De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Customer magazine voor Books and Bubbles

Rechten:

Customer magazine voor Books and Bubbles

Rechten:

Samenvatting

Management samenvatting Dit onderzoek is een samenvatting van de ontwikkeling van een customer magazine voor de tweedehands boekhandel Books & Bubbles. Er is de volgende probleemstelling onderzocht: Welke redactionele formule moet een customer magazine voor Books & Bubbles krijgen zodat de betrokkenheid tussen (potentiële) klanten en boekhandel versterkt wordt? Allereerst is gekeken naar de begripsafbakening. Wat zijn customer magazines precies? Wordt er hetzelfde bedoeld als het over relatiemedia gaat? Customer magazines kunnen ingedeeld worden in vijf categorieën, waarvan de Business-to-Consumer en Business-to-Member de belangrijkste zijn in dit onderzoek. In een tijd waarin de meeste media een dalende lijn in verkopen zien, doen customer magazines het goed en blijken deze magazines succesvol te zijn op het gebied van klantbinding. Welke van deze magazines zijn dan zo succesvol en wat maakt deze magazines tot een succes? In de best practises wordt gekeken naar deze succesverhalen en inspiratie opgedaan voor het customer magazine voor Books & Bubbles. Om inzicht te krijgen in de markt voor boekhandels met een customer magazine, zijn in de marktanalyse verschillende voorbeelden behandeld. Ook is er gekeken naar manieren van klantbinding en de effecten van customer magazines voor boekhandels. Een inzicht in de kosten van een customer magazine wordt uitgelicht in de kosten- en batenanalyse. In dit hoofdstuk worden de standaard kosten voor het ontwikkelen van een customer magazine behandeld en wordt duidelijk wat de mogelijkheden zijn voor een customer magazine voor Books & Bubbles. Als helder is wat het ontwikkelen van een customer magazine inhoudt, wordt er gekeken voor wie het customer magazine voor Books & Bubbles gemaakt gaat worden. De doelgroepanalyse geeft inzicht in wie de klant in de boekhandel is, de boeklezer en –koper is. Ouderen, vrouwen en hoger opgeleiden lezen gemiddeld het meest. Jongeren kopen juist weer meer tweedehands boeken. De gemiddelde leeftijd van de klant in Books & Bubbles is 37 jaar. Klanten van de boekhandel komen vooral uit Amsterdam. De doelgroep waar het magazine zich op richt zijn dus vooral vrouwen tussen de 20 en 65 jaar, wonend in Amsterdam. In interviews met zes experts uit de customer mediabranche wordt duidelijk wat belangrijk is tijdens het ontwikkelen van een customer magazine. Een customer magazine moet niet geheimzinnig doen over de afzender, het mag duidelijk zijn dat het niet om een publieksmagazine gaat. Betrokkenheid creëren, toegankelijkheid voor de lezer en persoonlijke redactionele content worden als belangrijke tips gegeven voor de ontwikkeling van het customer magazine. Tot slot wordt er gekeken naar de wensen en behoeften van de doelgroep ten opzichte van het magazine. Deze worden ondervraagd in vier interviews met personen uit de doelgroep. Op basis van deze gegevens wordt de test-dummy ontwikkeld. Om te onderzoeken wat de doelgroep vond van deze dummy, zijn vijf interviews gehouden met personen uit de doelgroep. In deze interviews zijn vragen gesteld over de verwachtingen, de eerste indruk en wat veranderd of verbeterd zou moeten worden. Hierdoor werd onder andere duidelijk dat de geïnterviewden samenhang wilden zien tussen de boekhandel en het magazine. Inhoudelijk wilden de interviewkandidaten vooral veel over boeken lezen. Deze resultaten zijn meegenomen in het verbeteren van de test-dummy en zijn van belang geweest tijden het realiseren van deze definitieve dummy. Dit onderzoeksrapport geeft naast het verslag een redactionele formule en een dummy als advies. In de redactionele formule is het ‘DNA’ van het concept te lezen, de dummy visualiseert deze redactionele formule. Management summary This study is a summary of the development of a customer magazine for the second-hand bookstore Books & Bubbles. By answering several sub-questions, the following problem statement is investigated: Which editorial formula should a customer magazine for Books & Bubbles get, so that the engagement between (potential) customers and the bookstore is strengthened? First we look at the concept definition. What are customer magazines exactly? Is meant the same when it comes to media relations? Customer magazines can be classified into five categories, the Business-to-Consumer and Business-to-Member are the most important in this study. At a time when most media show a downward trend in sales, customer magazines do well and prove to be successful in the field of customer loyalty. Which of these magazines are so successful and what makes these magazines a success? The best practices will look at these success stories and will be an inspiration for the customer magazine for Books & Bubbles. To get into the market for bookstores with a customer magazine, several examples are treated in the market analysis. There is also looked at ways of creating customer loyalty and the impact of customer magazines for bookstores. An understanding of the cost of a customer magazine is highlighted in the cost-benefit analysis. In this chapter, the standard costs for developing a customer magazine is treated and it becomes clear what the possibilities are for a customer magazine for Books & Bubbles. By now it is clear what it means to developing a customer magazine. The target group analysis provides insight into who the customer is in the bookstore, the book reader and buyer. On average, elderly, women and highly educated read most. Young people buy more used books. The average age of the customer in Books & Bubbles is 37 years. Customers of the bookstore come mainly from Amsterdam. The target group on which the magazine focuses are therefore mainly women between 20 and 65 years, living in Amsterdam. Interviews with six experts from the customer media industry clear what is important when developing a customer magazine. A customer magazine should not do secretive about the sender, it may be expressed that it is not a public magazine. Creating customer loyalty, accessibility for the reader and personal editorial content are important tips for the development of the customer magazine. Finally, we look to the wishes and needs of the target group in relation to the magazine. Four people will be interviewed about their expectations in relation to the customer magazine for Books & Bubbles. Using these results, the test-dummy will be developed. In five interviews is investigated what the opinion of the target group was in relation to this test-dummy. In these interviews, questions were asked about expectations, the first impression and what should be changed or improved in relation to the test dummy. Among other things, it became clear that the interviewees found it important to have a clear connection between magazine and bookshop. They especially liked the magazine to contain items on books. These results are included in the improvement of the test dummy and have been of great importance in the realization of the final dummy. Besides this report, an editorial formula and a dummy are provided as advice. The editorial formula which describes the 'DNA' of the concept and the dummy which visualizes this editorial formula.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk