De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het effect van intergenerationele verbinding op gevoelens van eenzaamheid

Rechten:

Het effect van intergenerationele verbinding op gevoelens van eenzaamheid

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Achtergrond Ruim een derde (1,2 miljoen) van de 65-plussers voelt zich matig tot sterk eenzaam (RIVM, 2011). Met het project Samen Breien probeert het Nationaal Ouderenfonds, opdrachtgever van deze scriptie, het sociaal netwerk van ouderen te vergroten en te versterken. De achterliggende gedachte hiervan is het verminderen en voorkomen van eenzaamheid. Het Nationaal Ouderenfonds wil zich binnen het project Samen Breien meer richten op intergenerationele verbinding. Door de ouderen als breidocent te laten fungeren kunnen zij jongeren leren breien en worden zij daarbij aangesproken op hun kennis, ervaring en talent. Maar heeft deze interventie ook effect op de gevoelens van eenzaamheid? Met behulp van dit onderzoek geef ik antwoord op deze vraag. Doel Inzicht krijgen in de effecten van intergenerationele verbinding op de gevoelens van eenzaamheid bij de deelnemers van het project Samen Breien. Methode Het onderzoek is tot stand gekomen met behulp van desk- en fieldresearch. Als eerste is er literatuuronderzoek gedaan om meer inzicht te krijgen in de begrippen eenzaamheid en intergenerationele verbinding. Met behulp van fieldresearch op kwantitatief en kwalitatief niveau wordt er nader ingegaan op de vragen die onbeantwoord blijven naar aanleiding van de deskresearch. Er zijn diepte-interviews gehouden met professionals op het gebied van eenzaamheidsinterventies en intergenerationele verbinding. Bij vier breiclubs heeft de intergenerationele interventie plaatsgevonden en de behoeften en gevoelens van deze deelnemers zijn vastgesteld met behulp van een enquête en focusgroep gesprekken. Resultaten  75% van de deelnemers van de breiclubs geeft aan zich niet eenzaam te voelen. De overige 25% geeft aan zich matig eenzaam te voelen  Het overgrote deel van de deelnemers is weduwe  Meer dan de helft van de respondenten heeft zelden tot nooit contact met jongeren (kleinkinderen buiten beschouwing gelaten)  82% van de respondenten geeft aan dat zij het overbrengen van breikennis aan een jongere generatie zien als iets positiefs  Bijna alle deelnemers van de focusgroepen zijn zeer tevreden over de intergenerationele interventie en zou graag opnieuw meedoen aan een soortgelijke interventie  Alle deelnemers van de focusgroepen geven aan dat ze door middel van de interventie weer een nuttige bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit ervaren zij als zeer prettig.  De interventie heeft nauwelijks invloed gehad op de gevoelens van eenzaamheid bij de deelnemers van de breiclub. Dit valt te verklaren doordat de activiteit niet genoeg aansloot op de behoeften van de deelnemers en doordat er minder eenzame mensen in de breiclub zitten dan verwacht SUMMARY Background Almost a third (1,2 million) of the people who are over 65 years old feel moderately to very lonely (RIVM,2011). The Dutch fund for the elderly (Nationaal Ouderenfonds) tries to expand and strengthen the social network of elderly people with the project ‘Samen Breien’ (knitting together). The underlying goal is to reduce and prevent loneliness with knitting clubs throughout the country. The ‘Nationaal Ouderenfonds’ wants to focus this project on intergenerational interaction. By letting the participants function as knitting instructor they can teach younger people to knit and thereby they get to share their knowledge, experience and talent. But does this intervention have any effect on feelings of loneliness? Throughout this research paper I'll give an answer to this question. Purpose Getting an insight on the effects of intergenerational interaction on the feelings of loneliness regarding the participants of the project ‘Samen Breien’. Method To set up the research, desk- and field research was used. First literary research was conducted to gain better insight into the subjects of loneliness and intergenerational interaction. The field research is done on a qualitative and quantitative level. In-depth interviews where held with professionals on the subjects of loneliness and intergenerational interaction. Intergenerational intervention took place with four of the knitting clubs .The needs and feelings of the participants have been determined by way of survey and focus group conversations. Results  75% of the participants of the knitting club say they don’t feel lonely. The other 25% says they have moderate feelings of loneliness  The major part of the respondents is widow.  More than half of the participants seldom to never interact with children (grandchildren disregarded)  82% of the respondents experience the sharing of knitting expertise with a younger generation as positive  Almost every participant of the focus group is very satisfied with the intergenerational intervention and would like to join a similar intervention again  All the participants of the focus group had the feeling that throughout the intergenerational intervention they could contribute to society in a positive way  The intervention had little effect on the feelings of loneliness with the knitting club participants. An explanation for this is that the intervention didn’t fit the needs of the participants and there were less lonely participants then expected

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk