De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De publicatie van de Cito Eindtoets-scores

Rechten:

De publicatie van de Cito Eindtoets-scores

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Bijna alle leerlingen van groep acht van de basisschool maken de Cito Eindtoets. Vijfentachtig procent van alle basisscholen doet mee met deze eindtoets (Cito, 2013). De score van deze toets bepaalt voor een deel naar welk type vervolgonderwijs de leerling gaat, samen met het advies van de docent(e). RTL Nieuws publiceerde in september 2013 de behaalde scores van die eindtoets per basisschool. Aan de hand van een zelf bedachte methode van onderwijssocioloog Jaap Dronkers (RTL, 2013), heeft RTL Nieuws ‘rapportcijfers’ toegekend aan basisscholen waarvan de leerlingen de Cito Eindtoets hebben gemaakt. De ene basisschool scoort bijvoorbeeld een 8,4 op de toets, en de andere basisschool een 6,1. RTL heeft deze cijfers in een lijst geplaatst en openbaar gemaakt. In dit onderzoek is te lezen wat de gevolgen zijn van de publicatie van deze Cito Eindtoets-scores. Er komen meerdere partijen aan bod bij dit onderzoek. Dat is 1. de Inspectie van Onderwijs (Ministerie), 2. de Algemene Vereniging Schoolleiders (de AVS), 3. de schoolbesturen en docenten en 4. het Cito. Omdat deze vier partijen betrokken zijn bij bovenstaande activiteiten, is onderzocht wat op hen de invloed is (geweest) van de publicatie van de Cito-scores. Dit is onderzocht aan de hand van interviews met alle betrokken partijen. Naar aanleiding van de interviews kan geconcludeerd worden dat; 1. de Inspectie van Onderwijs weinig tot geen veranderingen waarneemt na de publicatie, 2. de AVS verandering waarneemt in de manier van lesgeven sinds de publicatie, 3. schoolbesturen tegen de publicatie zijn, maar vooralsnog weinig tot geen hinder door de publicatie ondervinden, 4. het Cito geen daling waarneemt in de afname van de Cito Eindtoets sinds de publicatie. Wat de betrokken partijen gemeen hebben, is dat zij allen negatief zijn over de publicatie van de Citotoets-scores. Het ‘kale’ cijfer, zonder ruimte voor onderbouwing, is geen juiste manier om resultaten te publiceren, vinden zij. Dit blijkt uit de gedane diepte-interviews. Naast het interviewen van deze vier partijen, is ook onderzocht wat de gevolgen zijn voor de basisschoolkeuze van ouders van kinderen die bijna naar de basisschool gaan. Aan de hand van een enquête is onderzocht óf - en in welke mate ouders zich laten beïnvloeden door deze publicatie, bij de keuze van een basisschool voor hun kind. 267 respondenten hebben antwoord gegeven op de vraag of zij af wisten van de publicatie, of zij vervolgens cijfers hebben vergeleken en zo ja in welke mate dat cijfer de basisschoolkeuze heeft beïnvloed. Ongeveer de helft van de ondervraagden was op de hoogte van de publicatie van RTL Nieuws. Die groep die op de hoogte was, heeft vervolgens een vraag ingevuld over het raadplegen van de scores. De uitslag: de helft van die groep heeft daadwerkelijk de cijfers opgezocht van basisscholen (in de buurt). Dus een kwart van de 267 ondervraagden heeft de samengestelde rankinglijst van RTL Nieuws op de website bekeken. Het deel van de ondervraagden dat de rankinglijst heeft geraadpleegd, diende vervolgens op schaal van 1 tot 6 de invloed van de Cito-score op de basisschoolkeuze aan te geven. 1 stond voor geen invloed, 6 voor volledige invloed. Met 27% is het cijfer ‘3’ het meest gekozen door de groep respondenten. Met 4% is het cijfer ‘6’, volledige invloed, het minste aangekruist. Het gemiddelde van de respondenten die de mate van invloed hebben ingevuld, komt uit op een 3,07. Dit toont aan dat de ouders die af wisten van de publicatie en de lijst er bij hebben gepakt, zich niet volledig hebben laten beïnvloeden door het cijfer, maar het wel deels een rol heeft gespeeld bij de basisschoolkeuze. De doelstelling van het onderzoek was om inzicht te krijgen in wat de gevolgen zijn van het publiceren van de scores van de Cito Eindtoets, met als eindproduct een achtergrondartikel over de RTL Nieuws-publicatie van de Citotoets-scores, dat geschreven is voor opinieblad HP/De Tijd. SUMMARY Almost all students of grade eight of elementary school need to make the Cito Final Test. Eighty-five percent of all primary schools will be participating this final test (Cito, 2013). The result of this test, determines partly what kind of secondary education suits the student, along with the advice and opinion of the teacher. RTL Nieuws published in September 2013 the scores of that final test of every elementary school. Based on a self-devised method of educational sociologist Jaap Dronkers (RTL, 2013), RTL Nieuws assigned marks to the schools whose students made the Cito Final Test. For example, one elementary school scores an 8.4, and another school scores a 6.1. RTL Nieuws made a list and published those marks. This study makes clear what the consequences are of this publication. There are several organizations involved with the Cito Final Test. Those are: 1. The Inspectorate of Education (Ministry), 2. The General Association of School Managers (AVS), 3. Schoolboards and teachers and 4. Cito. Because these four organizations are involved in the above activities, there has been research to the effect of the publication of the Cito scores. This has been done by interviews with those organizations. Based on the interviews can be concluded that: 1. The Inspectorate of Education perceives little or no change after the publication, 2. The AVS perceives changes in the way of teaching, 3. That schoolboards are against the publication, but experience little to none discomfort, and 4. Cito perceives no decrease in the purchase of the Cito Final Test since the publication. What the organizations do have in common, is that they are all negative about the publication of the Cito Test scores. The bald mark, without room for justification is not a right way to publish those results, is what they think. This is what the interviews shows. Besides interviewing these four organizations, there is also examined what the implications are for the elementary school-choice which parents need to make for their children who almost go to elementary school. Based on a survey is investigated whether parents are influenced by the publication, and if they are, how much they are influenced by choosing a school. 267 respondents answered the question whether they knew about the publication, whether they have compared rates and if so, to what extent that has affected the elementary choice. About half of the respondents were initially informed about the publication. That group that was aware, answered the question if they looked for the marks on the internet, or not. The result: half of that group has actually searched for marks of elementary schools (in the neighborhood). So a quarter of the 267 respondents, compared the marks of the ranking list of RTL Nieuws on the website. That quarter of respondents then filed on scale from 1 to 6, the influence of the Cito Score on the elementary-choice. 1 stood for no effect, 6 stood for full impact. With 27% number '3' is the most chosen by the group of respondents. With 4% is the number '6', full impact, least marked. The average of the respondents who filled in the degree of influence, leads to 3.07. This shows that the parents who knew about the publication and used the list, have not been fully influenced by the scores, but it partly has played a role in the primary choice. The purpose of the study was to gain insight into the consequences of publishing the scores of the Cito Final Test, and delivers a background article about the Cito-publication of RTL Nieuws, written for newsmagazine HP / De Tijd.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk