De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ethische en professionele beweegreden bij plaatsen foto's MH17

Rechten:

Ethische en professionele beweegreden bij plaatsen foto's MH17

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Schokkende beelden horen bij een ramp. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld een bomaanslag in Pakistan of een watersnoodramp in India schromen de Nederlandse nieuwsmedia er niet voor om gruwelijke beelden te laten zien waarop zelfs slachtoffers herkenbaar in beeld worden gebracht. Maar dan is het echter de vraag of deze Nederlandse nieuwsmedia ook choquerende en afschuwelijke beelden laten zien bij een ramp met veel Nederlandse slachtoffers. Op donderdag 17 juli 2014 kwamen er bij de aanslag op vlucht MH17 van Malaysia Airlines liefst 196 Nederlanders om het leven. Nederlandse nieuwsmedia voerden, op de ietwat provocerende nieuwssite GeenStijl na, een terughoudend beleid in de visuele berichtgeving over MH17. Nederlandse kranten en nieuwswebsite Nu.nl hebben verschillende beweegredenen om geen heftige beelden te laten zien waarop slachtoffers herkenbaar zijn afgebeeld. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in wat de exacte professionele en ethische beweegredenen zijn geweest om bepaalde beelden over het onderwerp MH17 wel of niet in hun medium te plaatsen. In dit afstudeeronderzoek wordt in eerste instantie uitvoerig gerapporteerd over de beeldcultuur van de Nederlandse kranten door de jaren heen en over ethiek in de journalistiek. In deze scriptie worden voorts vijf journalistieke dilemma’s uit de praktijk uitgebreid behandeld. Bovendien komen er in het onderzoek coördinatoren van beeldredacties en beeldredacteuren van zes verschillende Nederlandse kranten en twee verschillende nieuwswebsites aan het woord. Hen is tijdens vraaggesprekken gevraagd naar de beweegredenen om foto’s die als schokkend kunnen worden ervaren niet te plaatsen en om andere beelden wel te publiceren in hun medium. Bovendien komen in dit afstudeeronderzoek twee ethici aan het woord die onder meer hun licht laten schijnen over wat wel of niet ethisch verantwoord is om te publiceren bij een ramp met veel Nederlandse slachtoffers. Tevens is een adjunct-hoofdredacteur geïnterviewd van het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP). Dit persbureau zet foto’s uit naar een databank waaruit Nederlandse nieuwsmedia kunnen putten. Hierin verschijnen ook foto’s van andere persbureaus. Een mediasocioloog komt eveneens aan bod in dit onderzoek. Uit de gevoerde interviews met coördinatoren van beeldredacties en beeldredacteuren van Nederlandse nieuwsmedia kwam een aantal belangrijke bevindingen naar voren. Redenen om heftige beelden zoals losliggende ledematen of slachtoffers in hun adamskostuum niet te plaatsen, zijn: ▪ De allerbelangrijkste beweegreden om terughoudend te zijn in het plaatsen van beelden was omdat er een buitengewoon groot aantal Nederlanders is omgekomen. ▪ Beeldredacties van Nederlandse nieuwsmedia willen hun lezers ’s morgens niet direct confronteren met foto’s van stoffelijke resten of lichamen van slachtoffers van vlucht MH17. ▪ Een ander motief van de beeldredacteuren is dat de nieuwswaarde ontbreekt bij schokkende en heftige beelden over MH17 en dat het niets toevoegt aan de berichtgeving. ▪ Een bijkomend argument is dat tijdens de berichtgeving over MH17 in de eerste week na de ramp nog lang niet ieder slachtoffer was geïdentificeerd. Tot op heden is er nog geen identificatie van twee slachtoffers van de vliegtuigramp. ▪ Nabestaanden zijn plots hun dierbaren verloren en beeldredacties willen hen dan zeker niet extra kwetsen in een heftige tijd. Executive summary Shocking news photos normally belongs to disasters. Certainly when it goes for example about a bombing in Pakistan or about a flood in India the Dutch news media are not cautious in showing the most horrible pictures where victims are recognizable. But it’s questionable whether this Dutch news media also show shocking and horrible pictures in a disaster with many Dutch victims. On Thursday 17th of July 2014 in an attack on Malaysia Airlines Flight MH17 an unprecedented number of 196 Dutch passengers were killed. Dutch news media, except the provocative news site GeenStijl (in English: NoStyle), have pursued a cautious policy in the visual coverage about MH17 news. Dutch newspapers and the news site Nu.nl (in English: Now.nl) have different reasons for not showing violent pictures where victims are portrayed recognizable. The purpose of this thesis is to understand what the precise professional and ethical reasons have been for showing and not showing of some pictures about the subject MH17. In this thesis is initially reported about the visual culture of the Dutch newspapers over the years and about ethics in journalism. In this thesis are also five journalistic dilemmas discussed extensively. Moreover, in this survey image editors and their coordinators of six different Dutch newspapers and two different news sites are speaking. During interviews they were asked about their motives for not showing shocking news pictures about MH17 and why they have published other pictures in their medium on the other hand. Moreover, two ethicists expressed in this thesis about what is responsible and ethical to publish about a disaster with many victims from Holland. Also the deputy editor of Dutch Press Agency (ANP), who has set pictures about MH17 from photographers to databases where Dutch news media can make use of, has been interviewed for this thesis. A media sociologist is also appearing in this survey. Five key findings from the interviews conducted with image editors and their coordinators of Dutch news media for now showing horrible pictures about MH17, such as loose limbs, victims in birthday suit or a picture of a victim in his airplane seat, are: ▪ The most important motive for being cautious in showing pictures was because of the large number of Dutch passengers of Flight MH17 who were killed. ▪ Image editors of Dutch newspapers didn’t want to directly confront their readers early in the morning with pictures of graphic content. ▪ Another argument of image editors is that the news value is missing by showing horrible and violent pictures of MH17 and it adds nothing to the reports. ▪ An additional argument is that during the coverage of MH17 still not every victim was identified in the first week after the disaster. So far there’s still no identification of two victims of the plane crash. ▪ Survivors lost their loved ones suddenly. Image editors didn’t want to hurt them extra in a miserable time of their lives.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk