De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Platform voor Onderzoeksdossiers : Onderzoek naar de succesfactoren van een journalistieke start-up

Rechten:

Platform voor Onderzoeksdossiers : Onderzoek naar de succesfactoren van een journalistieke start-up

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Het Platform voor Onderzoeksdossiers is een nog te ontwikkelen start-up in de nieuwe journalistiek. Het is bedoeld als aanvullend verdienmodel voor freelance onderzoeksjournalisten en als informatiebron voor redacties. Freelance onderzoeksjournalisten kunnen er hun onderzoeksdossiers op aanbieden, redacties kunnen deze dossiers hiervan, tegen betaling, downloaden. Dit onderzoek richt zich op de factoren waar het platform aan moet voldoen om succesvol te zijn. Het onderzoek is gedaan aan de hand van de volgende probleemstelling: Aan welke doelgroepgerichte, technische, financiële en promotiegerichte factoren moet een succesvol online platform voldoen waarop freelance onderzoeksjournalisten hun onderzoeksdossiers aan kunnen bieden en waarvan journalisten van redacties deze middels een betaalmodel kunnen downloaden? Om een antwoord op deze vraag te vinden, is literatuuronderzoek gedaan, zijn journalistieke start-ups geanalyseerd en zijn interviews afgenomen bij mensen die bij deze start-ups betrokken zijn. Daarnaast zijn er drie enquêtes afgenomen onder de doelgroepen van het platform. Conclusies Interactie tussen het platformbeheer en de doelgroep kan als een belangrijke succesfactor ingezet worden. Dit kan onder meer door contact via social media. Een voordeel hiervan is dat hier al vroeg in het aankoopproces van de redacties contact is gelegd, wat de zakelijke band versterkt. Naast social media-contact is persoonlijk langsgaan bij de doelgroepen een succesfactor. Ook is er bij beide doelgroepen behoefte om onderling samen te kunnen werken via het platform. Een goede interactie met de doelgroep wordt versterkt wanneer de doelgroep mee kan denken in de ontwikkeling van het platform. Gebruiksgemak en laagdrempeligheid zijn succesfactoren die de bezoeker stimuleren het platform te gebruiken. Daarnaast is ook een heldere structuur op het platform van belang, zodat de bezoeker alle content goed kan vinden. De twijfelende klant kan overtuigd worden door het aanbieden van een gratis proefperiode of gratis content. Transparantie is daarbij een succesfactor, die zich ook uit door het in het zicht stellen van nuttige informatie over de aanwezige dossiers op het platform. Zo weet de bezoeker wat het platform ‘in huis’ heeft, zonder daar eerst een betaaldrempel voor te hoeven nemen. Het moet voor de (potentiële) klant duidelijk zijn wat de inhoud van een dossier is, om te kunnen bepalen of deze relevant is voor zijn of haar doelen. Relevantie is een belangrijke succesfactor die van invloed is op de betalingsbereidheid van de klant. Ook de mate waarin de inhoud van een dossier zich onderscheidt van al aanwezige informatie, draagt bij aan de betalingsbereidheid van de klant. Het Platform voor Onderzoeksdossiers kan op succesvolle wijze van start gaan met een startkapitaal. Deze kan verkregen worden via subsidie, crowdfunding en/of microkrediet. De meeste succesvolle start-ups zijn na twee jaar kostendekkend. Om dit te bereiken is prijsbewust handelen bij uitgaven een belangrijke succesfactor. De bouw van het platform vormt de grootste kostenpost. Hier kan op bespaard worden door een programmeur mede-eigenaar te laten worden. De inkomsten van het platform komen uit een deel van de opbrengst van de verkoop van de dossiers. Om het concept van het platform zichtbaar te maken voor de doelgroepen, is een prototype nodig. Hiermee kunnen freelance onderzoeksjournalisten overtuigd worden om hun dossiers er aan toe te vertrouwen, terwijl redactieleden zien wat het voor hen kan betekenen. Het wegnemen van onbekendheid is hierbij een specifieke succesfactor. Het prototype kan ook succesvol ingezet worden om het platform te testen. Door de feedback die tijdens het testen wordt gegeven in het prototype te verwerken, wordt het platform steeds meer verfijnd. Aanbevelingen Naar aanleiding van dit onderzoek is het aan te bevelen om een prototype te maken waarmee een eerste idee van het platform te concretiseren is. Laat mensen binnen de doelgroep meedenken bij de ontwikkeling ervan. Een tweede prototype, de bèta-versie van het platform, is bedoeld om met een grotere groep te testen en het aan de hand van hun bevindingen te verbeteren. Voor het onderhouden van interactie met de doelgroep via social media is het aan te bevelen een social media strategie op te stellen. Stel een kostenplaatje vast en ga aan de hand daarvan op zoek naar startkapitaal. Stel, in overleg met de freelance onderzoeksjournalisten, een minimumprijs voor de dossiers vast, zodat berekend kan worden wanneer het platform kostendekkend is. Het monitoren van de succesfactoren kan aan de hand van SMART gestelde doelen gedaan worden. Een Business Model Canvas (bijlage l) is een tool die hierbij helpt. Hiermee kan de toegevoegde waarde die het platform de doelgroep biedt, in het oog gehouden worden. Stel daarnaast kwaliteitseisen op waaraan de dossiers moeten voldoen, zodat de kwaliteit en meerwaarde van de dossiers gewaarborgd kan worden. Geef workshops aan beide gebruikersgroepen zodat ze het platform op actieve wijze leren kennen en ervaren wat het voor hen kan betekenen. In de toekomst kunnen zowel het platform als de doelgroep uitgebreid worden. Een overzicht van alle succesfactoren en aanbevelingen uit dit onderzoek is te zien in bijlage ll. SUMMARY The Platform voor Onderzoeksdossiers (Platform for Investigation Files) is a journalistic start-up in development. It is a revenue model for freelance investigative journalists and a source of information for editors. Freelance investigative journalist can offer their investigation files to the platform so editors can download them on a pay-per-download basis. The purpose of this research is to find out which factors are needed for the platform to be successful. The definition of the problem for this research was: What target-group oriented, technical, financial and promotion oriented factors are needed for a successful online platform on which freelance investigative journalist can offer their investigation files, so editors can download them on payment? To find the answer to this question, relevant literature was studied, best practices were analysed and people who are involved by the best practices were interviewed. Furthermore three surveys among the target-groups of the platform were conducted. Conclusions Interaction between the platform administrator and the target-groups is an important success factor, according to the results of the research. Interaction can, among others, be accomplished by social media. Social media gives the extra opportunity to contact the editors early in their purchasing process. That strengthens the business relationship. Besides social media, a personal visit to the target-groups is success factor. Both target-groups feel a need to collaborate through the platform. A good interaction with the target-groups is strengthened when they are allowed to contribute their opinions to the development of the platform. User friendliness and an easy accessibility are success factors that stimulate the visitor of the platform. Furthermore a clear structure of the platform is important to the visitor to find the content he or she needs. A free trial or access to free content may help to convince a customer who hesitates to use the platform. Transparency can contribute to that. An important factor that works for transparency is showing the visitor useful information about the files the platform contains. In that way, the visitor is able to see what the platform has to offer, without the barrier of a paywall. The (potential) customer just needs to know what subject a file contains, so he or she can determine if the file is relevant for his or her goals. Relevance is an important success factor that influences the customers’ readiness to pay. The distinctive character of the content of a file contributes to the customers’ readiness to pay. The Platform voor Onderzoeksdossiers can start successfully with starting capital. This can be obtained by subsidies crowdfunding and/or microloans. After two years the costs of most successful start-ups are covered. To accomplish cost recovery, cost-consciousness is an important success factor. The highest of the expenses will be the development of the platform. When a professional programmer is assigned as a co-owner of the platform, these costs can be reduced. The income of the platform will be made of a share of the files’ revenues. A prototype is needed to visualize the concept of the platform to the target-groups. It can convince the freelance investigative journalists to entrust their investigation files to the platform. Editors can see what the value of the platform is for them. In this case the deduction of unfamiliarity is a specific success factor. The prototype can also be used to test the platform. It can be improved upon by receiving feedback, thereby refining it step by step. Recommendations As a result of this research it is recommended to make a prototype which helps to reify the first concept of the platform. Let people within the target-groups think along with the development of the platform. Make a second prototype, the beta version of the platform, to test on a larger group and refine it by means of their feedback. Work out a social media strategy for the maintenance of contact with the target-groups by social media. Find out what costs are involved to start up the platform and look for a start capital that is most suitable to finance these costs. Consult with the freelance investigative journalists to determine a minimum price for the investigation files. This minimum price helps to calculate in what time the costs are recovered. Monitor the success factors by means of SMART set targets. A Business Model Canvas (Appendix l) is a helpful tool for this. It overviews the value proposition the platform offers to the target-groups. Also make a list of quality standards for the investigation files, so the quality and added value of the files can be guaranteed. Organize workshops for both groups of users so they become familiar with the platform in an active way. This way they can learn what the value of the platform is for them. The platform can extend to more technical possibilities in the future. Furthermore the target-group can be expanded. An overview of all success factors and recommendations this research results, can be found in Appendix ll.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk