De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Tweetalig basisonderwijs vanaf groep 1

Rechten:

Tweetalig basisonderwijs vanaf groep 1

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING In het schooljaar van 2014-2015 zijn twaalf basisscholen begonnen met les te geven in het Engels vanaf groep 1. De jonge leerlingen zullen in de klas ongeveer de helft van de tijd de tweede taal horen. Ze worden als het ware ondergedompeld in een vreemde taal. Deze scriptie brengt in kaart in hoeverre de aanpak van de pilot en de voorbereiding van de basisscholen aansluit op de wetenschappelijke literatuur over tweedetaalverwerving bij jonge kinderen. De probleemstelling luidt dan ook: In hoeverre sluit de voorbereiding van de twaalf basisscholen, die deelnemen aan de pilot ‘Tweetalig primair onderwijs’, aan op de wetenschappelijke literatuur over tweedetaalverwerving bij jonge kinderen? Om dit te onderzoeken maak ik gebruik van verschillende onderzoeksmethodes: Deskresearch. Hierbij maak ik gebruik van datasets (kwantitatief bureauonderzoek) en literatuur(kwalitatief onderzoek) over tweedetaalverwerving bij jonge kinderen. Fieldresearch. De scholen die deelnemen aan de pilot hebben een enquête ingevuld waarin zij een beeld geven hoe zij zich hebben voorbereid op de pilot. Ook geven Nederlandse taal- en onderwijsexperts hun mening over de pilot door middel van een interview. Mijn scriptie bestaat uit twee hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk legt uit hoe een kind een taal kan leren, wat er in de literatuur staat over vroeg een vreemde taal leren, wat de punten zijn uit het plan van aanpak van staatssecretaris Dekker en wat de ervaringen zijn met vroeg vreemdetalenonderwijs in binnen- en buitenland. Het tweede hoofdstuk geeft weer hoe de pilotbasisscholen zich hebben voorbereid en wat de experts zeggen over de pilot en over vroeg een vreemde taal leren. De literatuur is verdeeld. De geïnterviewde experts zijn verdeeld. Zelfs de resultaten van de enquêtes lopen uiteen. Op dit moment is er geen uitsluitsel te geven over veel aspecten van de pilot, vooral omdat het in Nederland een vrij nieuwe aanpak is en de uitkomsten van sommige onderzoeken van elkaar verschillen. De ene expert vindt dat de pilot tien jaar eerder had moeten beginnen, terwijl de ander het te snel vindt gaan. De literatuur en de experts zijn het erover eens dat kinderen op jonge leeftijd goed een vreemde taal kunnen leren. Ze zijn het echter niet eens over de exacte leeftijd en over de aanpak van het leren van een nieuwe taal. De voorbereiding van de Tpo-scholen komt grotendeels overeen met de literatuur, maar sommige antwoorden, die gaan over een Nederlandse taalachterstand bij de leerlingen van groep 1, roepen vragen op. Daarnaast laat een school leraren les in het Engels geven, terwijl hun Engelse taalvaardigheid beneden niveau is. SUMMARY Twelve primary schools have begun teaching English to pupils from the age of four, since the new schoolyear started in August 2014. The young children will hear the second language in class half the time, so they will get immersed in the foreign language. This thesis shows how much the approach by the pilot and the preparations by the primary schools comply with the scientific literature about second language acquisition. The research therefore is entitled: “How much does the preparation by the twelve primary schools, who participate in the pilot ‘Tweetalig primair onderwijs’, comply with the scientific literature about second language acquisition?” I use different methods to research this: Deskresearch, in which I use datasets (quantitative research) and literature (qualitative reserach) about second language acquisition by young children. Fieldreserach, in which the participating schools fill out a survey. In this survey they show their preparation for and approach to the pilot. Dutch linguists and education experts also give their opinion about the pilot in interviews. This thesis contains two chapters. The first chapter discusses language acquisition by children, what scientific literature says about language acquisition at a young age, what Sander Dekker, Undersecretary of Education, reports in his plan of action and what kind of experiences there already are with language acquisition at a young age in the Netherlands and abroad. The second chapter describes the preparation of the pilotschools and what the experts have to say about the pilot and language acquisition at a young age. Opinions in literature are divided. The interviewed experts hold different points of view. Even the results of the survey vary. Right now there is no definite answer to a lot of aspects of the pilot, especially because it is a new approach in the Netherlands and because the outcomes of some investigations vary widely. One expert says the pilot should have begun ten years earlier, while another expert thinks it is too early for such a pilot. The experts and literature agree on one thing: young children are able to learn a foreign language rather well. They don’t agree on the exact age and the right approach of learning a new language. The preparation of the pilotschools complies largely with literature. Some answers don’t seem right though, for example the question about how to deal with children who hardly speak Dutch when entering primary school. Besides, one school has their teachers give lessons in English, whereas their level is not high enough.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk