De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongvolwassenen & rouw

Rechten:

Jongvolwassenen & rouw

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Aan rouw is niet te ontkomen. Wanneer mensen van iemand houden, zullen zij rouwen wanneer deze persoon overlijdt. Dit onderzoek gaat over jongvolwassenen, hoe zij met rouw omgaan en waar zij behoefte aan hebben. In deze scriptie wordt antwoord gegeven op de probleemstelling: Hoe moet de journalistieke inhoud eruit zien van een website voor jongvolwassenen die met rouw te maken hebben? Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden zijn er verschillende aspecten onderzocht. Ten eerste is gekeken naar de theorie over rouw en de ontwikkelingspsychologie. Vervolgens zijn er interviews gehouden met deskundigen en is er een enquête gehouden onder de doelgroep. Om de uitkomsten van het onderzoek te toetsen en aan te vullen zijn er tenslotte individuele interviews afgenomen met zes jongvolwassenen die met rouw te maken hebben. Het blijkt dat het vijf fasen model van Kübler-Ross nog steeds de bekendste theorie is over rouw, maar volgens deskundigen is deze theorie achterhaald. Het is verstandiger om uit gaan van rouwtaken, als men het verlies wil integreren in het leven dan moet er werk worden verzet. Wanneer jongvolwassenen een ingrijpend verlies meemaken heeft dit enorm veel invloed op hun leven. Dit komt doordat zij nog bezig zijn hun eigen identiteit te ontwikkelen. Ze beginnen net aan hun 'eigen' leven en hun basis is nog niet zo sterk. Daarom kan het verlies van een dierbare enorm hard aankomen. Maar rouwenden moeten niet als zielig worden gezien. Ze hebben dan wel iets verdrietigs meegemaakt, maar dat maakt hun geen slachtoffer. De toon van de meeste literatuur en websites bevestigen juist die slachtofferrol en beperkt hen in 'het verder gaan'. Om verder te komen moet immers de slachtofferrol worden losgelaten. Er kan dus worden gezegd dat rouwenden meer hebben aan een website die hen niet als slachtoffer behandelt. Uit de enquête die is gehouden blijkt dat 70% van de jongvolwassenen die een ingrijpend verlies hebben meegemaakt, gezocht hebben naar een website over rouw. Maar een klein aantal van hen zegt een geschikte website te hebben gevonden. Zij hebben behoefte aan een website over rouw speciaal voor jongvolwassenen zodat ze zich kunnen identificeren met artikelen en lotgenoten kunnen vinden. Zo'n website zou zich vooral moeten richten op vrouwen. Vrouwen zijn opener over rouw dan mannen, mannen worden hier ook liever niet mee geconfronteerd en zoeken veel minder actief naar websites over rouw. Jongvolwassenen die met rouw te maken hebben zien zichzelf niet als slachtoffer en ergeren zich aan die manier waarop er over de dood wordt gepraat en geschreven. De toon van websites en literatuur die er nu zijn is veel te soft. Er wordt veel te voorzichtig geschreven over de dood en rouw. Het verlies wat ze mee hebben gemaakt is heel verdrietig, maar zelf leven ze nog. Er mogen best grappen worden gemaakt over de dood. De gedichten die vaak op internet te vinden zijn worden niet op prijs gesteld, ook deze zijn veel te zacht. Ze hebben behoefte aan informatie, zowel op emotioneel gebied als echt praktische informatie. De jongvolwassenen hebben behoefte aan voorlichting over wat rouw is en wat ze kunnen verwachten. Een website zou hun kunnen helpen in hun rouwproces. Jongvolwassenen willen wel met rouw bezig zijn, maar niet altijd op een zware en serieuze manier. Deze website zou er als een magazine uit moeten zien, vooral de vrouwen zien dit wel zitten. Ze hebben behoefte aan een combinatie van lijstjes, weetjes, artikelen over het verlies van anderen, recensies van boeken en films en artikelen over onderwerpen die met de dood te maken hebben. De artikelen hoeven niet perse met rouw te maken te hebben, er mag ook over de dood in zijn algemeenheid geschreven worden. Artikelen moeten inhoudelijk en diepgaand zijn en op een objectieve manier worden geschreven. Jongvolwassenen zijn het overdreven medelijden en de fluisterende toon zat, ze hebben behoefte aan wat anders. MANAGEMENT SUMMARY There is no escaping grief. When one loves another, one will grieve their death. This research is about young adults, how they grieve and their needs while grieving. This paper will answer the posing problem: What should the journalistic content include of a website for young adults who grief. To answer this question different facets of the problem have been researched. First look was in to conventional theory on grief and developmental phycology. Next, six interviews were held with professionals and a public survey was held for the target audience. To test the outcome of the previous research and get more in depth information, six young adults coping with grief where interviewed. It seems the Kübler-Ross model, or the five stages of grief, is still the most well-known concept of grief, yet most experts on the subject claim this theory to be outdated. It’s better to make use of Worden’s tasks of grieving, when one wants to incorporate bereavement in their daily lives there is work to be done. When young adults go through intense grief it has a major impact on their lives. They are just striking out on their own and have not yet built a solid base to stand on. This is why the loss of a loved one can be particularly hard. But grieving people should not be victimized even though they’ve been through something awful. Most websites and literature however, threat the reader as a victim. This causes victimized behavior to be enforced and makes it harder to move on. To truly move on the victim imagery must be left behind. With this said a website that does not treat it’s users as victims can be far more beneficial. The survey indicates that 70% of young adults who suffered a great loss have searched for a website about grief. But only a small portion of these people found a suitable website on the subject. They need a website that targets their age group so they can identify themselves better with the websites contents and find partners in their misfortune. Such a website should target mostly women. Women are more outgoing with their grief then men. It seems men generally don’t want to be confronted with their grief and don’t look for websites on the subject as often. Young adults who grieve don’t see themselves as a victim and are generally irritated by the way death is portrait in society and literature. The websites on the subject are not direct enough for them. While death and grief is a sad subject there is no reason it cannot be approached in a more direct manner. The sappy stories and sad poems just don’t connect with the sober attitude of young adults. A joke or two would be a welcome change in this otherwise dreary subject. There is a need for information, on an emotional level as well as on a practical basis. Young adults seem to want education on the subject. They want to know what to expect. Young adults want guidance in their grief but not to serious or pressing. The website should feel more like a magazine. Especially women seem to be attracted to this concept. Young adults have a need for tips & tricks, articles about other people’s loss, reviews of books and movies and articles on subjects of death. It doesn’t necessarily have to do with grief but also about death, dying and bereavement. Articles should be profound and written in an objective and journalistic way. Young adults seem to be sick of the pity and whispering. They need something else.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk