De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beeldvorming rond gezinsvoogden

Rechten:

Beeldvorming rond gezinsvoogden

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING De William Schrikker Groep is een landelijk werkende instelling voor jeugdzorg. Wanneer een kind bedreigd wordt in zijn of haar ontwikkeling, kan een rechter besluiten een gezinsvoogd toe te voegen aan het ouderlijk gezag. Gezinsvoogden komen regelmatig in nieuws, meestal als er in een gezin toch iets fout is gegaan. Het beeld dat wordt gevormd van gezinsvoogden in media lijkt daarom niet al te best te zijn. Aangezien het beeld van een falende jeugdzorg mogelijk consequenties kan hebben voor de budgettering van deze organisaties, is het relevant te onderzoeken wat het daadwerkelijke beeld is dat er wordt geschetst in de media. Om daar achter te komen heb ik over een periode van zes jaar (2008-2014) de twee belangrijkste Nederlandse kranten gevolgd. Het gaat om de Volkskrant en de Telegraaf. Zij vertegenwoordigen een links en een rechts geluid, waardoor het totaalbeeld goed in balans is. Ik heb artikelen geanalyseerd waarin het hoofdonderwerp de gezinsvoogd is en die langer dan 500 woorden zijn. Bij ieder artikel is gekeken naar het artikeltype, gaat het bijvoorbeeld om een nieuwsbericht of er een interview. Daarnaast heb ik onderzocht welke woorden er in relatie tot de gezingsvoogd worden gebruikt en of deze positief of negatief geladen zijn. Ook heb ik bekeken of er een schuldvraag wordt gesteld en hoe die wordt beantwoord. De Telegraaf schreef in de door mij onderzochte periode in totaal 20 keer over dit onderwerp. De Volkskrant kwam tot 33 artikelen. In de Telegraaf was de conclusie 17 keer negatief, in de Volkskrant 15 keer. Enkele positieve woorden die in relatie tot de gezinsvoogd worden genoemd zijn ‘betrokken’ en ‘vasthoudend.’ Enkele negatieve kwalificaties zijn ‘geen ervaring,’ ‘geen tijd’ en ‘leugenachtig.’ In de Telegraaf pakte 85 procent van de artikelen negatief uit, in de Volkskrant 45,5 procent. Van alle geschreven artikelen in deze kranten was in totaal dus 64 procent negatief. Het is te kort door de bocht om te zeggen dat lezers van deze kranten dus een negatief beeld hebben van jeugdzorg, want mensen halen hun informatie ook uit andere bronnen zoals televisieprogramma’s, andere kranten en gesprekken bij bijvoorbeeld de koffieautomaat. Toch valt met zekerheid te zeggen dat de berichtgeving in de Telegraaf en de Volkskrant in ieder geval niet heeft bijgedragen aan een positief beeld. Als we specifiek kijken naar de rol van de gezinsvoogd in de artikelen valt de uitslag iets voordeliger uit. In de Telegraaf wordt in 70 procent van de artikelen de schuld geheel of gedeeltelijk bij de gezinsvoogd neergelegd en bij de Volkskrant in 30 procent. Gezamenlijk leggen de kranten in 45,3 procent van de artikelen dus de schuld bij de gezinsvoogd. Uit de artikelen waaraan een gezinsvoogd heeft meegewerkt ontstaat het meest genuanceerde, vaak positieve beeld. Een advies zou kunnen zijn om aan meer publicaties mee te werken. Op die manier is beter te controleren welke informatie er in de media verschijnt. SUMMARY The William Schrikker Group is a national institution for Youth Care. When a child is threatened in his or her development, a court may decide to add a guardian to parental authority. Family guardians often make it to the news, usually if something went wrong in a family. The image of family guardians formed by media is therefore not to so good. This can potentially affect the budgeting of the Youth Care organizations by politics. To find out, I followed two major Dutch newspapers over a period of four years, the Volkskrant and the Telegraaf. They represent a left-wing and a right-wing sound, making the overall picture well balanced. I analyzed articles longer than 500 words and where the main subject is the family guardian. In each article I looked at the type of article, is it for example a news item or an interview. I also examined which words where used in relation to the guard and whether these are positive or negative. I also examined who is blamed for the problems occured. The Telegraaf wrote in the examined period a total of 20 articals about this issue. De Volkskrant wrote 33 articals. In the Telegraaf the articals conclusion was 17 times negative and in the Volkskrant the conclusies was 15 times negative. Some positive words that are mentioned in relation to the family guardian are "concerned" and "tenacious." Some negative qualifications are "no experience," "no time" and "liar." In the Telegraaf 85 percent of the articles turned out negative and in the Volkskrant 45 percent. Of all the articles written in the newspapers in total was therefore 64 percent negative. It can be concluded that readers of Volkskrant and Telegraaf probably have a bad image of the Youth Care and also of the family guardian. If we look specifically at the role of the family guardian in the articles the result is a bit better. The Telegraaf blames the family guardian 70 percent of the articals and in the Volkskrant that percentage is only 30. In both newspapers together, in 45.3 percent the guardian was blamed. The articles to which a family guardian contributed assures to be the most nuanced, often positive image. An advice could be to cooperate to more publications. In that way it’s easier tot control what information appears in the media.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk