De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk

Rechten:

Het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk

Rechten:

Samenvatting

District Zuid van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland maakt gering en ongestructureerd gebruik van sociale media. Hierdoor laat het korps veel kansen liggen in de opsporing. Het doel van dit onderzoek was om inzicht te verkrijgen in het gebruik van sociale media in de opsporingspraktijk van district Zuid en in de wensen en voorkeuren van de doelgroep, om zo een sociale mediastrategie te ontwikkelen voor district Zuid (onderdeel van de regiopolitie Amsterdam-Amstelland). Naast het doen van uitvoerig deskresearch, zijn er interviews afgenomen met twee experts op het gebied van sociale media en politie en met zes politiekorpsen, waarvan vijf Nederlandse korpsen en één Brits korps. Daarnaast is er een panelgesprek gehouden onder vier doelgroepleden. Uit het panelgesprek is o.a. gebleken dat er behoefte is aan uitbreiding van het huidige sociale media gebruik onder buurtregisseurs en aan het actief onder de aandacht brengen van het sociale media gebruik van district Zuid onder burgers. Daarnaast gaven de panelleden aan dat zij graag een terugkoppeling ontvangen als zij participeren aan de opsporing. Uit de interviews is o.a. gebleken dat het van belang is dat district Zuid het gebruik van sociale media ten eerste intern in kaart brengt voordat er extern wordt gecommuniceerd. Verder is gebleken dat de best practices effectieve werkwijzen gebruiken in hun opsporingspraktijk en dat het belangrijk is om te anticiperen op ontwikkelingen op het gebied van sociale media. Aan de hand van deze uitkomsten zijn er conclusies getrokken en is er een advies opgesteld. Dit advies bestaat uit een passende sociale mediastrategie voor district Zuid en concrete aanbevelingen voor de uitvoering ervan in de opsporingspraktijk. De aanbevelingen voor district Zuid bestaan uit de volgende vijf stappen. Deze stappen dienen in chronologische volgorde uitgevoerd te worden. 1. Inventariseren en structureren: Realiseer eenduidigheid binnen het korps wat betreft het gebruik van sociale media. Breng structuur aan in de Twitteraccounts van buurtregisseurs, zodat deze accounts voor burgers inzichtelijk en makkelijk vindbaar zijn. 2. Uitbreiden en intensiveren: Breid het gebruik van Twitter onder buurtregisseurs uit (elke wijk dient vertegenwoordigd te zijn door minstens één buurtregisseur) en maak frequenter gebruik van de drie essentiële sociale media Twitter, YouTube en Facebook. 3. Strategieën toepassen: Pas de vier manieren van burgerparticipatie efficiënt toe en maak tegelijkertijd gebruik van de mogelijkheid om (sociale) media te combineren en te verbinden. Houd burgers op de hoogte over wat er - naar aanleiding van een tip of melding - met een zaak is gebeurd. 4. Het gebruik ter kennis brengen: Breng het sociale media gebruik actief onder de aandacht van burgers d.m.v. een campagne of ‘oude’ media. 5. Anticiperen op ontwikkelingen: Leer van fouten en deel elkaars tips. Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van sociale media en pas werkwijzen voortdurend aan op ontwikkelingen, kennis en bekwaamheid. Management summary District South of the police force Amsterdam-Amstelland doesn’t use social media in a frequently nor structured way. Because of this the force loses many opportunities for detection. The goal of this thesis was to gain insight into the use of social media for detection by district South and into the needs and wishes of the target group, to develop a social media strategy for district South (component of the police force Amsterdam-Amstelland). Apart from detailed desk research, interviews were held with two experts in social media and police and with six police forces, of which five Dutch forces and one Brittish force. Furthermore a panel discussion among target group members was organized. The panel discussion has shown that there is need for expansion of the current social media use among local police officers and for conveying the use of social media by district South among citizens. Beyond that, the panel members announced that they would like to receive feedback as they participate in detection. The interviews has shown that district South should reconcile their social media use internally at first, before they use social media for external communication. Furthermore, the interviews have shown that the best practices use effective methods as regards to the use of social media and that it is important to anticipate at developments of social media. On the basis of these findings, there are conclusions and an advice made. This advice contains a suitable social media strategy for district South and concrete recommendations for implementation for detection. The recommendations towards district South contain the following five steps. These steps should be accomplished in chronological order. 1. Inventorying and structuring: Realize consistency within the force regarding to the use of social media. Structure the Twitter accounts of local police officers, so that these accounts are clear and easy to find for citizens. 2. Expanding and intensifying: Extend the use of Twitter among local police officers (each district must be represented by at least one local police officer) and use the three essential social media Twitter, YouTube and Facebook more frequently. 3. Applying strategies: Adjust the four ways of citizen participation efficiently and use the opportunity to combine and connect (social) media. Keep citizens informed about what has happened to a case on account of a tip or report. 4. Conveying the use of social media: Convey information about the use of social media by the force through a campaign or ‘old’ media. 5. Anticipating at developments: Learn from mistakes and share each other’s tips. Keep informed of developments about social media and fit methods continually to developments, knowledge and competence.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2012
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk