De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar het gebruik van aanvullend lesmateriaal

Rechten:

Onderzoek naar het gebruik van aanvullend lesmateriaal

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting Een aantal jaar geleden heeft Zorn onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van docenten. Daaruit bleek dat er destijds nog niet zoveel vraag was naar digitaal lesmateriaal (M. Beurskens). Maar doordat de digitale veranderingen zich in een rap tempo voltrekken, is er opnieuw onderzoek gedaan naar die wensen en behoeften (CMS Logic.nl). Uit dit onderzoek zal duidelijk moeten worden of leraren graag meer digitaal lesmateriaal willen. Zorn wil ook graag weten hoe men de kwaliteit beoordeelt van de Kernmerk-serie. De doelstelling van dit onderzoek luidt als volgt: Tot een adviesrapport komen waarin staat hoe Uitgeverij Zorn haar producten moet aanpassen en verbeteren, zodat zij het beste aan de behoeften van de basisschooldocenten voldoet. Om dit doel te bereiken is de volgende hoofdonderzoeksvraag opgesteld: Hoe kan Uitgeverij Zorn haar producten aanpassen en verbeteren, zodat zij het beste aan de behoeften van de basisschooldocenten voldoet? Om uiteindelijk een antwoord te kunnen geven op deze vraag, is er eerst een literatuuronderzoek gedaan. Vervolgens zijn er acht interviews gehouden met acht verschillende basisschooldocenten. De antwoorden hiervan zijn gebruikt voor het opstellen van de enquête. Dit leverde 121 respondenten op. Naar aanleidingen van deze resultaten is er een conclusie en advies geschreven. Ook de antwoorden van de interviews hebben hier zo nu en dan aan bijgedragen. De conclusie is dat aanvullend lesmateriaal niet meer weg te denken is in het onderwijs. Bijna alle docenten maken er gebruik. Datzelfde geldt ook voor de digitale vormen ervan, zoals websites en digibordmateriaal. Daarnaast is het downloaden en zelf maken erg populair. Ondanks dat er veel behoefte is aan meer digitaal lesmateriaal, willen docenten graag het gedrukte materiaal behouden. Er wordt op dit moment zelfs meer gebruik gemaakt van foliomateriaal. Dit komt doordat er vergrijzing heerst onder het onderwijspersoneel. Toch kunnen we er wel vanuit gaan dat er meer digitaal lesmateriaal moet komen en dan vooral in de vorm van websites en dat gebruiken is voor het digibord. Het digibord zorgt er ook voor dat cd-roms en dvd’s overbodig zijn. Websites en films zijn veel makkelijker en sneller te tonen via een digitaal bord en het is ook nog eens goedkoper. Door de vergrijzing is er nog wel een kleine vraag naar cd-roms en dvd’s. Wat de thema’s betreft is er een grote behoefte aan maatschappelijke onderwerpen, zoals respect en normen en waarden. Daarnaast is er ook een grote vraag naar actuele thema’s. Dit kwam naar voren nadat veel docenten kozen voor politiek, vanwege de verkiezingen die eraan zaten te komen. Het advies aan Zorn is om met meer digitaal lesmateriaal te komen, maar ook nog met gedrukt materiaal. Het analoge materiaal moet vooral bestaan uit websites en digibordmateriaal. Dvd’s en cd-roms moeten niet meer standaard in een lespakket zitten. Laat docenten er zelf voor kiezen om deze er extra bij te bestellen. Er moet lesmateriaal komen over respect, normen en waarden en actuele onderwerpen. De lespakketten moeten ook meer educatieve bordspellen bevatten. Belangrijk is dat het goed aansluit op de traditionele lesstof. Tot slot moet er meer gefocust word op de onderbouw. Deze klassen menen namelijk dat het aanbod voor hun wat beperkt is en hebben behoefte aan meer aanvullend lesmateriaal. Management Summary A few years ago Zorn did research on the needs of teachers. Their research showed that at that time there was not much demand for digital learning materials. But because digital changes happened and are still happening at a rapid pace, it is vital that new research is done. This research has to give insight on teacher’s current need for digital learning materials. Zorn would also like to know how to evaluate the quality of the ‘Kenmerk’ series. The objective of this study is as following: Come to an advisory report stating how Zorn Publisher must adapt and improve its products, so that they can best meet the needs of primary school teachers. To achieve this goal I formulated the following main research question: How can publisher Zorn adjust and improve its products in order to best meet the needs of primary school teachers? To answer this question I started my research in the form of a literature study (desk research). Subsequently I interviewed eight different elementary teachers. The answers they provided where used to draw up my online survey. My efforts resulted in 121 filled out questionnaires. The combination on all my research was used as the basis of my conclusions and recommendations. The conclusion is that supplementary teaching materials are a significant component in today’s education. Almost every teacher uses it. As well the digital forms like websites and digital board materials. Downloading and self-creating is very popular. Despite the increasing need of digital teaching material teachers prefer to use printed materials. Currently there is even more use of folio material. Reason for this development is the aging of education staff. However, we do assume that more digital teaching materials should come. Especially in the form of websites and digital board materials. This will make the use of cd-roms and DVDs unnecessary. It’s easier and faster to show websites and films on a digital board, it’s cheaper as well. Because of the aging there is a small demand of cd-roms and DVDs. The themes should be carrying out social topics like respect and values and norms. There is a great need of current themes as well. This was brought forward by teachers choosing politics as a topic while elections were yet to come. The advice to Zorn is to introduce more digital teaching materials in combination with printed materials. The digital material should consist mainly of websites and digital board materials. DVDs and cd-roms shouldn’t be a standard in a curriculum. Teachers should be allowed to choose whether they order these extra. There should be more teaching materials that including the topics respect, values and norms and current subjects. The curriculums should include more educational board games. It’s important that it’s good connect to the traditional curriculum. Finally there should be more focus within the substructure. These classes believe that the provision is limited and have a need for more supplementary teaching materials.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk