De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

‘Binden en Verbinden’ Een onderzoek naar ‘good practices’ van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin

Rechten:

‘Binden en Verbinden’ Een onderzoek naar ‘good practices’ van gebruikersparticipatie bij het Centrum voor Jeugd en Gezin

Rechten:

Samenvatting

Door de huidige maatschappelijke en economische ontwikkelingen, en met name de op handen zijnde decentralisatie jeugdzorg, buigen veel Centra voor Jeugd en Gezin (CJG) zich over de vraag hoe zij gebruikers actiever kunnen betrekken bij het CJG. Het uitgangspunt van de decentralisatie jeugdzorg is dat jeugdigen en ouders meer betrokken worden bij het (jeugd)beleid en dat de eigen kracht van ouders gestimuleerd wordt. Professionals zijn zich vaak terdege bewust van de voordelen van gebruikersparticipatie, maar welke ‘good practices’ zijn er bekend en wat zijn de succesfactoren? Met dit verkennend onderzoek wordt gezocht naar succesfactoren van gebruikersparticipatie bij CJG’s. Het doel van dit onderzoek is te komen tot een aantal goede voorbeelden van gebruikersparticipatie op de hogere niveaus van de participatieladder, die ter inspiratie kunnen dienen voor gemeenten. De volgende onderzoeksvraag staat centraal: ‘Welke bestaande vormen van gebruikersparticipatie bij Centra voor Jeugd en Gezin kunnen getypeerd worden als ‘good practices’?’ Literatuuronderzoek verduidelijkt de centrale begrippen ‘gebruikersparticipatie’ en ‘good practices’. Kwalitatief onderzoek in de vorm van interviews is uitgevoerd onder acht onderzoekseenheden (CJG Barneveld, CJG Bunschoten, CJG Emmen, CJG Haarlemmermeer, CJG Naarden-Bussum, CJG Nijmegen-Noord, CJG Wageningen en CJG Zwolle). De volgende deelvraag wordt beantwoord: Welke factoren blijken in de praktijk van belang om gebruikersparticipatie bij het CJG te kunnen typeren als een ‘good practice’? De resultaten tonen aan dat de factoren ‘beleid’, ‘inbedding in het aanbod’, ‘doel(groep)’, ‘samenwerking & communicatie’ en ‘effecten’ ieder op een geheel eigen wijze, en in meerdere of mindere mate, blijken bij te dragen aan een ‘good practice’ van gebruikersparticipatie. Enige kanttekeningen worden hierbij geplaatst. De factor ‘samenwerking en communicatie’ komt naar voren als belangrijkste factor voor het succes van gebruikersparticipatie. Aanbevelingen bevinden zich dan ook op dit vlak. Mede in het kader van de decentralisatie jeugdzorg zullen professionals zich intensief moeten voorbereiden op de cultuuromslag die nodig is om ‘doelgroepgericht te denken en te doen’. Dit kan middels trainingen. Ook zouden toekomstige professionals zich specifieke vaardigheden moeten eigen maken om een effectieve samenwerking te kunnen bewerkstelligen met samenwerkingspartners en gebruikers, waarbij laatstgenoemden volledig in hun eigen kracht gezet kunnen worden. Hier kunnen opleidingen gericht aan bijdragen. Omdat de netwerkfunctie van het CJG steeds belangrijker lijkt te worden en professionals goed in staat moeten zijn om te ‘binden en verbinden’, dient bij de werving van professionals gekeken te worden naar netwerkkwaliteiten. Alle acht hier genoemde vormen van gebruikersparticipatie kunnen getypeerd worden als ’good practices’

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek (Deeltijd)
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk