic to the shop. This can be done by helping people navigating in the evaluation process. Subsequently a positive word-of-mouth advertising of the brand will be distributed. The buying behaviour can be affected with psychological principle of scarcity. The loyalty of customers is low. This can be remedied by focusing on the customer. The customers need to be satisfied so they will talk about the brand and ultimately recommend it. A personal approach ensures that customers feel special. There is made an inventarisation of how the target group thinks and acts on social media. For all the social media there has been researched what the audience thinks of them and how they can apply these networks. ‘Actions’, for example, is the most important criteria for following a brand, followed by the story behind a product. With an explanation of the materials and the story behind a piece of jewelry you create your own identity and perception. The brand, Mimi et Toi will be more characteristic. New products on the website or sale are the biggest trigger to click through to the shop. Facebook, Twitter, blog, Pinterest, Instagram should be used. Facebook is the most important, because the target group uses this social media network on a daily basis and they follow the most brands on Facebook. Products are more credible when they have a fan page on social media than using the traditional media advertising. The number of reports of Mimi et Toi is quite low on social media. To make substantial traffic from social media there should be spoken about the brand (activate). Mimi et Toi isn’t easy to find. Search engines are the biggest traffic-builders. Competitors In this thesis analyzed how the competitors use social media and which actions of the competitors can be of use for Mimi et Toi. For example, involve prominent fashion bloggers. Competitors use Pinterest for inspiration pictures and Instagram to show the development proces or give customers a look behind the scenes. Competitors also use psychological principles and 'share' actions.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk