De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Omgaan met een live-registratie

Rechten:

Omgaan met een live-registratie

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Verslag doen van een nieuwsgebeurtenis is een kerntaak van een journalist. Dit geldt ook voor een live-registratie, een live-beeldverslag met meerdere camera’s. De journalist werkt bij een live-registratie nooit alleen. Een team bestaande uit journalisten vormt de redactie waarbij een eindredacteur de inhoudelijke eindverantwoordelijkheid draagt. Er wordt in de journalistiek aangenomen dat hij de meeste invloed heeft op het journalistieke verslag. De meercamera-regisseur is degene die tijdens een live-registratie echter directer invloed heeft op het beeldverslag. Het beeldverslag wordt dus niet alleen bepaald door de journalisten. Probleemstelling De probleemstelling luidt: Hoe ligt de journalistieke verhouding tussen de meercamera-regisseur en de eindredacteur tijdens een live-registratie van een evenement? Het onderzoek heeft als doel om inzicht te brengen in de journalistieke invloed van de meercamera-regisseur bij een live-televisie-registratie van een evenement om op basis hiervan een advies te ontwikkelen hoe de samenwerking tussen journalisten en meercamera-regisseurs zou moeten verlopen. Onderzoeksrapport De probleemstelling wordt beantwoord naar aanleiding van zes deelvragen. In het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch en fieldresearch. Naast het literatuuronderzoek is er gewerkt met twee kwalitatieve onderzoeksmethodes: open interview en observatieonderzoek. In totaal zijn er acht open interviews gehouden met professionals uit het vakgebied en is met het observatieonderzoek de huidige werkwijze geanalyseerd. Resultaten Zoals in paragraaf 3.1 te lezen is, leven we tegenwoordig in een dominante beeldcultuur waarin beelden meer invloed op de samenleving hebben dan ooit. De beeldcultuur zorgt ervoor dat televisiebeelden onze eigen geschiedenis vormen. Men herinnert zich niet de nieuwsgebeurtenis maar de televisiebeelden. (zie §3.1.1) Daardoor zijn de beelden in een verslag belangrijker geworden dan het verbale commentaar. Bij een live-registratie is het de meercamera-regisseur die door middel van cameravoering bepaalt wat de kijker te zien krijgt en welke boodschap hij met het shot aan de kijker overbrengt. (zie §3.2) De eindredacteur heeft, zoals in paragraaf 3.4 terug te lezen is, tijdens de live-registratie direct invloed op het verbale commentaar dat door de presentator of commentator wordt gegeven. Uit het fieldresearch blijkt dat deze verbale duiding echter ondergeschikt is aan het beeldverslag. De professionals zelf zien het commentaar vooral als een extra service naar de kijker en als toevoeging op het beeldverslag. (zie §4.1.2) Dit betekent dat de journalistieke verslaggeving in feite in handen is van de meercamera-regisseur. Om tot de juiste live-registratie te komen moeten beide disciplines wel goed samenwerken. Als eindresultaat van dit onderzoek is er een stappenplan (zie §6.1) geformuleerd waarin beschreven staat hoe de samenwerking tussen de eindredacteur en meercamera-regisseur rondom de live-registratie zou moeten verlopen. Management summary Reporting over news events is the central business of a journalist. Including also live-broadcastings (live video reports with multiple cameras.) But the journalist never works alone for a live-broadcast. A team of journalists form the editorial office, with a chief editor which has the final content responsibility. In journalism, it’s assumed that he, the chief editor, will have the biggest influence on the journalistic report. The multi-camera director is the one which has direct influence on the image report during a live-broadcast. Therefore, the image report is not determined only by the journalists as people in the journalism sphere think. Problem statement The problem states: How is the journalistic relationship between the multi-camera director and the chief editor during a live-broadcast of an event? This study aims to: The understanding of the journalistic influence of the multi-camera director on a live television broadcast of an event and, based on this association, to develop an advice on how the cooperation between journalists and multi-camera directors should proceed. Thesis The problem is answered following six sub-questions. The study makes use of desk research and field research. Beside the literary research, we worked with two qualitative research methods: open interviews and observational research. With a total of eight open interviews with professionals of the subject and with the observational study we have analyzed the present method. Results As you can read in paragraph 3.1 we live in a dominant visual culture of nowadays images have, more than ever, a strong influence on society. Visual culture assures that television images shapes history. People do not remember the news event in itself but the relevant television images which were shown. (see §3.1.1) As a result, the images in a report become more important than the verbal commentary. In a live broadcast is the multi-camera director who determines through camera work what gets the spotlight and which message he will deliver to the viewer through the shot. (see §3.2) The chief editor has, as you can read in paragraph 3.4, during the live-broadcast direct influence on the verbal commentary given by a presenter or commentator. However, this verbal report becomes secondary to the image report. The professionals themselves, see these comments mostly as an additional service to the viewer and as a surplus to the image report. (see §4.1.2) This means that journalistic reporting is actually in the hands of the multi-camera director. To arrive at the proper live-broadcast both disciplines must work with each other. As a result of this thesis a roadmap was formulated, describing how the collaboration between the chief editor and the multi-camera director should proceed around a live-broadcast. (see §6.1)

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2016
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk