De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Opbrengstgericht werken in de voorschool? : een onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de voorschool bij Stichting Peuterspeelzalen Leiden

Rechten:

Opbrengstgericht werken in de voorschool? : een onderzoek naar kwaliteitsverbetering in de voorschool bij Stichting Peuterspeelzalen Leiden

Rechten:

Samenvatting

Voor- en vroegschoolse educatie (Vve) is een belangrijk onderdeel van het Onderwijsachterstandenbeleid in Nederland en heeft als doel ontwikkelings- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen vroegtijdig te ondervangen. Kwalitatief goede Vve draagt bij aan een betere startpositie in de schoolcarrière en op lange termijn meer kans op een betere levensloop. Het is gebleken dat het pedagogisch handelen van de medewerker, de bepalende factor is voor de kwaliteit van de geboden Vve. Aanleiding voor dit onderzoek is de invoering van Opbrengstgericht werken (OGW), voor verbetering van die kwaliteit in de Vve. Dit moet worden bewerkstelligd door de inzet van Vve-coaches in de teams, hbo-geschoolde medewerkers met een coachende rol en voor ondersteuning van medewerkers in het Opbrengstgericht Werken. In opdracht van Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) worden, in deze afstudeerscriptie voor de opleiding hbo-Pedagogiek, de mogelijkheden voor invoering van OGW in kaart gebracht. Door inzicht te krijgen in de vaardigheden van cyclisch werken, bij de medewerkers in de Voorscholen van SPL. Doel is daarmee aanbevelingen te geven voor effectieve inzet van de Vve-coaches. Hiervoor is de volgende onderzoeksvraag geformuleerd: Wat is de relatie tussen de ervaring van leidsters van SPL in het planmatig en doelgericht werken met Vve-programma Piramide en de voorwaarden voor uitvoering van OGW bij Vve-locaties van SPL? Deze vraag wordt beantwoord met deelvragen voor literatuurstudie, waarvoor gebruik is gemaakt van relevante artikelen in wetenschappelijke databases en met deelvragen voor veldonderzoek. In het veldonderzoek is gebruik gemaakt van een kwantitatieve en kwalitatieve survey, in de vorm van een gestructureerde enquête welke wordt afgesloten met een open vraag. Daarmee worden de mate van vaardigheden voor OGW en de beleving in het werken met Vve in kaart gebracht. Uit de resultaten blijkt dat vaardigheden voor analyse van gegevens, activiteitenafstemming en planning in voldoende mate aanwezig zijn, maar eenzijdig worden ingezet. Net als evalueren van het eigen handelen. Niet geheel tegen verwachting in, blijken vaardigheden voor doelformulering en het evalueren van doelen in mindere mate aanwezig. Daarnaast blijkt uit de kwalitatieve meting een grote motivatie voor het werken met Vve, maar weinig tijd voor uitvoering van bijkomende administratieve taken. Hieruit kan geconcludeerd worden dat er voldoende vaardigheden zijn en dat er draagvlak is voor invoering van OGW, hetgeen aansluit bij voorwaarden voor OGW. Daarom wordt aanbevolen de ontwikkeling van vaardigheden voor doelformulering en doelen evalueren te ondersteunen met een trainingsaanbod én stimulans op de werkvloer door de Vve-coach. Daarnaast volgt een praktische aanbeveling voor het beschikbaar stellen van tijd, in de vorm van kindvrije uren waarin evaluatiesessies en feedbackmomenten kunnen plaatsvinden met de Vve-coach

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingPedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk