De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

Misc-Store

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In opdracht van Misc-Store en de Hogeschool van Amsterdam is onderzoek verricht naar de positionering van Misc-Store en aan de hand daarvan is een advies geschreven. Dit onderzoek en advies maken deel uit van de afstudeeropdracht die behoort bij de opleiding Media, Informatie en Communicatie en is onderdeel van het studieprofiel Reclame, Marketing en Communicatie. Het Amsterdamse retailconcept Misc-Store bestaat sinds december 2013. Misc-Store is te omschrijven als een gespecialiseerde boetiek, ontstaan uit een passie voor esthetische producten, zoals bijzondere schrijfwaar en allerhande mooie gebruiksvoorwerpen. Momenteel wordt gezocht naar een heldere positionering voor de winkel, en naar manieren waarop Misc-Store de naamsbekendheid kan vergroten en het merkbeeld versterken. Dit afstudeerrapport dient daarbij als hulpmiddel en laat zien hoe MiscStore kan werken aan de bovengenoemde kwesties. De volgende hoofdvraag en doelstelling staan in dit afstudeerrapport centraal: Hoofdvraag Wat is de huidige positionering van Misc-Store en hoe kan deze mogelijk verbeterd worden? Doelstelling Inzicht krijgen in de bedrijfsidentiteit, concurrenten, marktontwikkelingen en doelgroep om met behulp van deze inzichten een advies te geven over de positionering van Misc-Store én de marketingcommunicatie om de gewenste doelgroep te bereiken. Het onderzoek is uitgevoerd via desk- en fieldresearch. Fieldresearch is gedaan in de vorm van kwalitatief onderzoek, door middel van diepte-interviews met 10 huidige en 10 potentiële klanten van Misc-Store. Door het toepassen van deze onderzoeksmethode is inzicht verkregen in de betekenis die respondenten aan bepaalde zaken geven. Ook zijn gesprekken gevoerd met de personen achter Misc-Store. Deze gesprekken hebben gezorgd voor het verkrijgen van informatie over het bedrijf. Bovendien hebben conversaties plaatsgevonden met een aantal experts uit de branche. Zij hebben hun professionele mening gegeven over diverse topics die aan bod komen in dit afstudeerrapport. Bijvoorbeeld hoe Misc-Store zichzelf kan positioneren als betekenisvol merk in plaats van alleen een aanbieder van producten te zijn. Een belangrijke bevinding is dat Misc-Store opereert binnen een nichemarkt; het is niet voor iedereen bedoeld en dat is tegelijkertijd de kracht van de winkel. Met een focus op exclusieve stationery merken en een veelzijdig aanverwant work lifestyle assortiment, is Misc-Store een curator van mooie dingen, waarmee zij zich van de doorsnee kantoorhandelaar onderscheidt. Een concept dat, volgens de resultaten uit het kwalitatief onderzoek, aansluit bij de professionele creatieve Amsterdammer die graag dag in dag uit omringd is met verfijnde spullen. Tijdens de diepte-interviews is meerdere keren aangegeven dat de producten van Misc-Store passen bij een werkgerichte levensstijl, een bewuste manier van persoonlijke presentatie, én bijdragen aan het hebben van inspirerende en fijne momenten. Misc-Store wordt door velen ervaren als een aangename winkel, met een relaxte en ongedwongen sfeer. De focus op het selecteren van unieke producten komt goed tot zijn recht en bovendien zorgt een fysieke winkel voor meer persoonlijkheid. Helaas worden deze karakteristieken niet voldoende naar buiten gebracht, waardoor het voor de niet geïnformeerde consument onduidelijk is wat Misc-Store te bieden heeft. Ook de nu nog minieme naamsbekendheid draagt hier niet echt aan bij. Wat betreft het merkbeeld en de communicatie kan Misc-Store daarom wel het een en ander verbeteren. Het neerzetten van een heldere positionering ligt hieraan ten grondslag. Daarom wordt in het adviesgedeelte van dit afstudeerrapport eerst een positioneringsadvies gegeven en daarna volgt een marketingcommunicatieadvies. In het positioneringsadvies is benoemd welke aspecten van de merkidentiteit moeten worden benadrukt. Die aspecten komen terug in de onderstaande opgestelde merkessentie: Eigenheid, functionaliteit en esthetiek verzekeren dag in dag uit inspirerende, fijne en analoge belevingen. Met de merkessentie in gedachte is vervolgens de volgende Engelstalige propositie geformuleerd: A fine selection of the world’s premium stationery brands & work lifestyle products De merkessentie en propositie vormen een basis voor zowel interne als externe toepassingen. Daarom is het van belang dat beiden centraal staan in alle marketingcommunicatieuitingen van Misc-Store. Een ander gegeven met betrekking tot marketingcommunicatie is dat Misc-Store er bij toekomstige campagnes goed aan doet om te kiezen voor een tweezijdige positionering en de richtlijnen te volgen van een explicatieconcept. Deze werkwijze biedt de mogelijkheid om in te gaan op de wensen van de doelgroep, namelijk het overbrengen van informatie over de producten en het creëren van betrokkenheid door middel van storytelling. Een onderdeel dat hierop volgt is een marketingcommunicatiemix die correspondeert met de verwachtingen vanuit de doelgroep van Misc-Store. De essentie van alle instrumenten en media ligt, zowel op offline als online gebied, bij de volgende punten: verrassen, beleven, verbinden en communiceren. SUMMARY In commission of Misc-Store and the University of Amsterdam, research has been conducted towards the positioning of Misc-Store. Based on the results, a recommendation has been written. Both the research and recommendation are part of a graduation project in association with the study Media, Information and Communications, which is covered by the study profile Advertising, Marketing and Communications. The Amsterdam based retail concept Misc-Store was established in December 2013. It can be described as a specialized boutique, fueled by a passion for aesthetic products such as stationary and other beautiful objects for practical use. Currently, Misc-Store is trying to determine a clear positioning for its store as well as ways to increase brand awareness and to strengthen the brands image. The following research question and objectives are fundamental throughout the final report: Main question What is the current positioning of Misc-Store and in what way could it possibly be improved? Objectives To create an understanding of the corporate identity, competitors, market developments and target group, on which a solid advise, concerning the positioning of Misc-store and the marketing communications for reaching the target group, can be based. For this report, both desk and field research have been executed. In this case qualitative field research was performed by conducting in-depth interviews with 10 current and 10 potential Misc-Store customers. By applying this method of research, insight was provided into the way that respondents give meaning to certain affairs. Several conversations have been held with people behind the MiscStore concept, which made it possible to obtain more background information on the companies’ profile. Moreover, a number of interviews have taken place with industry experts, who have given their professional opinion on various topics that are discussed in this final report. For example, how MiscStore can position itself as a meaningful brand rather than just a supplier of products. A key observation is that Misc-Store operates within a niche market; it is not meant for everyone and that is also one of its strengths. With the focus on exclusive stationery brands and a diverse range of work lifestyle related assortments, Misc-Store is a curator of beautiful objects, which differs it from a typical office trader. A concept, according to the results of the qualitative research, that is in line with the Amsterdam creative professional who always enjoys surrounding him or herself by fine objects. During the in-depth interviews it was indicated several times that the products of Misc-Store are suited for a work-oriented lifestyle, the projection of a self-aware personal image and contribute to the experience of inspiring and delightful moments throughout life. The Misc-Store shop has been perceived by many as a pleasant shopping experience, with a relaxed and casual atmosphere. The focus on selection of unique products truly becomes its own and a physical shop creates a more personable sphere. Unfortunately, these characteristics are not sufficiently communicated, which makes it unclear to the uninformed consumer what Misc-Store has to offer. A contributing factor to this is the minimal brand awareness among the general public. For this reason there are some aspects to be improved in regards to the Misc-Store brand image and its communications. However, it is first of all, establishing a clear positioning is fundamental. Therefore, in the recommendations section of the final report, first a positioning advice will be presented, followed by a marketing communications advice. The positioning advice indicates which aspects of the brand identity should be emphasized. These aspects are reflected in the brands core developed below: Uniqueness, functionality and aesthetics assure every day inspirational, fine and offline experiences. With the brands core in mind the following propostion has been formulated: A fine selection of the world’s premium stationery brands & work lifestyle products. The brand essence and proposition provide a basis for both internal and external applications. Therefore, it is critical that both are at the core of all marketing communications. Another point to keep in mind, in reference to marketing, is that Misc-Store is advised to opt for a two-sided positioning in future campaigns and to follow the guidelines of a explication concept. This method offers the possibility to respond to the needs of the target group, specifically the communication of information about the products and creating consumer engagement through storytelling. A following section is a marketing communication mix which corresponds to the expectations of the Misc-Stores target group. The essence of all instruments and media, both offline and online, relate to the following points: surprise, experience, connection and communication.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk