De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Young adults als doelgroep in de uitgeverij

Rechten:

Young adults als doelgroep in de uitgeverij

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENTSAMENVATTING Clavis Uitgeverij, een uitgeverij gevestigd in Amsterdam, België en New York is succesvol op het gebied van kinderboeken voor kinderen in de leeftijd 0 tot 18 jaar. Er is een aparte doelgroep binnen deze groep, de zogeheten young adults doelgroep, zij hebben ongeveer de leeftijd 15 tot 18 jaar. Momenteel benaderd Clavis de doelgroep als geheel en wordt de accent gelegd op kinderboeken. Hierdoor wordt Clavis geassocieerd met kinderboeken en heeft de uitgeverij een te algemeen kinderboekenimago. Clavis wil in de toekomst ook een imago onder de young adults creëren, deze doelgroep is echter lastig te bereiken. Clavis stelt daarom ten doel om de young adults doelgroep beter te leren kennen en er een betere relatie mee te krijgen om zo de promotie (en uiteindelijk de verkoop) van young adult boeken te verbeteren. Clavis uitgeverij wil daarom advies over social media en de doelgroep om vervolgens meer gebruik te maken van social media zodat de klantenbinding versterkt wordt. Om advies te kunnen geven aan Clavis uitgeverij is er desk- en fieldresearch verricht. Voor de fieldresearch is er een enquête afgenomen onder de doelgroep en zijn zes interviews afgenomen met jongeren uit de doelgroep. De enquête verstrekt bruikbare informatie over de doelgroep. Uit de doelgroepanalyse blijkt dat de doelgroep veel gebruikt maakt van social media en internet in het algemeen. Social media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit het dagelijks leven van jongeren. Daarom is het voor uitgeverijen erg belangrijk om een goede social media strategie te hanteren. Er zijn tot op heden nog weinig uitgeverijen in Nederland met een aparte social media strategie voor young adults. Het is aan te bevelen om bij het plaatsen van online content rekening te houden met een afwisseling tussen beeld (50%) en tekst (50%) waarbij de doelgroep enthousiast en persoonlijk wordt aangesproken. Het stellen van vragen in teksten kan effectief werken om de dialoog aan te gaan met de doelgroep. Dit is tevens het belangrijkste element als het gaat om een goede social media strategie en het verhogen van de interactie met de doelgroep. Meer achtergrondverhalen over de uitgever wordt gezien als interessante informatie door de doelgroep. Door de doelgroep een platform te geven en hen meer bij activiteiten te betrekken zal het zorgen voor een betere en langdurige relatie. De doelgroep wil graag hun mening geven, betrokken worden en zal sneller reageren op content en vormgeving die hen aanspreekt. EXECUTIVE SUMMARY Clavis Publishing is a publisher company based in Amsterdam, Belgium and New York. It has been successful in the field of children's books for children aged 0-18 years. There is a separate group within this group, a target group called young adults, they are in the age of 15-18 years. Currently Clavis is approaching the target group as one with emphasis on children's books. That’s why Clavis is associated with children’s books and it has a children’s overall image. In the future Clavis wants to create a good image among young adults but this group is difficult to reach. The goal of Clavis is to get to know the young adults target group better and they want to improve their relationship to enhance the promotion (and ultimately sales) of the young adult genre. Clavis wants an advice of social media and the target group so they can improve the use of social media and the customer loyalty will be amplified. Desk- and fieldresearch have been used to give an advice to Clavis. For the fieldresearch, a survey was conducted among the target group and there were six interviews with persons from the target group. The survey provides useful information about the target group. The analysis on the target group of Clavis shows that this group uses a lot of social media and internet in general. Nowadays social media is very common in daily life of young people. That’s why it’s so important for publishers to have a good social media strategy. Up until now there are a few publishers in The Netherlands that use a separate social media strategy for young adults. It is recommended to keep a variety of image (50%) and text (50%) when placing content online and it is recommended to use an enthusiastic and personal tone of voice. It is effective to use questions in texts to get the dialogue stated with the target group. This is also the most important element of a good social media strategy to increase the interaction with the target group. The target group finds it interesting to read background stories about the publisher. By giving the target group a platform and involve them more in activities it will provide a better, long-term relationship. The target group want to give their opinion, want to be involved and will react quicker at content and design that appeals to them.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk