De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

DiaMeet - online magazine voor jongeren met diabetes

Rechten:

DiaMeet - online magazine voor jongeren met diabetes

Rechten:

Samenvatting

Hoe moet de redactionele formule van een online medium voor kinderen van 13 tot en met 16 jaar met diabetes eruitzien en hoe kan dit online medium ervoor zorgen dat de doelgroep gaat communiceren met leeftijdsgenoten met diabetes? Als oplossing introduceerde ik een online medium, dit is een solide anker voor het bouwen van een online community. Het implementeren van een sociale media pagina alleen zou niet toereikend zijn, omdat de populariteit van dit kanaal tijdelijk zou kunnen zijn. Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden is er desk- en fieldresearch uitgevoerd. Er is begonnen met deskresearch. Hierbij is onderzoek gedaan naar de wensen van de opdrachtgever wat betreft het onderzoek, de doelgroep en naar hoe een online community opgebouwd moet worden. Verder is er een concurrentie analyse gemaakt. In dit hoofdstuk worden eventuele concurrenten belicht. Daarnaast is er een hoofdstuk waarin succesvolle soortgelijke concepten worden onderzocht. Uit dit hoofdstuk komt naar voren dat elk van deze concepten gebruik maken van sociale media om aandacht te krijgen voor de website. Dit zou daarom een succesvol element kunnen zijn voor het online medium. Als vergelijking met het buitenland is er een analyse gemaakt van de website MyLife Explore. Deze website is voor jongeren met diabetes in Engeland en is gemaakt door de Engelse diabetesvereniging. Op deze website staat informatie over diabetes, staan grappige filmpjes, staan verhalen over bekende mensen met diabetes en is er een mogelijkheid om te communiceren via de Facebook pagina van MyLife Explore. Vervolgens is er gekeken naar welke trends en theorieën van toepassing kunnen zijn op het online medium. De trends die toegelicht worden is dit onderzoek zijn: mobiel internet, de videodienst Vine en zoekmachine optimalisatie. Mobiel internet wordt door jongeren steeds vaker en meer gebruikt, daarom is dit een trend waar rekening mee gehouden moet worden. De videodienst Vine kan ingezet worden voor het opbouwen van de online community. Hiermee kan namelijk de aandacht getrokken worden van de doelgroep. Ook zoekmachine optimalisatie is van belang voor het online medium. Uit onderzoek blijkt dat de meeste websites gevonden worden via Google, daarom is het van belang dat het online medium met verschillende zoektermen te vinden is via Google. Om erachter te komen hoe het online medium eruit moet komen te zien en hoe de online community opgebouwd moet worden zijn er een aantal interviews gehouden en een tweetal panelgesprekken. Uit de interviews blijkt dat de ouders en de medisch begeleider denken dat het moeilijk is om de aandacht van de doelgroep te trekken. Wel denken ze dat het goed is dat er een online medium komt voor deze doelgroep waar ze contact kunnen hebben met andere jongeren met diabetes. Uit het interview met de online communicatie expert komt dat het belangrijk is dat het online medium zowel op een laptop, computer, tablet en smartphone te bekijken is. Dit bevordert de opbouw van de online community. Ook is het belangrijk dat sociale media hierbij wordt betrokken. Uit de panelgesprekken komt dat de jongeren graag een strak vormgegeven online medium willen, waar ze contact kunnen hebben met andere jongeren met diabetes. Dit contact willen ze via een forum of instant messaging. Ook vinden ze het belangrijk dat ze kunnen reageren onder berichten die geplaatst worden op de website. In het online magazine, want een aantal keer per jaar op de website geplaatst zal worden, willen ze onderwerpen zien als: sport, liefde, grappige filmpjes, weetjes, sociale media en tips. Dit alles gerelateerd aan diabetes. Het rapport eindigt met de resultaten die uit de interviews en panelgesprekken zijn gekomen. Daarnaast is er een beantwoording van de probleemstelling geschreven, uit deze resultaten en de beantwoording van de probleemstelling volgen aanbevelingen. Deze aanbevelingen zijn verwerkt in een dummy van het online medium. Deze dummy geeft antwoord op de probleemstelling en is een beeldend advies voor DVN. Aan het einde van het rapport staat de evaluatie, de literatuurlijst en zijn de bijlagen toegevoegd. Summary: This thesis was written as part of my graduation from the University of Amsterdam, department Media, Information & Communication. The study has been conducted for the Dutch diabetes association (Diabetesvereniging Nederland, DVN). The central research question of this thesis is: What should the editorial formula of an online medium for children from 13 to 16 years old with diabetes look like and how can this online medium ensure that the intention is communicated with diabetic peers? As solution I introduced an online medium, because this is a solid anchor for building an online community. Implementing a social media page only would not be sufficient as the popularity of this channel may be temporary. In order to answer the research question, I conducted both desk research and field research. I started with desk research, which includes DVN’s research wishes, the target audience and how an online community should be built up. Furthermore I conducted an analysis of potential competitors on this niche market, complemented by a chapter which elaborates on successful similar concepts. All of these concepts use social media to promote the website, which may therefore be a useful and successful element for the online medium. For international comparison purposes, I conducted an analysis for the website MyLife Explore. This website targets young people with diabetes in England and was designed by the British Diabetic Association. It contains information about diabetes, funny movies, stories about famous diabetics and provides the possibility for online communication via the Facebook page of MyLife Explore. Next I looked at trends and theories that might be applicable to the online medium. The highlighted trends in this research are: mobile internet, video service Vine and search engine optimization. Mobile internet use has increased among youths, so this is a trend that should be taken into account. The video service Vine can be used to build the online community. That may draw the attention of young diabetics. Also search engine optimization is important for the online medium. Research shows that websites are mostly found through Google, so it is important to use search engine optimization. In order to find out what the online medium should look like and how the online community must be built, I held several interviews and organized two panel discussions. The interviews pointed out that the parents and the medical attendant think that attracting attention of teenagers is difficult. However, they support the idea of an online medium for this audience where they can communicate with other young people with diabetes. The interview with the online communication expert shows that it is important that the online medium is accessible on a laptop, a computer, a tablet and a smartphone. This promotes the building of the online community. It is also important that social media are involved. The panel discussions showed that young people want a sleek online medium where they can communicate with other young people with diabetes. They want contact through a forum or instant messaging. They also find it important to be able to react on messages which are posted on the website. In the online magazine, which will be posted on the website a several times a year, they would like to see the topics such as the following and all related to diabetes: sports, love, funny videos, trivia, tips and social media. The report concludes with the results of the interviews and panel discussions and formulation of an answer to the research question. Furthermore, the results of the interviews and panel discussions are translated into recommendations. These recommendations have been incorporated into a dummy of the online medium. This dummy answers the problem and is a visual advice for DVN. The final part of the report contains an evaluation, a bibliography and the appendices.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk