De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het mediagebruik van de inwoners van de gemeente Hollands Kroon

Rechten:

Het mediagebruik van de inwoners van de gemeente Hollands Kroon

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Nadat de gemeente Hollands Kroon is gestopt met het publiceren van gemeentenieuws in de lokale kranten kwamen hier veel vragen en klachten over binnen bij de gemeente. Team Communicatie besefte vanaf dat moment dat er te weinig inzicht is in het mediagedrag van de inwoners. Er is besloten dat de wensen en behoeften op dit gebied in kaart moest worden gebracht. Via welke wegen zoeken de inwoners naar gemeentelijke informatie en gemeentenieuws? En hoe communiceren zij het liefst met de gemeente? In dit onderzoeksrapport is er antwoord gegeven op de probleemstelling: hoe kan gemeente Hollands Kroon de juiste combinatie van media inzetten, die past bij de doelgroep, zodat de communicatie tussen de inwoners en Hollands Kroon wordt verbeterd? De onderzoeksfase kent verschillende invalshoeken die zijn verdeeld in onderwerpen over de organisatie en de huidige communicatie die daarbij, de inwoners en de nationale en internationale trends en best practices. Door middel van verschillende onderzoekstechnieken is het mediagebruik van de inwoners van de gemeente Hollands Kroon vanaf 18 jaar onder de loep genomen. Uit de enquêteresultaten is duidelijk geworden dat de inwoners het liefst een app gebruiken om informatie en gemeentenieuws op te zoeken. Maar op dit moment wordt de bestaande app weinig gebruikt, namelijk door slechts 6,3% van de inwoners. Met verbeteringen en aanpassingen aan de app en door de bekendheid te vergroten kan de app beter worden benut. Met de resultaten uit de enquête en uit het literatuuronderzoek is er een conceptversie gemaakt voor de vernieuwde app. Dit concept is voorgelegd aan een discussiepanel. Tijdens de paneldiscussie is naar voren gekomen dat de app voornamelijk actueler en uitgebreider moet. Ook vinden de panelleden dat de informatie die op de website beschikbaar is ook op de app moet zijn te vinden, wat op dit moment niet het geval is. De input van de panelleden is vervolgens verwerkt in het concept. Vervolgens is het iteratief proces begonnen waarbij een respondent driemaal is ondervraagd. Na het iteratief proces is het concept definitief en naar de tevredenheid van de inwoners. Er wordt geadviseerd om de huidige app van de gemeente Hollands Kroon actueler te houden en uit te breiden met meer informatie. Ook de vormgeving kan worden verbeterd en meer worden aangepast aan de wensen van de inwoners. Naast het gebruiken van de app lezen veel inwoners graag de krant om op de hoogte te blijven. Omdat tevens uit de enquête is gebleken dat de regionale en lokale kranten goed gelezen worden, is het advies om de opgeheven gemeentepagina in het CTR Hollands Kroon terug te laten keren. SUMMARY After the municipality of Hollands Kroon stopped publishing new in the local newspapers, a lot of citizens had complaints and questions. From that moment the communication team realized that there was a lack of understanding about the media behavior of citizens of Hollands Kroon. Because of the complaints and questions the municipality decided to identify the wishes and needs of the citizens about the publishing of information. Through which channels do citizens find information and by which way do they prefer to communicate with their municipality? In this research report an answer will be given about the problem statement: how can the municipality Hollands Kroon use the right combination of media, which suits the citizens, so that the communication between the citizens and the municipality will be improved? The research phase has different perspectives which are divided in subjects about the organization, the current communication between citizens and the municipality and the (inter)national trends of communication and design. Also the best practices situations of several other companies and municipality’s will be given. By means of different research techniques the media usage of the citizens of Hollands Kroon from 18 years and older has been examined. According to the results of the survey, citizens prefer the use the application of Hollands Kroon to read the news about the municipality. The existing application is only used by 6,3% of the citizens. With improvements and adjustments and by increasing the familiarity the application could be better used and deployed by the municipality. With the results of the survey and through the literature research findings, an concept version of the renewed application has been made with several adjustments and improvement. During the panel session it became clear that the application needed to be more topical and comprehensive. The panel members also find it important that the information that has been published on the website also has to be found in the application. Currently this is not the case. The input of the panel members has been processed in the concept version of the app. Subsequently the iterative process has been started, during this process a respondent has been questions three times. After the processing of the input from the respondent a definitive version of the application has been made. It is advisable to update the current app and extend it with more information so that the citizens can find all the information they need on the application. Also the design can be adapted to the wishes and needs of the citizens. Beside the application a lot of citizens like to read newspapers to stay on top of community news. Because the results of the survey shown that the citizens read the local papers a lot, is advised to return the elevate newspaper page of the municipality in the newspaper CTR Hollands Kroon.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk