De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten:

NSMBL

Rechten:

Samenvatting

SAMENVATTING Anna Nooshin heeft in 2011, samen met uitgeverij Wayne Parker Kent, de website NSMBL.nl opgericht. Anna wil NSMBL gaan uitbreiden, het moet meer dan alleen een website worden. NSMBL heeft dit al doorvertaald in verschillende producten, maar mist nog een offline tijdschrift. Dit rapport is een verslaglegging van een onderzoek naar de behoefte en invulling voor een concept van een offline tijdschrift voor NSMBL. Er wordt antwoord gegeven op de volgende probleemstelling: In hoeverre heeft de doelgroep van NSMBL behoefte aan een offline magazine en aan welke voorwaarden moet dit product met een aansprekende redactionele formule voldoen om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de doelgroep? Om antwoord te krijgen op deze vraag zijn er drie interviews gehouden, is er een enquête gehouden en hebben er twee panelgesprekken plaatsgevonden. Daarnaast is de tijdschriftenmarkt en zijn er drie best practices vanuit de theorie geanalyseerd. Naast het adviesrapport is er een dummy ontworpen, waarin de inhoud en vorm van het concept visueel gepresenteerd wordt. Hieronder volgt een samenvatting van de kerntekst van dit onderzoeksrapport. De opdrachtgever NSMBL is een gratis online tijdschrift die alle dagelijkse inspiratie op het gebied van mode, lifestyle en het leven verzamelt op één plek. Met maandelijks 2,5 miljoen unieke bezoekers en 5 miljoen pageviews is NSMBL één van de grootste online magazines van Nederland. Het is een luchtige site voor alle soorten vrouwen, maar schuwt niet voor onderwerpen die wat controversiëler zijn. De succesfactoren zijn up-to-date en de eigen unieke toon van NSMBL: een informele, pittige en humoristische tone of voice. De artikelen worden van buitenlandse sites gratis, door middel van bronvermelding op de NSMBL manier, overgeschreven. Deze bestaan voor een groot gedeelte uit beeld. De vormgeving van NSMBL is strak en minimalistisch. NSMBL heeft naast de website een Facebook- en Instagram-account, een YouTube channel, een schoolagenda, een NSMBL sale en een festival. De lezer De leeftijd van de vrouwelijke doelgroep ligt tussen de 16 en 30 jaar. Ze zijn middelbaar tot hoog opgeleid en houden naast mode ook van internetten, social media, shoppen en met vriendinnen afspreken. De lezer is ambitieus, statusgevoelig, avontuurlijk en materialistisch. De lezer prefereert een papieren tijdschrift boven een online tijdschrift en leest het liefst de LINDA. Marktanalyse Hoewel de huidige tijdschriftenmarkt een moeilijke markt is, wordt van alle consumptietijd die besteed wordt aan lezen, het meest gelezen vanaf papier. Net als de radio en de bioscoop zal in de toekomst het offline tijdschrift niet verdwijnen, maar zullen de verschillende producten naast elkaar bestaan en zullen ze elkaar versterken. Bladen worden in de toekomst ook steeds mooier en exclusiever. Daarnaast biedt een offline tijdschrift vele voordelen voor NSMBL: De kwaliteit van bereik is zeer hoog; offline tijdschriften zijn inspiratiemedium nummer één; worden meerdere keren ter hand genomen; zijn authentiek en presenteren het beste op het gebied van advertenties. Het merendeel van de bladen met dezelfde doelgroep en rubrieken als NSMBL hebben een losse nummerprijs van rond de €5. De abonnementsprijzen liggen rond de €55. Best practice-analyse De cover van de LINDA valt het meest op door het beeldgebruik en de typografie. Doordat er nauwelijks modellen in het blad worden gebruikt is het blad persoonlijker en toegankelijker. Stockfoto’s zoals in de ELLE maken het blad saai. Het gebruik van eigen fotografie maakt een blad unieker. Een tijdschrift, zoals bij de ELLE en de Vogue, oogt druk door het gebruik van veel verschillende soorten lettertypes. Voor een minimalistische en strakke vormgeving zou NSMBL veel gebruik moeten maken van witte bladzijdes en zwarte teksten en deze teksten ook uitlijnen. Ook veel grote foto’s, zoals bij de LINDA en de Vogue, brengen rust in het tijdschrift. De LINDA maakt voor de inhoudsopgave gebruik van grote teksten en weinig afbeeldingen waardoor deze overzichtelijk is. Een sterk punt van de LINDA zijn de taboedoorbrekende verhalen. De Vogue en de ELLE inspireren vooral en geven tips op het gebied van mode. Resultaten Een groot gedeelte van de doelgroep zou het leuk vinden als er een NSMBL tijdschrift in printvorm zou verschijnen. Uit de interviews en het tweede panelgesprek kwam naar voren dat het een combinatie moet worden tussen een koffietafelboek en een tijdschrift. Uit het eerste panelgesprek kwam naar voren dat ze graag een combinatie zien van de LINDA met een beetje mode. Het tijdschrift moet volgens de doelgroep bestaan uit de rubrieken love & life, food, beauty, fashion en home & interior. Het liefst zien ze in het tijdschrift trends, interviews, reportages, columns, achtergrondverhalen en Do It Yourself’s. Het strakke van de website ziet de lezer graag in het tijdschrift terug. Uit de enquête kwam naar voren dat de doelgroep het tijdschrift één keer in de maand ziet verschijnen. Uit de interviews en de panelgesprekken kwam één keer in de twee maanden naar voren. De respondenten van de enquête zouden tussen de €2 en €5 voor het tijdschrift willen betalen. Uit de panelgesprekken en de interviews kwam tussen de €5 en €9 naar voren. Advies Een collectors item, een tijdschrift dat door de vormgeving en inhoud bewaard wilt worden. Een tijdschrift met binnen wat dikker papier en een wat dikkere matte kaft waardoor het een klein beetje oogt als een boek. De inhoud van het tijdschrift bestaat voor een groot gedeelte uit (taboebrekende) verhalen en wordt deels aangevuld met mode, beauty, food en home & interior. Het doel van het magazine is vooral dat het zal emotioneren en inspireren, ontspannen, entertainen en adviseren. De toon van het tijdschrift is hetzelfde als die van de website. De vormgeving is strak en minimalistisch. Dit advies is uitgewerkt in de vorm van een dummy, waarin de inhoud en vorm van het papieren tijdschrift visueel gepresenteerd worden. SUMMARY Anna Nooshin established the website NSMBL.nl in 2011 in collaboration with the publisher Wayne Parker Kent. Anna wants to expand NSMBL, she wants the company to be more than only a website. NSMBL already explored this idea with various options, however it is still missing an actual paper magazine. This report gives an account of a research for the need of, and the potential content of a concept version of a paper magazine for NSMBL. An answer is provided for the following problem statement: To what degree is there a need of the target group for a paper magazine and what conditions must this product meet in order to fit in with the needs and wishes of the target group? In order to get an answer for this question three interviews were held, a survey was used and there have been two board meetings. Furthermore the magazine market and three best practices have been analysed using theories. Complementary to the advice report a sample magazine has been developed, in which the content and shape of the concept are visually presented. Now follows a summary of the main text and findings of this research report. The commissioning company NSMBL is a free online magazine that looks for and collects all of daily’s inspiration on the area’s of fashion, lifestyle and life itself in one place. With a monthly visitor rate of 2,5 million people and 5 million page views NSMBL is one of the top online magazines in the Netherlands. It is a fresh site for all kinds of women, however it does not eschew certain controversial items. The success formula is up-to-date and unique for NSMBL: an informal, lively and humoristic tone of voice. The items of the articles are found on foreign websites and thereafter rewritten in the unique NSMBL manner, which often consists of video footage. The styling of NSMBL is tight and minimalistic. Apart from the website NSMBL also has a Facebook and Instagram account, a YouTube channel, a school agenda, a NSMBL sale and a festival. The reader The age of the female target group is between 16 and 30 years. They are middle to highly educated and apart from fashion their interest lays in surfing the internet, using social media, shopping and meeting with friends. The reader is ambitious, sensitive concerning their social standing, adventurous and materialistic. The reader prefers a paper magazine above an online magazine and preferably reads the magazine LINDA. Market analyse Despite the fact that the current magazine market finds itself in a tough period, of all consumption time spent to reading by the target group, most is read from paper magazines. Just like the radio and the cinema the paper magazine will not disappear in the future, but coexist with the online version and profit from synergy between the two. Paper magazines will continue to improve in their styling and exclusiveness. Furthermore a paper magazine offers numerous advantages for NSMBL: the quality of the reach is very high, paper magazines are inspiration medium number one, paper magazines are read more than once, paper magazines are authentic and they offer the best presentation for advertisement. The majority of the paper magazines with the same target group and articles like NSMBL have an average selling price of €5 for a single edition and prices for a subscription are roundabout €55. Best practice-analyse The cover of the LINDA stands out the most due to the use of images and the typography. Because there is almost no use of models the magazine is more personal and accessible. Stockphoto’s like the ones used in the magazine ELLE make the magazine boring. The use of one’s own photography makes a magazine more unique. A magazine like ELLE or Vogue looks more crowded and unsettled due to the use of many different typographies. In order to achieve a minimalistic and tight styling NSMBL should use white pages with black texts and these texts should be aligned. The use of larger images creates more calmness, this can also be seen in the magazines LINDA and Vogue. The LINDA uses big texts and not to much images in their index, this results in a good overview. Another strong point of the LINDA are their taboo breaking stories. The Vogue and ELLE mostly inspire and give tips on the area of fashion. Results A large proportion of the target area would like it if NSMBL would appear as a paper magazine. As a result from the interviews and the second board meeting it was concluded that the paper should become a combination between a coffee table book and a magazine. The first board meeting concluded that a combination of the magazine LINDA and a bit of fashion is wished for. According to the target group the magazine should consist of the following columns: love & life, food, beauty, fashion and home & interior. Preferably the target group wants to see trends, interviews, coverage’s, columns, background stories and Do It Yourself’s. The reader would like to see the tightness of the website also return in the paper magazine. The survey told us that the readers would like the paper magazine to become a monthly issue. However the interviews and board meetings told us there should be one issue every two months. The respondents of the survey would like to see a price ranging from €2 - €5 for the paper magazine. The interviews and board meetings showed a price ranging from €5 - €9. Advice A collector’s item, a magazine with a thick matte cover and a content which makes it seem like a book. The content will mostly consist out of (taboo breaking) stories and will be complemented with fashion, beauty, food and home & interior. The purpose of the magazine is that it will enhance emotion, inspire, relax, entertain and advice the readers. The tone of the magazine is the same as it is on the website of NSMBL. The styling is tight and minimalistic.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk