De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Presentatievormen voor collectieverhalen in musea

Rechten:

Presentatievormen voor collectieverhalen in musea

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Het Spoorwegmuseum heeft er na haar heropening in 2005 voor gekozen om haar bezoekers informatie te bieden over de collectie door middel van vermaak. Daarom is er in het nieuwe museum plaats gemaakt voor vijf werelden die gebaseerd zijn op het belevingsconcept waarbij educatie op een actieve en belevende manier wordt gebracht. Er wordt gezocht naar andere manieren voor het benaderen van bezoekers dan via tekstborden. Omdat er hierdoor geen tekstborden bij de te bezichtigen treinencollectie in wereld 4 zijn en er daar ook geen andere presentatievorm aanwezig is, zijn er klagende bezoekers die meer informatie over de treinen willen. Aan de hand van dit onderzoek wordt aan Het Spoorwegmuseum advies gegeven over welke vorm voor het presenteren van collectieverhalen; - optimale beleving bij bezoekers creëert; - past binnen het interne beleid (omtrent communicatie tussen collectie en bezoeker); - binnen de museummuren kan worden toegepast op de collectie van wereld 4. Voor dit onderzoek is naast literatuuronderzoek gebruik gemaakt van kwalitatieve onderzoeksmethodes. Er zijn in totaal vijf bezoekers en drie experts over het onderwerp geïnterviewd. In dit onderzoek zijn de voordelen, de nadelen en de mogelijkheden van de volgende presentatievormen onderzocht: location based services, QR codes, gameapplicaties, afbeeldingen, tekstborden, audio- en videofragmenten en informatieve flyers. Daarnaast is gekeken op welke manier transmedia storytelling toegepast kan worden in musea. Het is aan musea zelf de taak om te bedenken welke eisen zij aan een presentatievorm stellen om zo te beslissen welke presentatievorm het best past bij de te vertellen collectieverhalen. Ook is er ingegaan op de ontwikkelingen in de maatschappij in het algemeen en de consequenties hiervan voor de museumsector. Door de overgang van de diensteneconomie naar de beleveniseconomie, is het volgens Gilmore en Pine van belang dat musea van een museumbezoek een ervaring maken. Om te kijken aan welke eisen een ervaring moet voldoen, wordt het ervaringsmodel besproken en toegepast op de museumbranche. Daarnaast is onderzocht wat gezinnen verwachten van een museumbezoek. De literatuur stelt dat als gezinnen musea bezoeken, ouders het museumbezoek graag willen delen met hun kinderen. Om beleving te creëren, willen zij samen kijken of samen spelen. Eigen onderzoek wijst uit dat ouders níet alles in het museum samen willen doen met hun kinderen. Ouders willen ook graag zelf dingen lezen of bekijken. Hierbij willen zij aangesproken worden op hun eigen kennisniveau. Het is dus van belang om hier de juiste balans in te vinden. Om de collectieverhalen binnen de muren van het museum te presenteren op een manier waarbij optimale beleving wordt gecreëerd bij bezoekers, moet worden gekozen voor een tekstbord in het museum zelf in combinatie met een video platform op de website. Hoewel dit afwijkt van het beleid, is hier toch voor gekozen. Dit onderzoek heeft aangetoond dat de informatie die de bezoeker wil krijgen tijdens een bezoek aan het museum, het duidelijkst te presenteren is door een stuk tekst. Daarnaast geven geïnterviewde bezoekers aan deze presentatievorm te prefereren. Door de tekstborden creatief in te zetten, kan ook deze vorm beleving creëren bij de bezoeker. Het video platform biedt verdieping voor de bezoekers die hier geïnteresseerd in zijn. Dit zal besproken worden in het hoofdstuk Aanbevelingen van dit onderzoek. SUMMARY After reopening in 2005 the Dutch Railway Museum has chosen a new way of information supply to visitors. They have chosen to offer information through entertainment. That’s why the new museum is divided in five different worlds that are based on the experience concept in which education is brought to the visitors in an active and live experience. Because of this experience concept, the Railway Museum is looking for different ways to supply information other than text signs. Now there are complaints about the lack of text signs and information in the train collection of world four. By means of this investigation there is an advice to the Railway Museum about which form of presenting collection stories to choose. This form should; -Create an optimal experience for the visitors. -Fit within the internal policy. (regarding communication between collection and visitor) -Be able to, within the walls of the museum, be applied to the collection of world four. For this investigation literacy research and qualitative research methods are both used. In total five visitors and three experts have been interviewed about this topic. In this investigation the advantages, disadvantaged and the opportunities of the next mentioned presentation forms were researched. Location based services, QR codes, game applications, images, text signs, audio- and video fragments and informative leaflets. Besides this, there is investigated which way transmedia storytelling can be used in museums. It is up to the museum which demands they have for a presentation form, and to decide which form suits best for the collection stories. In this report the developments in society in common and the consequences this has for the museum branch are researched. Because of the transition from service-economy to entertainment-economy, it is according to Gilmore and Pine, important that museums make a visit an experience. To see which demands an experience has to fulfill the experience model is discussed and applied to the museum branch. Next to that, the expectations of families were investigated. The literature says that when families visit a museum, parents want to share the experience with their children. To create excitement they want to watch and play together. Own research shows that parents do not want to do everything together with their children. Parents want to look at things or read things themselves. They want to get information on their knowledge level. It is important to find a balance between those. To present collection stories within the walls of the museum in a way that creates the optimal experience for visitors, text signs in the museum in combination with a video platform on the website of the museum should be chosen. Although this conflicts with the policy, it should be taken into consideration. This investigation shows that the information that a visitor wants during a visit is best presented in a piece of text. Also, interviewed visitors confirm that they prefer his way of information presentation. By using text signs creatively, this form can create excitement by the visitor. The video platform offers intensification for visitors that are interested in extra knowledge. This will be discussed in the chapter ‘Recommendation of this investigation.’

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
InstituutMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 27 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk