De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het bestaansrecht van de traditionele popjournalist in de digitale wereld van de 21e eeuw

Rechten:

Het bestaansrecht van de traditionele popjournalist in de digitale wereld van de 21e eeuw

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Ruim vijftig jaar geleden maakte Nederland kennis met een nieuw fenomeen: popmuziek, met een bijbehorende popcultuur waarin tieneridolen als Elvis Presley en The Beatles belangrijke rollen vervulden voor de jonge generatie. Vanaf de vroege jaren veertig werd er in Nederland ook al geschreven over populaire muziek in het eerste muziekblad Tuney Tunes, maar de makers schreven toen nog enkel over ‘beschaafd amusement’, zoals jazzmuziek. Pas in de jaren zestig, toen de echte popcultuur opkwam, ontstonden er echte popbladen over de idolen van dat moment. Serieuze journalistiek was er nog niet bij: bladen bestonden voornamelijk uit grote foto’s en kleine stukjes tekst. Barend Toet bracht verandering in de popjournalistiek, toen hij – geïnspireerd door het Amerikaanse blad Rolling Stone – het muziekblad Oor oprichtte in 1971. Met Oor wilde hij een verschil maken: uitgebreide achtergronden en lange interviews plaatsen in plaats van grote foto’s met kleine stukjes tekst, zoals voorheen altijd het geval was in muziekbladen. Zo ontstond begin jaren zeventig de serieuze popjournalistiek in Nederland. Vandaag de dag bestaat Oor nog steeds, maar is het blad sterk in oplage gedaald. Naast Oor bestaan er nog twee andere algemene muziekmagazines, Revolver’s Lust for Life en Muziek.nl Magazine, die zich allebei richten op een oudere doelgroep. Naast deze algemene bladen zijn er ook een aantal nichebladen, die zich op een kleine doelgroep richten met een specifieke interesse. De popjournalistiek ziet er in 2014 heel anders uit dan enkele decennia geleden. De opkomst van het internet in de jaren negentig heeft sterke invloed gehad op de muziekindustrie van vandaag. Het internet bood iedereen een platform om te delen en te publiceren, wat de verspreiding van gratis muziek in mp3-vorm en de opkomst van muziekblogs gemaakt door vrijwilligers tot gevolg had. Muziekbladen beseften zich pas laat hoe belangrijk internet geworden was, waardoor blogs vrij spel hadden op het web. Ook nu is de bedrijfsstructuur van bladen nog erg gericht op het maken van bladen. Popjournalisten hebben anno 2014 niet meer de taak van nieuwsbrenger en beoordelaar van nieuwe muziek. Hij moet zijn rol nu meer dan vroeger zoeken in het duiden van informatie en zijn vaardigheden en kennis gebruiken in uitgebreide achtergronden. Een specifiek specialisme kan goed van pas komen. Ook is snelheid in het duiden en schrijven meer dan ooit van belang. De behoefte aan het werk van betaalde popjournalisten is bij media gedaald: er werken minder mensen voor de kranten en artikelen worden vaker overgenomen van pers- en PR-bureaus. Bij het publiek bestaat er nog een grote behoefte aan popjournalistiek. Echter gaat het dan vooral om de varianten waarvoor niet betaald hoeft te worden, zo blijkt uit een enquêteonderzoek. Het publiek leest vooral op internet over muziek en ongeveer de helft van de oudere groep muziekliefhebbers betaalt minder vaak voor muziekjournalistiek dan vroeger. 80 procent van alle respondenten is in de afgelopen jaren meer gebruik gaan maken van internet . Het overgrote deel betaalt vandaag de dag niet voor popjournalistiek en is ook niet bereid dit in de toekomst te gaan doen. Als reden wordt het feit dat alles gratis op internet te vinden is het meest gegeven. De meerwaarde van traditionele media, zoals tastbaarheid, kwaliteit en ruimte voor lange artikelen, wegen niet op tegen de meerwaarde die journalistiek op internet heeft voor het publiek: het feit dat het gratis is. De popjournalist kan niet in zijn traditionele rol blijven bestaan. Een popjournalist is er in dit tijdperk niet meer voor om feiten en meningen te plaatsen, maar om te duiden, verbanden te leggen en orde te scheppen in een gigantische hoeveelheid aan informatie. Voor mensen die hier geld mee willen verdienen, is nog weinig plaats. Het internet biedt daarentegen genoeg ruimte voor enthousiastelingen die bereid zijn vrijwillig te schrijven, gezien de grote populariteit van dit medium bij het publiek. Echter, een traditionele popjournalist, die betaald krijgt voor zijn werk en de taak heeft om zijn mening en feitenkennis te publiceren, heeft geen bestaansrecht meer in de 21e eeuw. Een popjournalist in een nieuwe vorm – crossmediaal of digitaal werkend, in staat om te duiden en om verbanden te leggen tussen grote hoeveelheden informatie – heeft wel bestaansrecht, mits hij in eerste plaats niet verwacht hier (genoeg) geld mee te verdienen om van te leven. SUMMARY More than fifty years ago, the Netherlands were introduced to a new phenomenon: pop music, with a related pop culture in which teen idols like Elvis Presley and The Beatles fulfilled important roles for the young generation. The first articles about popular music were already written in the early forties in the first music magazine Tuney Tunes, although this magazine wrote more about ‘civilized entertainment’ like jazz music. Just in the sixties, when the true pop culture came up, the real music magazines arose. However, there was no serious pop journalism at all in those days: music magazines consisted mainly big pictures en small texts. Barend Toet brought change in Dutch pop journalism when he - inspired by the American magazine Rolling Stone - founded the music magazine Oor in 1971. With this magazine, he wanted to make a difference: extensive background articles and long interviews rather than big pictures with small texts, which was always the case in music magazines previously. Today, Oor still exists, but the circulation has dropped dramatically. Besides Oor, there are two other general music magazines: Revolver’s Lust for Life and Muziek.nl Magazine, both with a focus on an older audience. In addition to these general magazines, there are also a number of niche magazines which focus on a small target audience with a very specific interest. In 2014, pop journalism is very different in comparison with pop journalism from a few decades ago. The rise of the internet in the nineties has had a major impact on the music industry today. The internet gave everybody a platform to share and to publish, with the distribution of free mp3-downloads and the rise of music blogs created by volunteers as a result. Music magazines realised the importance of the internet far too late, resulting in the fact that blogs had no competition at all on the world wide web. Today, the corporate structure of magazines is still very focused on making paper magazines. Nowadays, music journalists have no longer the job of news casting and evaluating new music. More than in the past, his job is now to interpret information in a right way and to use his skills and knowledge in extensive background articles. A particular speciality might be convenient. Speed in writing and sharing of knowledge is also more important than it used to be. These days, there are fewer people working for newspapers and articles are often literally copied from press and PR agencies, which means that the traditional media’s demand for articles written by pop journalists has dropped. Consumers still have a great interest for pop journalism. However, this mainly means interest for free pop journalism, according to survey research. The respondents read mainly on the internet about music and about half of the older group pay less frequently for music journalism than they used to do in the past. Today, 80 percent of all respondents uses the internet more than they did several years ago. The majority never pays for pop journalism and the biggest part of them is also not willing to do this in the future. The reason for this is the fact that they can find all the information they want on the internet. The added value of traditional media, such as tangibility, quality and space for long articles, do not outweigh the added value that online journalism has to the public: the fact that it’s free. Traditional pop journalists cannot survive in the digital age. Their traditional role is no longer to publish facts and opinions, but is to indicate and to make proper connections in a huge amount of information. It’s almost impossible to make a living with pop journalism these days. People who intend to earn money have very little chance. On the other hand, the internet offers plenty of opportunities for enthusiasts who are willing to write voluntarily, based on the huge popularity of this medium among the public. However, a traditional pop journalist who gets paid for his work and who has the task to publish his opinion and factual knowledge has hardly any right to exist in the 21st century. A pop journalist in a new form – working with cross-media, able to identify and to establish links between large amounts of information - does have a right to exist, provided that he does not expect to earn (enough) money with his work as a pop journalist only to make a living.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk