De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Analyse van Website Optimalisatie

Rechten:

Analyse van Website Optimalisatie

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENTSAMENVATTING Dit onderzoek is gestart om te ontdekken waarin EGZonline zal moeten veranderen om een doeltreffender medium te worden. De doelstelling luidt als volgt: ‘Inzicht brengen in de mankementen van de website van de EGZ en de mogelijkheden om hier verbetering in aan te brengen, advies te geven over het toepassen van deze verbeteringen in de vorm van een adviesrapport.’ De onderzoeksvraag is: Hoe kan de website van de EGZ doeltreffend, aantrekkelijk en gebruiksvriendelijk worden gemaakt voor zowel de leden als de bezoekers van de website? In het onderzoek is op de volgende aspecten gelet: structuur, informatieaanbod, opmaak en vormgeving, navigatie, en interactie. Deze aspecten geven inzicht in de gebruiksvriendelijkheid van een website. Er is op verschillende manieren onderzocht wat er aan de website mankeert. In het best-practice onderzoek is EGZonline vergeleken met websites van andere kerken. In de usability-test is de website getest door vijf gebruikers van de website een scenario te laten doorlopen. Door de enquête is inzicht verkregen in de ervaringen van de gebruikers van de website. Ook is door de enquête duidelijk geworden hoe de gebruikers over de website denken en wat hun wensen zijn. Het advies valt uiteen in de eerder genoemde categorieën, hieronder de belangrijkste punten uit het adviesrapport: Structuur De structuur van de website moet duidelijk zijn, alle categorieën moeten in één blik zichtbaar zijn. Er is een advies gegeven omtrent de navigatiestructuur. Informatieaanbod De teksten op de website moeten kort, duidelijk en actueel zijn. Opmaak en vormgeving Over de gehele website moet het zelfde lettertype worden gebruikt. Afbeeldingen moeten telkens op dezelfde manier worden geplaatst: met voldoende witruimte ten opzichte van de tekst. Gebruik afbeeldingen met mate en zorg dat ze een aanvulling zijn. Navigatie Het aantal menukoppen moet worden teruggebracht. De links moeten worden gecategoriseerd. De pagina’s moeten een logische ordening krijgen. Interactie Door middel van het contactformulier moet iedere taakgroep te benaderen zijn. De andere media binnen de EGZ moeten op de website eenvoudig te bereiken zijn. Verder wordt geadviseerd om gebruik te maken van een eenvoudiger systeem. Zo kunnen meer mensen de last van het onderhoud op zich nemen. ABSTRACT This study was initiated to discover which EGZonline will need to change to a more effective website. The objective is as follows: "Understanding marketing shortcomings of EGZonline and find opportunities to bring improvement." The research question is : How can EGZonline be made effective, attractive and user- friendly for both members and visitors to the site ? The study is considering the following aspects: structure, information supply, layout and design, navigation and interaction. These aspects provide insight into the usability of a website. There has been done research in different ways, to find out what is wrong with the website. In the best-practice research, EGZonline was compared to websites of other churches. In the usability test, EGZonline was tested by five users of the website, by running through a scenario. The survey provides insight into the experiences of the users of the website. It also became clear what the users think about the website and what their needs are. The advice can be labeled in the aforesaid categories, below the main points of the advisory : Structure The structure of the website should be clear , all classes must be visible at a glance . There is given an opinion on the navigation structure Information The texts on the website should be short , clear and up to date . Layout and design Across the site the same font must be used. Images should be placed in each case in the same way: with sufficient white space between the text and the image. Use images sparingly and make sure they are complementary. Navigation The number of menu headers should be reduced. The links should be categorized. The pages should have a logical order. Interaction Each task force should be easily approached. The other media within the EGZ have to be easily accessible. In addition, it is recommended to make use of a simpler CMS. That way the website can be maintained by several people

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk