De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Conversieverhoging op de website

Rechten:

Conversieverhoging op de website

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENT SAMENVATTING Nieuw Amsterdam is een jonge, moderne uitgeverij in Amsterdam die boeken uitgeeft in de categorieën poëzie, fictie, commerciële non-fictie en serieuze non-fictie. De doelgroep van Nieuw Amsterdam bestaat uit verschillende groepen; consumenten, potentiële schrijvers, pers en boekhandels. Nieuw Amsterdam heeft een website waarop zij haar uitgegeven boeken publiceert en aankondigt welke boeken er gepubliceerd gaan worden. Daarnaast fungeert de website van Nieuw Amsterdam als verkoopkanaal voor haar boeken en plaatst zij promotiemateriaal voor boekhandels en pers. Momenteel heeft de website van Nieuw Amsterdam te kampen met een laag conversiepercentage. Dit probleem wordt binnen dit onderzoek vertaald naar de volgende probleemstelling: ‘Hoe kan Nieuw Amsterdam het ontwerp van haar website optimaliseren om de conversie van het aantal verkochte boeken en ebooks te verhogen?’ Nieuw Amsterdam heeft een aantal doelen gesteld die zij met haar website over een jaar behaald wil hebben. De belangrijkste doelstelling is dat Nieuw Amsterdam het aantal verkochte boeken via de website wil verdubbelen. Zij wil verder dat het aantal verkochte ebooks via de website drieënhalf keer zoveel wordt dan er momenteel aan ebooks wordt verkocht. Nieuw Amsterdam wil daarnaast het aantal aangemaakte accounts verhogen en het aantal inschrijvingen voor de nieuwsbrief verhogen. Het verkopen van meer boeken via de website is cruciaal voor Nieuw Amsterdam om online als winstgevend bedrijf te kunnen fungeren. Om de doelstellingen van Nieuw Amsterdam te realiseren is in dit rapport een onderzoek uitgezet waarin gebruik is gemaakt van deskresearch en fieldresearch, in de vorm van usability testen en een panelgesprek. Door middel van deskresearch is geconstateerd dat het door de komst van het internet steeds aantrekkelijker voor de doelgroep wordt om boeken via internet te bestellen. Door populaire webshops als Bol.com groeit de concurrentie voor uitgeverijen en wordt het moeilijker voor kleine websites om boeken te verkopen. De website van Nieuw Amsterdam is onvoldoende op deze trend ingespeeld. Door middel van fieldresearch is uitgewezen dat de website van Nieuw Amsterdam niet gebruiksvriendelijk in elkaar zit en een erg rommelige en onoverzichtelijke uitstraling heeft. Ook is het onduidelijk voor bezoekers dat je via de website boeken kunt bestellen en wat de voorwaarden hiervoor zijn. De aandacht van bezoekers wordt alle kanten op getrokken. De bezoekers van de website van Nieuw Amsterdam zijn op zoek naar een aantrekkelijker website met meer overzichtelijkheid. Aan de hand van het onderzoek is geconcludeerd dat Nieuw Amsterdam haar website moet herinrichten om de conversie te verhogen. Zij moet de website een sterker informatief gedeelte geven en haar webshop optimaliseren. Op de website moet duidelijker naar voren komen waar Nieuw Amsterdam voor staat en wat haar mogelijkheden zijn. De indeling van de website moet veranderen en verhouding tussen beeldmateriaal en tekst moet worden versterkt. De webshop moet meteen te vinden zijn en er moet meer overzicht gecreëerd worden. Het design moet aangepast worden aan de nieuwe huisstijl van Nieuw Amsterdam. Ook moet Nieuw Amsterdam haar website inzetten om de relatie met de klant te versterken. Er wordt geadviseerd om content te personaliseren en meer interactiviteit te creëren tussen Nieuw Amsterdam en haar klanten. Nieuw Amsterdam moet haar klanten uitdagen om reviews op de website te plaatsen en tonen dat zij geïnteresseerd is in de mening van de klant. Door middel van acties en goede leveringsvoorwaarden moet Nieuw Amsterdam het plaatsen van een bestelling via de website aantrekkelijker maken. Nieuw Amsterdam moet met haar website blijven inspelen op trends en ontwikkelingen binnen de uitgeverijwereld. EXECUTIVE SUMMARY Nieuw Amsterdam is a young modern publisher from Amsterdam which publishes books in the category of poetry, fiction, commercial non-fiction, and serious fiction. Their target readers consists of various groups of people i.e. consumers, potential writers, press, and bookstores. Nieuw Amsterdam has a website where they publish their issued books and announce which books are going to be published. Furthermore, the website of Nieuw Amsterdam is used as a sales channel on which they publish promotional material for bookstores and press. Currently, the website of Nieuw Amsterdam has to deal with a low conversion percentage. In this research, this problem is translated to the following problem statement: ‘How can Nieuw Amsterdam optimize its website design in order to increase conversion of the amount of sold books and eBooks?’ Nieuw Amsterdam has set a number of goals which they want to be achieved, in one year. The most important goal is that Nieuw Amsteram wants to double the amount of sold books via their website. Furthermore, they want the amount of eBooks sold through the website to be 3.5 times more than currently being sold. Nieuw Amsterdam also wants to increase the amount of created accounts as well as the amount of subscriptions of their newsletter. Selling more books through their website is crucial for Nieuw Amsterdam to be more profitable online as an organization. In order to achieve these goals by Nieuw Amsterdam, this research is being conducted with the use of desk research and field research i.e. usability testing and a panel discussion. The results of the conducting desk research states that through the uprising of the internet it is getting more and more alluring for the target group to order books through the internet. Because of popular web shops like Bol.com, there is an increased competition between publishers and because of this, it is getting more and more difficult for smaller website to sell books. The website of Nieuw Amsterdam is inadequate to respond to these trends. The results of the field research states that the website of Nieuw Amsterdam is not user friendly and its appearance is unclear and disorderly. It is unclear for visitors that they can order books through this website and what the general terms of agreements are. Basically, the visitor’s attention is pulled around the page. The visitors of the website of Nieuw Amsterdam are in desperate need of a more attractive website which is better organized. This research concludes that Nieuw Amsterdam has to redesign its website to increase conversion. They have to improve the informative section of their website and they have to optimize their web shop. The website has to point out where Nieuw Amsterdam stands for and what its capabilities are. The layout of the website has to be change and the relationship between images and text have to be strengthened. The web shop should be find immediately and a better overview should be created. The design has to be adjusted to the corporate identity of Nieuw Amsterdam. Furtermore, Nieuw Amsterdam should make better use of their website to improve the customer relationships. In order to do so, the website content should be personalized according to customer needs. Nieuw Amsterdam should express the fact that they are interested in the opinions of their customer in order to encourage their customers to write and place reviews. Through discounts and with proper terms of delivery, Nieuw Amsterdam should make placing an order more attractive. Finally, Nieuw Amsterdam should always be able to anticipate to new trends and developments in the world of publishers.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2013
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk