De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Hoe een website een gezondere leefstijl bij kinderen met overgewicht of obesitas kan bevorderen

Rechten:

Hoe een website een gezondere leefstijl bij kinderen met overgewicht of obesitas kan bevorderen

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Deze scriptie is mijn afstudeeropdracht aan de Hogeschool van Amsterdam, opleiding Media, Informatie & Communicatie. Het onderzoek is uitgevoerd voor de Nederlandse Obesitas Vereniging en de reden van het onderzoek is het toenemende percentage kinderen met overgewicht en obesitas. Probleemstelling De probleemstelling van dit onderzoek luidt: Hoe ziet een uitbreiding op de bestaande website van de Obesitas Vereniging eruit, die de doelgroep (kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht of obesitas) aanspreekt en inspireert? Dit wordt geïllustreerd met een mock-up. Onderzoek Om antwoord te geven op deze probleemstelling heeft desk- en fieldresearch plaatsgevonden. Eerst is deskresearch uitgevoerd, in de vorm van literatuuronderzoek. Dit literatuuronderzoek bestond uit een onderzoek naar: - De opdrachtgever en de organisatie achter de Nederlandse Obesitas Vereniging. - De doelgroep, de wensen van de doelgroep, de behoeften van de doelgroep en het gedrag van de doelgroep. - Trends op het gebied van gezondheid. - Theorieën en richtlijnen op het gebied van websitebouw. - Succesvolle soortgelijke concepten uit het binnen- en buitenland (best practices). Naast deskresearch is er ook gebruik gemaakt van fieldresearch, om erachter te komen hoe de website er volgens de doelgroep uit moet komen te zien. Om daarachter te komen, hebben panelgesprekken en interviews met de doelgroep plaatsgevonden. Conclusies & Advies website Alle uitkomsten van desk- en fieldresearch zijn verwerkt in een mock-up. De mock-up, die ik zelf heb gemaakt, geeft antwoord op de probleemstelling en een beeld van hoe de uitbreiding van de website voor de Nederlandse Obesitas Vereniging eruit zou moeten zien. De mock-up geeft weer wat de website zou moeten bevatten. Bij het ontwerpen van de mock-up is rekening gehouden met de wensen van de doelgroep, zowel qua onderwerpen (tips van een bekende sporter, tips/ informatie over bewegen, chatten met andere kinderen, recepten maken, video’s, quizvragen, muziek, ervaringen van andere kinderen en spelletjes) als qua vormgeving (kleurgebruik (oranje en blauw), tekstgrootte (14), tekstkleur (zwart en wit), tekst- beeldverhouding (genoeg plaatjes en video’s)). Er is ook gekeken naar soortgelijke succesvolle concepten in binnen- en buitenland, waarvan zeker elementen overgenomen kunnen worden. Voorbeelden van die concepten zijn Dubbel30 en MyLife. Deze vallen het meest in de smaak qua onderwerpen (Dubbbel30) en vormgeving (MyLife). Daarnaast zijn trends (basic en eenvoud, letters in klassieke fonts en een one-issue homepage) en theorieën (kinderen en jongeren horen graag bij een peergroup) meegenomen in het advies voor de website. Verder zijn zeer belangrijke kwaliteitscriteria (gebruiksvriendelijkheid, aantrekkelijkheid en betrouwbaarheid) in acht genomen, die gelden voor een website voor kinderen. Tot slot is er een deel voor de ouders op de website omdat uit het onderzoek blijkt dat ouders een grote rol spelen in het eet- en beweeggedrag van hun kind(eren). Vervolgonderzoek Dit onderzoek leent zich op meerdere manieren voor vervolgonderzoek. Omdat het ontwikkelen van een website kosten met zich mee brengt, is de mock op dit moment het meest realistische beeld van de website. Tijdens vervolgonderzoek kan in de eerste plaats de mock-up getest worden onder de doelgroep. Als de mock-up getest is, kan de website gerealiseerd worden en de website kan vervolgens ook weer getest worden onder de doelgroep. Tot slot, kan de website in de toekomst worden uitgebreid met een applicatie voor de mobiele telefoon en de tablet, om de doelgroep zo nog beter en vaker te bereiken. De Nederlandse Obesitas Vereniging kan er zelf voor kiezen of zij dit onderzoek willen vervolgen. SUMMARY This thesis has been written as part of my graduation research from the University of Amsterdam, department Media, Information & Communication. This research has been conducted for the Dutch Obesity Association (Nederlandse Obsesitas Vereniging). The reason for the research is the increasing percentage of children with overweight and obesity. Central problem statement The central problem statement of this research is: What does the extension of the existing website (from the Dutch Obesity Association) look like? The extension has to appeal and inspire the target group (children from 7 to 12 years with overweight or obese). This will be illustrated with a mock-up. Research In order to answer this problem statement, I conducted both, a desk research and a field research. I started with desk research, which includes: - The client and the organization behind the NOV. - The target group and their wishes, needs and behaviour. - Trends for healthcare. - Theories and guidelines for website construction. - Successful similar concepts from Germany and abroad (best practices). I conduced also field research to find out, what the website should look like in the eyes of the target group. To find out what the needs of the target group are (for the website), panel discussions and interviews were held with the target group. Conclusions and advice website All the results of desk and field research have been incorporated into a mock-up. The mock-up, which I made myself, gives answers to the central problem statement and shows what the expansion of the website should look like. The website The mock-up shows what the website must contain. While designing the mock-up, the needs of the target group are considered. Both topics and design. Topics - Tips from a well-known sportsman - Tips and information about sports/ exercise - Chatting with other kids - Recipes - Videos - Quiz - Music - Experiences of other children - Games Design - Colors: orange and blue - Text size: 14 - Text color: black and white - Enough pictures and videos There are similar successful concepts. The concepts have great elements that can be useful. Examples of these concepts are Dubbel30 and Mylife. Dubbel30 is the most appreciated one recording to their topics and Mylife is the most appreciated one recording to their design. Furthermore, trends and theories are included in the recommendation for the website. Trends like: basic and simplicity, letters in classic fonts and a one- issue homepage. Theory: children want to belong to a group (peer group). Also, the quality criteria that apply to a website for children are observed: usability, attractiveness and reliability. Finally there is also a section for the parents on the website, because research shows that parents have a big part in the eating and exercise behavior of their child(ren). Further research This study lends itself in multiple ways for further research. Because developing a website is expansive, the mock-up is the most realistic idea of the website. In the first place, in further research the mock-up can be tested with the target group. If the mock-up is tested, the website can be realized and the website can also be tested again with the target group. Finally, in the future the website can be expanded with an application for the mobile phone and tablet to reach the target group better and more often. The Dutch Obesity Association can decide whether they want to continue this research.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk