De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De burgercorrespondent van RTVNH

Rechten:

De burgercorrespondent van RTVNH

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Voordat RTV Noord-Holland (verder te noemen RTVNH) ging werken met burgercorrespondenten was de redactie vooral gebonden aan Amsterdam. De redactie bevond zich niet alleen in Amsterdam, ook kwam het nieuws voornamelijk uit Amsterdam. Hierdoor was niet veel bekend over wat er in de rest van Noord-Holland gebeurde. De bronnen die werden gebruikt om aan nieuwsfeiten uit Noord-Holland te komen, kwamen van het Noordhollands Dagblad en Dichtbij.nl. Naast het feit dat het nieuws van RTVNH zich vooral in Amsterdam afspeelde en er geen regionale dekking was, had RTVNH ook de behoefte aan meer mankracht met betrokkenheid tot zijn/haar regio. Tegelijkertijd ontstond er in de journalistieke wereld een trend waarbij er steeds meer journalistiek door burgers zelf werd bedreven. RTVNH is daarom in februari 2014 met een nieuwe strategie begonnen, waarbij zij samenwerkt met burgercorrespondenten uit de regio. Vanaf de implementatie van deze nieuwe strategie waren er echter al signalen dat het nieuwe beleid onvoldoende werd gedragen door de redactie van RTVNH en dat er vragen waren van de medewerkers over de kwaliteit van de berichtgeving. Verder was onduidelijk in hoeverre de berichtgeving op het gebied van herkomst, onderwerpkeuze en bronnen, was veranderd en welke gevolgen dit had voor de kwaliteit en voornamelijk de herkomst van de berichten. Een belangrijk doel van RTVNH om burgercorrespondenten in te zetten was namelijk om de herkomst van de berichten meer uit de lokale gebieden van Noord-Holland te krijgen en zij wisten niet of dat nu al gelukt was. Er was nog geen systematisch onderzoek gedaan naar deze vraag. Dit leidde tot de hieronder genoemde probleemstelling: 'In hoeverre is de lokale berichtgeving van RTVNH veranderd door het inzetten van burgercorrespondenten in de periode februari, maart, april 2014, in vergelijking met diezelfde periode in 2013 en wat kan er eventueel worden verbeterd aan de inzet van deze burgercorrespondenten?' De voornaamste conclusies die uit het onderzoek kunnen worden getrokken, is dat er met betrekking tot de herkomst van de berichtgeving een klein verschil is tussen 2014 en 2013. Er zijn ten eerste meer berichten geschreven en ten tweede is de berichtgeving uit de lokale gemeentes in 2014 met vijf procent gestegen. Er is bij RTVNH in 2014 enigszins meer aandacht voor klein nieuws. Ook het aantal berichten en bronnen dat gaat over Bekende Nederlanders is fors gestegen. De opstart van het nieuwe beleid bij RTVNH verloopt niet vlekkeloos. Gebrek aan communicatie op de redactie, maar ook richting de burgercorrespondenten is een belangrijke oorzaak hiervan. Zo is bij de redactie niet duidelijk wat precies het doel is van de inzet van burgercorrespondenten en andersom weten de burgercorrespondenten niet wat er van hun verwacht wordt. Jacky, initiator van het nieuwe beleid, heeft het in theorie allemaal mooi bedacht, maar praktisch is het nieuwe beleid nog niet goed doorgevoerd, waardoor er ontevredenheid en miscommunicatie ontstaat bij de redactie. Uit het onderzoek blijkt ook dat de burgercorrespondent van RTVNH redelijk oud is, namelijk 47,7 jaar. Ze werken vrijwel allemaal fulltime en doen het werk als burgercorrespondent meer als hobby. De meeste burgercorrespondenten wonen in grote steden in en rondom Amsterdam. RTVNH zou graag willen dat ze meer betrokken zijn bij hun omgeving en op pad gaan om informatie te verzamelen. Uit de enquête blijkt dat dit onvoldoende gebeurt. Het is aan RTVNH nu de taak de communicatie binnen het bedrijf en met de burgercorrespondenten te verbeteren, zodat het nieuwe beleid nog een succes kan worden. SUMMARY Before RTV Noord-Holland (further called RTVNH) started to work with citizen correspondents, news was mostly tied to Amsterdam. The editors worked most of their time in- and around Amsterdam and also the news came mainly from Amsterdam. Due to this fact there was little knowledge of knew what was happening in the rest of North Holland. Directors mainly gathered news from other news sites such as Noord-Hollands Dagblad and Dichtbij.nl. Besides the fact that the news items of RTVNH where mainly focussed on Amsterdam, RTVNH was also in the need for more manpower and involvement with its region. At the same time there was a trend in the journalistic world, where more and more journalism was practiced by citizens themselves. RTVNH therefore started with a new strategy in February 2014, by working closely with citizen correspondents from the region. Since the implementation of this new strategy, there were signs that the new policy was not sufficiently supported by the staff of RTVNH and there were questions about the quality of reporting. Furthermore, it was unclear in what extent the coverage in the area of origin, subjects and sources had changed and what consequences this would have regarding the quality and especially the locality of the messages. One of the biggest goals of RTVNH was namely to get also messages from the local areas of North Holland. They didn't know whether their strategy was already successful. No systematic research has been done regarding this question. This led to the problem statement listed below : 'To what extent did the local news coverage of RTVNH through the use of citizen correspondents in the period February, March, April 2014 , compared to the same period in 2013 and what can be improved? " Main conclusions that can be drawn from the research, is that the origin of the messages since the deployment of the citizen correspondents, has gain with just five percent. It also appears that since the deployment of citizen correspondents, there has not been a significant difference in the relationship between small versus big news. The third analysis was focussed on the resources used by the citizen correspondents. Since the deployment of citizen correspondents the number of citizens and authorities, which were interviewed, degreased with a small percentage. The introduction of the new policy at RTVNH does not run smoothly. Lack of communication in the newsroom but also towards the citizen correspondents, is a major cause. Jacky, the initiator of the project does not communicate sufficiently about the purpose and expectations to the other editors and vice versa, citizen correspondents do not know what is expected from them. Jacky, initiator of the new policy has it figured out pretty well in theory, but practically the new policy has not been implemented properly, causing dissatisfaction and miscommunication among by the editors. The study also shows that the citizen correspondents of RTVNH are mostly old, namely 47.7 years of age average. In general they work full-time and they do the work as a citizen correspondent more as a hobby. Most citizen correspondents live in large cities in and around Amsterdam. RTVNH would like them to be more involved with their communities and go out to gather information. The survey shows that this is not the case. It is now up to RTVNH to maintain communication within the company and towards the citizen correspondents, so the new policy will lead to a success.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk