De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

www.overeenkomsten.nl

Rechten:

www.overeenkomsten.nl

Rechten:

Samenvatting

Een forum is een online platform op internet waar geregistreerde gebruikers met elkaar in discussie kunnen gaan. Degene die de discussies in goede banen zal leiden is de moderator. Hij kan desgewenst ingrijpen indien mensen zich niet fatsoenlijk gedragen of regels overtreden. Om toegang te krijgen tot het forum heb je een access provider nodig. Deze provider zorgt ervoor dat jij het forum kunt bezoeken omdat zij een internetdienst aanbieden. Het forum zelf is afhankelijk van de hosting provider. Bij deze provider is het forum namelijk opgeslagen. Voor overeenkomsten.nl is de doelgroep van het forum gemengd. Zij richten zich op natuurlijke personen en bedrijven c.q. professionals. Hierbij is het van belang om vooraf te bepalen of deze twee groepen naar een apart forum worden verwezen of dat ze samen in één forum zitten. Het aantrekken van professionals is sterk aan te raden. Op deze manier kunnen moeilijke vraagstukken naar hen worden doorverwezen. Het toepassen van advertenties kan voor de winst bevorderend werken. Het toepassen van gratis forumsoftware kan veel tijd en geld besparen. Er zijn vele fora die commercieel van aard zijn en tevens gebruik maken van gratis open source software. Er moet ten minste een moderator aanwezig zijn op het forum, afhankelijk van de populariteit. Onrechtmatigheden op internet kunnen zich voordoen in civielrechtelijke dan wel strafrechtelijke zin. De wettelijke basis voor civielrechtelijke gevallen is terug te vinden in de richtlijn elektronische handel (2000/31/EG). Deze richtlijn is geïmplementeerd in art. 6:196c BW. Rechtsfeiten bestaan uit handelingen en rechtsfeiten die geen handeling zijn, ook wel blote rechtsfeiten. De handelingen zijn onder te verdelen in feitelijke handelingen en overige handelingen. Bij eenzijdige rechtshandelingen is slechts van één persoon vereist dat hij zijn op het rechtsgevolg gerichte wil hoeft te openbaren door een verklaring. Dit is de eenzijdig gerichte rechtshandeling. De meerzijdige rechtshandeling is te typeren als een overeenkomst. Beide partijen nemen een verplichting op zich. Het zijn verbintenis scheppende overeenkomsten. Overeenkomsten die een verbintenis teniet doen gaan worden liberatoire overeenkomsten genoemd. Feitelijke handelingen zijn te omschrijven als gedragingen van mensen, die rechtsgevolgen teweegbrengen zonder dat de mensen die de handelingen verrichten de bedoeling hadden de rechtsgevolgen te veroorzaken, zoals de onrechtmatige daad in art. 6:162 BW. Om iemand aan te kunnen spreken op grond van onrechtmatige daad, moet er aan vijf voorwaarden zijn voldaan. Het moet gaan om een onrechtmatige daad, die toerekenbaar is en schade heeft opgeleverd, er sprake is van een causaal verband en aan de relativiteitseis is voldaan. Het is mogelijk om aansprakelijkheid op voorhand uit te sluiten. Fora hebben vaak een gebruiksovereenkomst. Hier zijn de algemene voorwaarden vaak in verdisconteerd. Een nieuwe gebruiker moet de algemene voorwaarden accepteren. Het is van belang dan een forumeigenaar de algemene voorwaarden op tijd ter hand stelt. Er moet een onderscheid worden gemaakt in de werking VI van de algemene voorwaarden. Zo werken de lijsten tegenover consumenten en niet tegenover bedrijven. Zij moeten zich beroepen op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid. Kleine verenigingen of stichtingen kunnen via de reflexwerking een beroep doen op de bedingen uit de lijsten. Overeenkomsten.nl wil zowel consumenten als bedrijven op haar forum toelaten. Zij moeten dus hun algemene voorwaarden van toepassing later verklaren indien iemand zich als professional aanmeld op het forum. Middels een exoneratiebeding beoogt de forumeigenaar de eventueel op hem rustende aansprakelijkheid jegens een gebruiker uit te sluiten of te beperken. Van deze bepalingen wordt veelvuldig gebruikt gemaakt. Forumeigenaren kunnen gebruik maken van de aansprakelijkheidsvrijstellingen opgenomen in art. 6:196c lid 4 BW. Forumeigenaren, de hosts, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud op het forum indien zij voldoen aan de vereisten van art. 6:196c lid 4 BW. Hier zijn de aansprakelijkheidsvrijstellingen in opgenomen. Die vrijstelling geldt voor alle gevallen indien de informatie die wordt doorgegeven of tijdelijk wordt opgeslagen louter een technisch, automatisch en passief karakter heeft, wat betekent dat de aanbieder geen controle of kennis over de inhoud heeft. Maar een forum maakt vaak gebruik van moderators. Zij nemen actief deel aan het forum en zijn zich bewust van de content op het forum. Eventuele onrechtmatige informatie moeten zij eruit filteren. Hiermee vervalt het louter technische karakter, zie Trendylaarzen (deelparagraaf 3.5.2). Indien dit karakter vervalt, vervalt tevens de mogelijkheid om een beroep te doen op de aansprakelijkheidsvrijstelling. Er moet ook worden gekeken naar de strenge eis van het prompt verwijderen op aangeven van een ander. Een forumeigenaar is niet aansprakelijk wanneer hij prompt de informatie verwijdert of ontoegankelijk maakt nadat hij van het onrechtmatige karakter daarvan op de hoogte is geraakt. Volgens de Martijn uitspraak (deelparagraaf 3.5.1) is het bovendien nog van belang in hoeverre er rekening moet worden gehouden met de insteek van de site. In het strafrecht is het legaliteitsbeginsel van groot belang. In de uitspraak van de Nationale Alliantie (deelparagraaf 3.9.1) is de verdachte schuldig bevonden aan medeplichtigheid ten aanzien van zijn forum. De verdachte was tevens eigenaar en instandhouder van het forum. Daarnaast was hij administrator/moderator. Hij was zich ervan bewust dat er teksten verschenen die discriminerend, haat zaaiend en beledigend waren. Deze verwijderde hij dan ook af en toe. De rechtbank oordeelde echter ook dat de verdachte verantwoordelijk was voor de teksten die hij niet had gelezen. Hoewel hij de teksten niet zelf op het forum had gezet, faciliteerde hij wel een plek waar deze teksten openbaar werden gemaakt. Bovendien is hij uit hoofde van zijn functie verantwoordelijk voor alle teksten omdat de controle daarvan onder zijn bevoegdheid valt. Hieruit volgt dat een forumeigenaar voor alle teksten op het forum strafrechtelijk verantwoordelijk is. In de Stormfront uitspraak (deelparagraaf 3.9.2) is de verdachte juist vrijgesproken van het openbaar maken van discriminerende uitingen. In deze zaak werd de verdachte, tevens moderator, het medeplegen van art. 137e Sr ten laste gelegd. Het plaatsen en geplaatst houden of niet verwijderen van de strafbare teksten was niet voldoende om tot medeplegen te komen. De rechtbank Amsterdam sluit niet uit dat de moderator strafrechtelijk aansprakelijk kan zijn voor uitingen die hij niet zelf heeft geplaatst, hij is dat echter niet ‘zonder meer’. Als technisch bewijs had aangetoond dat de moderator de teksten wél had gezien, dan was de rechtbank wellicht tot een andere conclusie gekomen. De strafrechtelijke uitspraken bieden dus weinig rechtszekerheid in die zin dat er niet één lijn getrokken kan worden wanneer iemand strafrechtelijk aansprakelijk is. Er is ook een duidelijk verschil tussen de strafrechtelijke aansprakelijkheid en de civielrechtelijke aansprakelijkheid. Bij het civielrecht is er nog een mogelijkheid om onder je aansprakelijkheid uit te komen. Bij de strafrechtelijke aansprakelijkheid is die mogelijkheid er niet. Ook het op voorhand uitsluiten van de aansprakelijkheid jegens derde heeft amper werking is al gebleken. Overeenkomsten.nl moet dus vanaf het begin al moderators in dienst hebben die zo veel en zo goed mogelijk alle posts in de gaten moeten houden. Alleen dan kan de aansprakelijkheid tot een minimum worden beperkt.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingHBO-Rechten
AfdelingMaatschappij en Recht
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 25 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk