De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepassing en effectiviteit van antropometrie in de eerstelijns diëtetiek

Rechten:

Toepassing en effectiviteit van antropometrie in de eerstelijns diëtetiek

Rechten:

Samenvatting

Inleiding: Het vaststellen van de verhoudingen van het menselijk lichaam wordt aangeduid als antropometrie. Het meten van de lichaamslengte, lichaamsgewicht, Body Mass Index (BMI) en middelomtrek zijn veelvoorkomende maten binnen de antropometrie. Er is veel literatuur te vinden over het soort en de toepassing van antropometrische meetinstrumenten. Echter was ten tijde van het schrijven van dit afstudeeronderzoek in de literatuur niet bekend in hoeverre het uitvoeren van antropometrie wordt toegepast in de eerstelijns diëtetiek en in hoeverre dit invloed heeft op de effectiviteit van de dieetbehandeling. De onderzoeksvraag van dit afstudeeronderzoek luidde daarom: ‘In hoeverre heeft het toepassen van antropometrie tijdens het eerste consult van de diëtistische behandeling in de eerste lijn invloed op de effectiviteit van de diëtistische behandeling na negen maanden bij volwassen cliënten met overgewicht (BMI ≥ 25 kg/m2), diabetes mellitus type 2, hypercholesterolemie, hypertensie of ondervoeding?’ Methoden: Om te toetsen in hoeverre antropometrie invloed heeft op de dieetbehandeling in de eerstelijns diëtetiek is data uit het DIEET-project, opgezet door het lectoraat Gewichtsmanagement van de Hogeschool van Amsterdam, gebruikt. De data is verkregen door het uitvoeren van observaties tijdens intakeconsulten in eerstelijns diëtistenpraktijken verspreid over Nederland. Gekeken is welke antropometrische metingen het meest werden toegepast en daarbij is onderscheid gemaakt per verwijsdiagnose. Tevens is gekeken naar het verband tussen het uitvoeren van verschillende metingen en het opstellen van SMART-doelen en het effect van verschillende metingen op de effectiviteit van de dieetbehandeling. De chi-kwadraattoets is gebruikt om dichotome en ordinale variabele te toetsen. De onafhankelijke t-toets is gebruikt om continue variabele te toetsen. Om significantie aan te tonen is een p-waarde van 5% gebruikt. Resultaten: In de periode van februari 2014 tot mei 2015 in totaal 513 intakeconsulten geobserveerd en geïncludeerd binnen de analyse. Het gewicht is de meest uitgevoerde meting binnen de onderzoekspopulatie. Bij cliënten met de primaire verwijsdiagnoses overgewicht (p=0.001) en diabetes mellitus type 2 (p=0.007) is significant vaker antropometrie toegepast dan bij de overige verwijsdiagnoses. De cliënten waarbij antropometrie is toegepast zijn significant jonger dan de cliënten waarbij geen antropometrie is toegepast (p < 0.01). Het is gebleken dat cliënten waarbij de opgestelde doelen specifiek, meetbaar, acceptabel of realistisch zijn geformuleerd, significant twee keer zo vaak antropometrie wordt toegepast (p < 0.01). Antropometrische metingen hebben geen significant verband met het wel of niet effectief zijn van de dieetbehandeling. Conclusie: Binnen dit onderzoek is geen significant verband geconstateerd tussen het toepassen van antropometrische metingen in relatie tot de effectiviteit van de dieetbehandeling na negen maanden. Echter werd antropometrie in grote mate toegepast (±81%). Deze toepassing zorgt voor het concreter maken van de SMART-behandeldoelen en transparantie van de dieetbehandeling. Het is aan te bevelen om het gebruik van antropometrie vast op te nemen binnen de dieetbehandeling. Diëtisten die gebruik maken van antropometrische metingen binnen de dieetbehandeling kunnen waarschijnlijk duidelijker reflecteren op de resultaten van de behandeling. Het is echter aan te raden om verder onderzoek uit te voeren naar dit onderwerp.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingVoeding en Diëtetiek
AfdelingBewegen, Sport en Voeding
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk