De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketingplan Sokken.nl

Rechten:

Marketingplan Sokken.nl

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting Aanleiding onderzoek FashCom is een online media bedrijf dat zich richt op online fashion. Via verschillende bedrijfsmodellen opereren zij binnen deze markt. Op het gebied van affiliate marketing is het lastig gebleken via zoekmachines klanten te bereiken. De organisatie is tot de conclusie gekomen dat een webshop een geschikter bedrijfsmodel is. In dit onderzoek wordt, door het vormen van een marketingplan, onderzocht hoe FashCom van Sokken.nl een webshop kan maken die kan uitgroeien tot marktleider. Daarbij is het van belang om de huidige markt en de trends en ontwikkelingen van online sokken verkoop te analyseren. Door middel van desk- en fieldresearch is alle nodige informatie omtrent de online retail markt en online marketing ingewonnen. Binnen het kwantitatieve onderzoek is een enquête onder 182 respondenten gehouden. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit drie telefonische interviews met online media experts. Conclusie organisatie Uit de interne analyse komt naar voren dat FashCom een gezonde en sterke basis heeft, alle kennis en ervaring in huis is, voor het opzetten van Sokken.nl. Echter ontbreekt er een eenduidige lijn over de te voeren strategie met bijbehorende doelstellingen voor de lange termijn. Een duidelijke strategie is juist voor een groeiende organisatie als FashCom van belang. De belangrijkste aanbeveling met betrekking tot de organisatie: FashCom wordt geadviseerd om een duidelijke doelstelling en strategie van de organisatie voor langere termijn zichtbaar te maken. Conclusie marketing Het is positief voor Sokken.nl dat de online markt steeds meer terrein wint ten opzichte van offline. Deze ontwikkeling zet de aankomende jaren naar verwachting door, wat Sokken.nl kans biedt op een groter bereik. Aan de hand van het SDP-model is de doelgroep en positionering vastgesteld. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen, een brede- en een specifieke doelgroep. De specifieke doelgroep betreft wandelaars en hardlopers. Deze groep wordt bedient met een ruim assortiment aan sportsokken. Binnen de tweede doelgroep vallen alle consumenten die sokken kopen binnen het midden en hoog segment, vanaf vijf euro per paar. De leeftijdscategorie 24 tot en met 45 jaar. Vrouwen spelen binnen deze doelgroep een belangrijke rol. Dit komt voort uit het feit dat vrouwen, op het gebied van kleding, meer online consumeren dan mannen. De eerste stap richting marktleiderschap binnen de markt van online sokken verkoop is het creëren van naamsbekendheid. Met behulp van de externe analyse worden de volgende vier belangrijkste marketing vormen voor Sokken.nl beschreven: zoekmachineoptimalisatie, pay per click, conversie optimalisatie en social media. Op de markt waarbinnen Sokken.nl opereert zijn vier belangrijke concurrenten te onderscheiden. Een voordeel ten opzichte van deze concurrenten is dat Sokken.nl gebruik kan maken van het bereik van Boxers.nl. Een kruisbestuiving van beide webshops kan Sokken.nl helpen het proces van naamsbekendheid te versnellen. De belangrijkste aanbeveling met betrekking tot marketing: Zet naast ander online marketingmiddelen de andere webshop Boxers.nl in om naamsbekendheid te werven en het bereik te vergroten. Koppel beide webshops aan elkaar om op deze manier ook meer service te kunnen bieden. Management Summary Background FashCom is an organization that focusses on online fashion. Through various business models they operate in the online fashion. In the field of affiliate marketing it has proved to be difficult to reach customers via search engines. The organization came to the conclusion that an online web shop is a much more qualified business model. This study will examine in what way FashCom can make Sokken.nl a web shop that will grow out as a market leader. Next to that it might be interesting to analyze the current market of the online sales, the current trends and the developments in socks. Through desk en field research the most important information regarding the online retail market and online marketing is being obtained. Within the quantitative study a survey is being held and 182 responds were collected. The qualitative research consists three telephone interviews with online media experts. Conclusion organization The internal analysis shows that the organization FashCom had a healthy and strong foundation and has all the necessary knowledge and experience to start Sokken.nl. However, there is missing a clear line on the strategy to be assiocated with goals on the long term. A clear strategy is important for a growing organization as FashCom. Most important recommendation as regards to the organization: FashCom is being advised to develop a clear goal and strategy for the organization on the long term. Conclusion marketing For Sokken.nl it is positive that, in contrast to the offline market, the online market is gaining ground. This development is expected to continue in the coming years. This development offers Sokken.nl chances of a greater range. According to the SDP-model, the target and positioning are being set. A distinction is being made between two groups: a wide and a specific audience. The specific audience concerns walkers and runners. This group is being operated with a wide range of sport socks. The second audience contains all the consumers who buy socks in the middle and high segment, from five euros, in the age category between 24 and 45 years. In this group, women play the most important role, because they do more online shopping than men do. To become number one in the market of online socks sales, the first step is raising awareness. According to the external analysis, the four main forms of marketing for Sokken.nl are: search engine optimization,pay per click, conversion optimization and social media. Compared to the competition, Sokken.nl can use the range of Boxers.nl. A cross-fertilization of both web shops can help Sokken.nl the process of branding a reputation. Most important recommendation as regards to marketing is: Apart from the other online marketing activities also use the web shop Boxers.nl in order to gain brand awareness and to gain a bigger reach of consumers. Link the two web shops together in order to provide more service to the clients.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk