De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wat nu? Feedback van leerlingen? Wat denken docenten te kunnen leren van feedback van leerlingen? Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek)

Rechten:

Wat nu? Feedback van leerlingen? Wat denken docenten te kunnen leren van feedback van leerlingen? Een kwalitatief en kwantitatief onderzoek)

Rechten:

Samenvatting

Samenvatting Klassenmanagement blijkt voor vele docenten lastig, zeker in het begin van hun loopbaan. Marzano (Marzano, Marzano & Pickering, 2003) stelt, dat het wel zes tot tien jaar kan duren, voordat docenten competent worden in het leidinggeven aan een klas. Volgens Marzano zijn de onderlinge verhoudingen tussen leerling en docent van groot belang voor een effectief klassenmanagement. Uit onderzoek blijkt dat leerlingen zich beklagen over saaie lessen, chaotisch klassenmanagement en zelfingenomenheid of een autoritaire houding van docenten, die vaak niet openstaan voor feedback van leerlingen. Een collega merkte op: ―Als docenten zouden weten hoe de studenten over hen dachten, zouden ze hun lessen direct veranderen‖. In de praktijk blijken docenten gek genoeg weinig gebruik te maken van feedback van leerlingen. Dit deed de vraag rijzen of en in hoeverre feedback van leerlingen zou kunnen bijdragen aan de verbetering van de pedagogische en didactische kwaliteiten van docenten. Marzano (2001) noemt onderling vertrouwen en een veilige sfeer als voorwaarden voor leerling-feedback: De onderzoeksvraag in het voorliggende onderzoek luidt als volgt: ―Wat denken docenten te kunnen leren van feedback van hun leerlingen?‖ Allereerst is docenten gevraagd wat zij verstaan onder feedback, welke vormen van feedback zij kennen, welke vormen zij eventueel zelf toepassen en welke effecten van verschillende vormen van feedback worden waargenomen. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op de Open Schoolgemeenschap Bijlmer (OSB). Van de 160 docenten zijn 12 docenten random gekozen en geïnterviewd met behulp van semigestructureerde interviews. Op basis van de interviews is een enquête samengesteld, die aan alle docenten is gezonden en die door 56 is geretourneerd. De interviews en enquêtes zijn geanalyseerd met de bijbehorende IT-applicaties. Docenten gebruiken feedback van leerlingen op hun lesgeven weinig tot niet. Ook blijkt uit het onderzoek dat docenten weinig reflecteren op eigen handelen. Wanneer docenten echter feedback van leerlingen op hun handelen vroegen, bleken zij zich bewuster te worden van de eigen pedagogisch didactische aanpak. Ook hebben zij ervaren, dat hun klassenmanagement en de relaties met de leerlingen aanmerkelijk verbeterden. Docenten zagen zowel de organisatie van de les, als hun vakdidactische aanpak versterken. Docenten meldden ook, dat het zelfvertrouwen groeide en dat hun energie toenam. Met name startende docenten rapporteerden dat ze zicht kregen op ‗blinde vlekken‘ in hun aanpak. Zij voelden zich daardoor zelfverzekerder worden. Het onderzoek concludeert dat feedback van leerlingen op het lesgeven een positief effect op de relatie tussen leerling en docent kan hebben. Docenten worden zich door die feedback bewuster van hun pedagogisch-didactische aanpak en hun klassenmanagement. Feedback van de leerling aan de docent bevordert zowel het zelfvertrouwen van de leerling als het zelfvertrouwen van de docent. Docenten krijgen mede daardoor ook meer energie en zicht op onderdelen van het lesgeven, die ze kunnen verbeteren. Feedback van leerlingen op het lesgeven van docenten stimuleert zelfsturing door docenten en de continue ontwikkeling van de docent als professional. Op de OSB past feedback van leerlingen op het lesgeven van docenten goed in de oorspronkelijke pedagogisch-didactische visie van de school, zoals beschreven in de OSB-werkwijze (Van Helvoort, Huisman, & Verhagen, 2008). Mede vanwege de positieve effecten van feedback van leerlingen op het lesgeven van docenten, zoals de docenten bevestigden, is het van belang dat de schoolleiding van de OSB deze vorm van feedback breder inzet, faciliteert en stimuleert. Het is belangrijk dat dit gebeurt binnen een veilige omgeving voor leerling én docent.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingLeraar Pedagogiek
AfdelingOnderwijs en Opvoeding
Jaar2011
TypeMaster
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk