De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Online magazine voor Froufrou's

Rechten:

Online magazine voor Froufrou's

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Dit adviesrapport dient als afstudeeronderzoek van de opleiding Redactie & Mediaproductie aan de Hogeschool van Amsterdam. In dit rapport wordt antwoord gegeven op de probleemstelling ‘Wat is voor de doelgroep van Froufrou’s de toegevoegde waarde van een (online) relatiemagazine en welke content wil de doelgroep zien zodat het magazine uiteindelijk zorgt voor een hogere klantenbinding?’. Door zowel deskresearch, als fieldresearch in dit onderzoek toe te passen, is duidelijk geworden wat deze toegevoegde waarde zijn en welke redactionele formule het beste bij het (online) relatiemagazine van Froufrou’s past. In een zee van vintage webshops moet Froufrou’s haar hoofd boven water zien te houden. Dit kan zij doen door de klantenbinding te vergroten. In dit onderzoek wordt duidelijk of een online relatiemagazine hiervoor kan zorgen. Er is ter inspiratie voor het magazine gekeken naar twee zeer succesvolle relatiemagazines en onderzocht wat hun succesfactoren zijn. Daarnaast is de doelgroep ondervraagt met een enquête en in een panelgesprek. Hierdoor zijn de wensen van de doelgroep duidelijk geworden. Een relatiemagazine zorgt voor een hogere klantenbinding. Uit het onderzoek is gebleken dat marketeers erin geloven dat een relatiemagazine zorgt voor meer binding. Na aanleiding van het panelgesprek werd duidelijk dat de doelgroep het hier mee eens was. Zij wensen meer te weten willen komen over de organisatie en de mensen die er werken. Dit vergroot volgens hen de band die zij met Froufrou’s hebben. Ter voorbeeld zijn Allerhande en hej (IKEA) genomen. Deze relatiemagazines zijn succesvol in het vergroten van de klantenbinding. In dit onderzoek is gekeken naar het geheim van hun succes. Allerhande is succesvol omdat het de lezer inspireert met (nieuwe)recepten. De supermarktketen koppelt haar (bonus)producten aan de recepten, wat gewaardeerd wordt door de lezer. De lezer wordt onbewust gestimuleerd om producten te kopen bij Albert Heijn. Bij hej werkt het praktisch hetzelfde. Woonproblemen en –dromen worden opgelost en waargemaakt met de meubels van IKEA. Daarnaast is IKEA’s hej een persoonlijk magazine. Er is ruimte voor de IKEA werknemers om hun verhaal over hun favoriete IKEA meubel kwijt te kunnen en dromen van IKEA-­‐klanten worden waargemaakt. Door de persoonlijke verhalen en oplossingen die hej biedt, vergroot het de klantenbinding met de doelgroep, klanten van IKEA. Een relatiemagazine zorgt dus voor meer klantenbinding, maar wat is voor de doelgroep de toegevoegde waarde van een relatiemagazine en welke content willen zij terug zien? Uit het panelgesprek is gebleken dat volgens de doelgroep een persoonlijk magazine met verhalen over Froufrou’s, de mensen die er werken en de klanten die er komen winkelen als toegevoegde waarde wordt gezien. Het magazine zal dan daadwerkelijk gelezen worden en de band met de organisatie vergroot. De hoofdpijler van het relatiemagazine voor Froufrou’s is mode. Deze pijler wordt ingevuld met outfitfoto’s van werknemers en klanten plus een kort interview, een interview met één van Froufrou’s werknemers en haar favoriete vintage winkel, een persoonlijk verhaal van een klant over het item dat zij bij Froufrou’s heeft gekocht, één van Froufrou’s merken dat wordt uitgelicht en streetstylefoto’s en trendpagina’s, gekoppeld aan de producten die te koop zijn in Froufrou’s webshop. Als tweede pijler geeft de doelgroep in het panelgesprek aan dat zij interieur interessant vindt. In deze pijler komt een interview met een persoon die in een huis vol vintagemeubels woont. Ook in deze pijler zal de lezer een trendpagina terugvinden gekoppeld aan de interieurproducten die Froufrou’s in haar webshop verkoopt. Verder is de doelgroep zeer geïnteresseerd in kunst. In deze pijler worden voor de doelgroep interessante tentoonstellingen genoemd. Overkoepelend op de drie pijlers hiervoor genoemd, zal het magazine ook een rubriek bevatten met het verhaal achter één van de producten van Froufrou’s. Uit het panelgesprek is gebleken dat de lezer zeer veel interesse heeft om meer te weten te komen over de producten. ‘ Waar komt het vandaan en hoe heeft Froufrou’s het gevonden?’ Zijn vragen die zij zichzelf stellen en waarvan ze graag het antwoord teruglezen in het magazine. Uit het panelgesprek is gebleken dat de doelgroep een vormgeving wenst dat hetzelfde is als die in de Froufrou’s webshop. Dit betekent hetzelfde lettertype, dezelfde manier van kleurgebruik en dezelfde look and feel. Het advies is inzicht geven of een magazine voor Froufrou’s voor meer klantenbinding zorgt. Daarnaast is een redactionele formule voor het magazine van Froufrou’s ontwikkld. Dit is kort samengevat een maandelijks online magazine dat tussen de 10 à 20 pagina’s bevat met een 70/30 beeld/tekst verhouding. Het magazine moet de pijlers mode, interieur en kunst bevatten en iedere editie moet ingevuld worden met persoonlijke interviews, achtergrondverhalen, streetstylefoto’s en trendpagina’s. Het magazine moet worden vormgegeven in dezelfde stijl als de webshop. Een uitgebreidere versie van de redactionele formule vindt u terug in het adviesrapport. De vertaling van deze formule met de gewenste vormgeving vindt u terug als dummy (zie bijlage 11.4). De dummy is een voorbeeld van een magazine dat voldoet aan alle eisen die de doelgroep heeft gesteld gedurende dit onderzoek. SUMMARY This report serves as a graduate research for the degree ‘Editing & Media Production’ at the Hogeschool van Amsterdam. In this report the following research question will be answered; "What is the added value of an (online) relations magazine for the target group of Froufrou's and what content does this target group want to see in order for that magazine to ultimately increase Froufrou’s customer loyalty?". By applying both desk research and field research in this study, it became clear what this added value would be and which editorial formula fits this (online) customer magazine for Froufrou’s best. In a sea of vintage webshops Froufrou's needs to keep her head above the water in order to survive. She can do this by increasing the level of customer loyalty. In this study it becomes clear whether an online relation’s magazine can facilitate this need. In order to get inspired while developing the magazine this study looked at two very successful relation’s magazines and investigated the factors that made these magazines so successful. In addition, the target interrogates a survey and a panel discussion. As a result, the needs of the target become clear. A relation’s magazine ensures higher customer loyalty. The research that was done for this study has shown that marketer’s believe that a relation’s magazine provides more binding with the customers. After the group discussion that was held for this specific research, it became very clear that the target group agreed with that statement. They wish to gain more knowledge about the organization itself and the people who work there. According to them, this increases the bond they have with Froufrou’s. This study had a look at two examples of relation’s magazines, Allerhande (Albert Heijn) en hej (IKEA). These magazines are very successful in increasing their customer loyalty. This study looked at the secret behind their success. Allerhande is very successful, because it inspires the reader to try (new) recipes. The supermarket chain links it’s (bonus) products to the recipes, which is very much appreciated by the readers. The reader is unconsciously encouraged to buy these specific products at Albert Heijn. As for ‘hej’ it practically works the same. Interior problems and dreams are solved and eventually come true, all by the use of furniture from IKEA. Additionally, hey is Ikea’s personal magazine. There is room for the IKEA employees to tell a story about their personal favorite piece of IKEA furniture and dreams of IKEA customers are being fulfilled. Through the personal stories and solutions that hej offers, it enhances customer loyalty with the target group, the IKEA customers. So a customer magazine provides more customer loyalty, but what is the added value of a customer magazine for the target group and what content do they want to see in the magazine? The group discussion revealed that the target group thinks a personal magazine with stories about Froufrou’s and the people who work there and the customers who come to shop there, is definitely an added value. The magazine will then actually be read and therefore increases the bond with the organization. The main pillar of the relation’s magazine for Froufrou's is (obviously) fashion. This pillar is filled with pictures of both customer’s and employee’s outfits, plus a short interview. Think of an interview with one of Frou Frou's employees and her favorite vintage shop, a personal story from a customer about a specific item that they have purchased from Froufrou's, and one of Froufrou's notice is highlighted and street style photos and trend pages, linked to the products that are for sale in Froufrou's webshop. In the group discussion the target group also stated that they find interior design interesting. In this pillar there will be an interview with a person who lives in a house filled with vintage furniture. In this same pillar the reader will find a trend page linked to the interior products that Froufrou sells in her shop. Furthermore, the target group is very interested in art. In this pillar there will be a list of interesting art exhibits. Encompassing the three pillars mentioned above, the magazine will also contain a section with the story behind one of the products sold by Froufrou's. The group discussion has shown that the reader is very much interested in getting to know the stories behind Froufrou’s products. "Where does it come from and how did Frou Frou's find it?" These questions practically ask themselves, and the readers would like to read the answers to these sort of questions in the magazine. The group discussion also revealed that the target group wishes for the magazine to have the same graphic design as the Froufrou’s webshop. This means the same font, color and style and also the same look and feel. Based on this research, the advice is to give insight into whether a magazine for Froufrou's will increase customer loyalty. In addition, an editorial formula was created for this specific magazine. In a few words; this is a monthly online magazine that contains between 10 to 20 pages with a 70/30 image/text ratio. The magazine should contain the 3 pillars mentioned above; fashion, interior design and art and every edition must be filled with personal interviews, background stories, street style photos and trend pages. The magazine should be designed in the same style as the webshop. A more detailed version of the editorial formula can be found in the advisory. The translation of this formula into a product, with the desired design, was attached as a sample (see attachment 11.4). The dummy is an example of a magazine that meets all the requirements the target group demanded during this investigation.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2014
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk