De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

'Nieuw gebruikt' Een televisieformat over het gebruik van tweedehands meubilair

Rechten:

'Nieuw gebruikt' Een televisieformat over het gebruik van tweedehands meubilair

Rechten:

Samenvatting

MANAGEMENTSAMENVATTING In deze afstudeeropdract beschrijf ik het onderzoek dat is uitgevoerd om tot de beantwoording van de volgende probleemstelling te komen: ‘Hoe moet een passend televisieformat over het gebruik van tweedehands meubilair voor RTV Oost eruit zien?’ Uit de concurrentieanalyse blijkt dat er nog nooit een Nederlands programma is gemaakt over het gebruik van tweedehands meubilair. Het format is dus vernieuwend en uniek. In de eerste twee hoofdstukken van de deskresearch is onderzocht aan welke voorwaarden een succesvol format moet voldoen. Vanuit de opdrachtgever kwam naar voren dat een format maatschappelijk betrokken moet zijn en de regionale binding moet versterken. Daarnaast is de mogelijkheid tot een crossmediale uitbreiding een belangrijke voorwaarde. Televisie verandert van het enige kanaal, naar één van de kanalen om een format uit te zenden. Het format is zo ontworpen dat een crossmediale uitbreiding goed mogelijk is. Daarnaast zijn belangrijke voorwaarden voor een succesvol format dat er vaste, herkenbare elementen inzitten. Aan de andere kant moeten er juist verschillende items en onderdelen zijn, zodat het programma interessant blijft voor de kijker. Uit het doelgroeponderzoek blijkt dat het grootste gedeelte van de doelgroep bestaat uit meerpersoonshuishoudens met kinderen. Door dit onderzoek en door de diepte-interviews met de doelgroep, is perfect ingespeeld op de wensen en behoeften van de kijkers. Ook de kringloopwinkels komen aan bod, zij zijn een belangrijke speler in het stimuleren en inspireren van het gebruik van tweedehands meubilair. De wensen en behoeften van deze winkels zijn geanalyseerd door middel van diepte-interviews. Hierin kwam naar voren dat de dubbele doelstelling, sociaal/maatschappelijk en duurzaam zijn, niet bekend genoeg is. Daarnaast geven eigenaren van kringloopwinkels aan dat door middel van een televisieprogramma afgerekend kan worden met het eventuele slechte imago van deze winkels. In de concurrentie,- en inspiratieanalyse komen concrete punten naar voren die bijdragen aan het succes van een format. Zo staat het professioneler om een team in beeld te brengen; een presentator/presentatrice met daarnaast experts op verschillende gebieden. Ook blijkt dat het interviewen van mensen op straat over duurzame onderwerpen er voor zorgt dat het programma herkenbaar en ‘dicht bij’ de kijker staat. In het interview met interieurstyliste Marian Lunsing die zelf ook veel werkt met tweedehands meubilair, wordt bevestigd dat er nog veel winst te behalen is op het gebied van hergebruik. Veel van haar klanten zien niet in hoe zij hun oude meubels kunnen opknappen in de stijl die zij willen. Mensen willen graag een fijn en persoonlijk huis en in de huidige economische situatie nodigen zij liever vrienden thuis uit dan dat zij uiteten gaan. Er is minder te besteden, maar er is meer actie in huis. Het ontwikkelde format speelt perfect in op deze situatie. Expert op het gebied van formatontwikkeling en crossmediale uitbreiding Paul van der Ham geeft in het interview aan dat verschillende invalshoeken in een programma mogelijk zijn, mits er één duidelijke gedachte achter zit. Het ontwikkelde format is opgebouwd uit vier items, ieder met een andere invalshoek maar de rode draad door het programma is duidelijk: het op een creatieve manier stimuleren van het hergebruik van tweedehands meubilair. Door deze vier items wordt een zo groot mogelijk aantal kijkers aangesproken. De uitkomst van dit onderzoek is het programma Nieuw Gebruikt, een informatief magazine met de juiste combinatie van herkenbare verhalen van inwoners uit Overijssel en creatieve en inspirerende Do-It-Yourself tips. MANAGEMENT SUMMARY In this bachelor thesis I will describe the research I have done to answer the following question: ‘How should a suitable television format about the use of secondhand furniture for RTV Oost look like? The competition/inspiration analysis shows that there was never made a Dutch program about the use of second hand furniture. It means the format is innovative and unique. In the first two chapters of the deskresearch there is examined what the conditions must be to create a successful format. RTV Oost emerged that a format must be socially responsible and strengths the regional commitment. In addition, the possibility of a crossmedia expansion is an important condition. TV is changing from the only channel, to one of the channels to broadcast a format. The format is designed to create a cross-media expansion. Furthermore, the important conditions for a successful format contains that there are fixed, recognizable elements in it. On the other hand different items and parts should be in it, because that is how the program stays entertaining for the viewer. The target group research shows that the majority of the target group consists of families with children. With knowlegde of the research and the interviews with the target group, the format is perfectly responsive to the wishes and needs of the viewers. Also the thrift stores are examined, they are an important player in encouraging and inspiring the use of second hand furniture. The wishes and needs of these stores are analyzed by interview. The result is that the dual objective of the shop, social/social and sustainable, is not well known enough. In addition, owners of thrift stores thinks that the bad image of the stores can be reduced by a television program. The competition/inspiration analysis assumed some concrete points that contribute to the success of a format. Like it is more professional with a team; a presenter/presenter with experts in different areas. It also turns out that interviewing people on the streets on sustainable topics will make the programme recognizable and ' close to ' the viewer. In the interview with an interior stylist, who also works a lot with second-hand furniture, it is confirmed that there is still a lot to be gained in the field of reduce. Many of her customers do not see how they can fix up their old furniture in any style they want it to be. People want to have a nice and personal home and in the current economic situation they prefer to invite friends at home than go out for dinner. There is less to spend, but there is more action in the house. The new format fits perfectly in to this situation. Expert in format development and cross-media expansion Paul van der Ham says that different angles are possible in a televisonprogram, but there must be one clear idea behind it. The format contains four items, each with a different angle but the one thought through the program is the promotion of the re-use of used furniture in a creative way. In those four items the largest possible number of viewers will be drawn. The result of this research file is the program ‘New Used’, an informative magazine with the right combination of recognizable creative and inspiring stories of inhabitants in Overijssel and do-it-yourself tips.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk