De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het verwachtingspatroon van werkgevers in de Nederlandse journalistiek voor de toekomstige journalist

Rechten:

Het verwachtingspatroon van werkgevers in de Nederlandse journalistiek voor de toekomstige journalist

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Journalistiek is een constant ontwikkelend fenomeen. De activiteiten die onder de term ‘journalistiek’ vallen veranderen voortdurend, maar ook de manier waarop mensen geïnformeerd willen worden. Zo ook het beeld van ‘de ideale journalist’. Een goede journalist van vandaag gaat heel anders te werk dan pakweg dertig jaar geleden, toen onze maatschappij nog functioneerde zonder de helpende hand van het internet. Tel daar bij op dat de technologische stappen die de wereld heeft gezet in dit tijdsbestek er voor hebben gezorgd dat iedereen met een internetverbinding zich in feite journalist mag noemen en het wordt al snel duidelijk dat de ‘echte’ journalist het niet gemakkelijker heeft gekregen dan zijn voorgangers van de twintigste eeuw. Met een almaar breder gewenst profiel, een toenemende variatie van uiteenlopende werkzaamheden én de zogenaamde verwildering van journalistiek sinds de komst van het internet, is het voor de huidige en toekomstige generaties journalisten geen eenvoudige opgave om er bij de werkgever ‘uit te springen’ in hun zoektocht naar een journalistieke carrière. In deze scriptie geef ik antwoord op de vraag welke verwachtingen en eisen de journalistieke werkgever in Nederland stelt aan deze journalisten van vandaag en morgen. Dit doe ik middels een verwachtingspatroon te schetsen van de werkgevers in Nederland, die helder maakt waar een journalist aan moet voldoen en hoe deze zich kan onderscheiden. Om een dergelijk verwachtingspatroon te schetsen moeten er keuzes gemaakt worden in onderwerpen en thema’s, in wat er exact aan de werkgevers gevraagd moet worden. Door vast te houden aan de grootste en meest relevante zaken kan een duidelijk verwachtingspatroon geschetst worden, waar journalisten zich op aan kunnen passen. Dit onderzoek hanteert een vijftal van deze thema’s om tot het verwachtingspatroon van Nederlandse werkgevers in de journalistiek te komen. Ten eerste wordt er onderzocht hoe er in de journalistieke beroepspraktijk tegen een schooldiploma wordt aangekeken en hoe de kansen van werkzoekende journalisten zonder diploma staan tegenover gediplomeerde journalisten. De tweede indicator is het belang van werkervaring. Op het gebied van persoonsgebonden eigenschappen en kenmerken wordt er onderzocht hoe zaken als kennis van het onderwerp, ambitie, motivatie, maar ook zaken als woonplaats en leeftijd een rol spelen en tot slot welke verschillen werkgevers maken tussen freelancers en vaste medewerkers. Het onderzoek wordt verricht middels literatuuronderzoek, een digitale vragenlijst aan 179 werkgevers in de journalistiek en een interviewserie met achttien hoofdredacteuren van redacties door het hele land. De respondenten zijn werkzaam bij tijdschriften, kranten, websites en/of radio- en televisieomroepen. De uitkomsten van het onderzoek schetsen een interessant beeld. Uit de resultaten van de enquête en interviews blijkt dat werkgevers zelfstandige en ondernemende journalisten met een specialisatie in één bepaald thema of onderwerp prefereren. Verder maakt een journalistiek- of ander schooldiploma een startende journalist aantrekkelijk en zijn nieuwsgierigheid, een sociale instelling en schrijf- en taalniveau de belangrijkste eigenschappen van een journalist. Dit rapport leert ons dan ook dat journalisten niet vroeg genoeg kunnen beginnen met zelfstandig te werk te gaan met activiteiten waar zij later geld mee willen verdienen; voor, tijdens en ná de opleiding. Scholen zouden strenger kunnen selecteren op natuurtalenten, die echt gemotiveerd zijn en gerichte doelen voor ogen hebben. Als deze adviezen worden opgevolgd, heeft de kwaliteit van Nederlandse journalistiek alle ruimte om zich te ontwikkelen. Toekomstige journalisten zullen beter voorbereid te werk gaan, meer kans maken op een baan en hun werk beter kunnen uitvoeren. Een voordeel voor elke Nederlander, die graag goed en volledig geïnformeerd wordt over zijn eigen wereld en maatschappij. SUMMARY Journalism is an ever-changing phenomenon. It’s not only the activities we categorize under journalism, but also the preferences of the people and how they are informed that are constantly subjective to change. And with that, the entire way a journalist must go to work has too changed immensely over the past decades. To name yourself a worthy journalist nowadays is a completely different statement than, say, thirty years ago, before we had internet in our lives. With all the technological developments in these last thirty years, making it possible for everyone with an internet connection to call themselves a ‘journalist’ on top of this, we can quite easily conclude for ourselves that the ‘real’ journalists do not have an easy task ahead of them. Higher expectations, a much wider variety of skills and tasks ánd the heavy increase of journalists since the introduction of the internet have caused for our journalists of today and tomorrow to have a harder time attracting the attention of their future employers in their search for a career in journalism. This thesis answers the question that Dutch journalists of today and tomorrow should all be asking themselves; ‘what do employers in the Dutch journalism profession expect from me?’ I answer this question by drawing an expectation pattern of employers in Dutch journalism, which sharply explains what a journalist should be capable of and how to separate themselves in a positive way, in order to improve their chances for a job in Dutch journalism. In order for me to create such an expectation pattern, researchable subjects and themes must be chosen wisely and what questions exactly must be asked to the employers has to be thought through. By sticking to most logical and most relevant subjects, a clear expectation pattern can be made, to which journalists can adapt too. This research manipulates five subjects to help research the expectation pattern of Dutch journalism employers. First off, the research finds out how the professional practise of journalism views a school degree and how the odds of job seeking journalists without such a degree stand against the odds of their counterparts that do own a relevant school degree. The second indicator to help draw the expectation pattern is the importance of work experience for a young journalist. Concerning the more personal characteristics and features, the thesis will also research the importance of knowledge, ambition and motivation, but also traits like age and residence of the journalists. Finally the research will point out if employers have a preference for freelancers as opposed to contract workers. This is all executed through a mix of desk research, an online questionnaire completed by 179 journalism employers and an interview series with eighteen editors-in-chief across the country. All respondents in this thesis are working for magazines, newspapers, websites, radio and / or television companies. The results of this report give an interesting look into the expectations of employers in Dutch journalism. Through analyzation of the research results, we discover that the employers very much favor the independent and enterprising journalist, even more so if he or she has one real speciality. A school degree in journalism or another, relevant subject makes a journalist slightly more attractive, whilst curiosity, a social attitude and writing and language skills are even more important ‘traits’. Hence, this report teaches us that journalist can not start their exploration into journalism early enough if they want to be earning money with it one day; before, during and after their study they should already be working for themselves. Schools should select stricter and only allow true talent, students that are motivated and have clear goals set for themselves. If these advices were to be followed up, the quality of Dutch journalism will have the opportunity to grow. Future journalists will be better prepared, more likely to land a good job and overall be a lot better at it. This would make for an advantage for each and every Dutch person, which enjoys being informed well and fully about his own society.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelorscriptie
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk