De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Adviesrapport Mom in Shape Workout

Rechten:

Adviesrapport Mom in Shape Workout

Rechten:

Samenvatting

Managementsamenvatting Deze afstudeerscriptie is geschreven ten behoeve van Mom in Balance. Mom in Balance wil graag meer inzicht krijgen in de wensen en behoeften van de doelgroep met betrekking tot outdoor trainingen. Met dit inzicht wil Mom in Balance graag advies over de herpositionering en marketingcommunicatie van de Mom in Shape Workout in de vorm van een positioneringsplan en marketingcommunicatieplan. Mom in Balance houdt zich bezig met de gezondheid van zwangere vrouwen en moeders van alle leeftijden. De main focus van het bedrijf ligt bij de outdoor sport workouts voor zwangere vrouwen en vrouwen die net zijn bevallen. Er zijn drie verschillende workouts die Mom in Balance biedt, deze zijn: de Zwanger Workout, de Back in Shape Workout en de Mom in Shape Workout. Tot nu toe werd de focus vooral gericht op de Zwanger Workout en de Back in Shape Workout waardoor de nieuwste training, de Mom in Shape Workout, achter is gebleven in succes. Mom in Balance vermoedt dat de positionering van de Mom in Shape Workout onvoldoende aansluit op de wensen en behoeften van de klant en wil door middel van een positioneringsonderzoek een scherpe merkpositionering neerzetten voor Mom in Shape die voor de doelgroep aantrekkelijk is en betekenis heeft. Naar aanleiding van dit probleem is een onderzoek uitgevoerd op basis van de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn de wensen en behoeften van stadse, hoogopgeleide, werkende vrouwen tussen de 35 en 55 jaar met oudere kinderen tussen de twee en achttien jaar die nog geen klant zijn bij Mom in Balance met betrekking tot de positionering en communicatie van outdoor trainingen en in het specifiek voor Mom in Shape? Door middel van deskresearch en kwalitatief onderzoek in de vorm van twintig ladderinginterviews met vrouwen uit de eerder omschreven doelgroep is er genoeg informatie vergaard om antwoord te geven op de volgende doelstelling: Inzicht brengen in de wensen en behoeften van de doelgroep; stadse, hoogopgeleide, werkende vrouwen tussen de 35 en 55 jaar met oudere kinderen tussen de twee en achttien jaar die nog geen klant zijn bij Mom in Balance ten aanzien van de huidige positionering van Mom in Shape, de identiteit van Mom in Balance, de concurrentie en de marktontwikkelingen en trends om advies te geven over hoe Mom in Balance haar Mom in Shape Workout het beste kan positioneren en communiceren in de vorm van een positioneringsplan en marketingcommunicatieplan. De kerndoelgroep van Mom in Shape heeft moeite met het plaatsen van de Mom in Shape Workout in een productklasse. Een kwart van de onderzochte vrouwen dacht dat de Mom in Shape Workout was gericht op zwangere vrouwen of pas bevallen vrouwen door het woord ‘mom’ in de merknaam, de visuele indruk en de omschrijving. De doelgroep heeft een duidelijke visie van wat zij wel en niet wil in een positionering van een outdoor training en dat is ten eerste dat ze geen ‘mom’ willen zijn tijdens het sporten maar gewoon vrouw. De doelgroep had negatieve associaties bij het dominante kenmerk netwerk van gelijkgestemde moeders en ziet liever de nadruk op attributen en consequenties als ‘aandacht voor je zelf’, ‘energie’, ‘plezier en gezelligheid’, ‘professionele begeleiding’, ‘outdoor’, ‘sterk lichaam’, ‘conditie’ en ‘groepsverband’. De overkoepelende organisatie Mom in Balance en de twee andere trainingen; de Zwanger- en de Back in Shape Workout sluiten te weinig aan op de behoefte van de doelgroep van de Mom in Shape Workout.waardoor er een groot propositieverschil is geconstateerd. Aanbevelingen Het rapport biedt Mom in Shape de handvaten voor een scherpe herpositionering. De herpositionering is tevens de basis voor de marketingcommunicatie van Mom in Shape en zal de kennis en houding van de doelgroep tegenover het merk ten positieve gaan beïnvloeden en daarmee meer klanten trekken. De onderzoeksresultaten maken het mogelijk om een goed onderbouwd positioneringsadvies en marketingcommunicatieadvies te geven, waarin scherpe keuzes zijn gemaakt voor de nieuwe positionering. Dit advies richt zich op de eerder omschreven kerndoelgroep van de Mom in Shape Workout die behoefte hebben aan aandacht voor zichzelf en energie om zo balans in hun leven te vinden. Deze balans kan niet alleen behaald worden door fysiek evenwicht, daar is ook een mentaal evenwicht voor nodig. De resultaten gaven aan dat een nieuwe merknaam nodig was. De Mom in Shape Workout zal de Outdoor Energy Workout gaan heten en krijgt een branded identiteit. Er is gekozen voor een branded identiteit omdat het propositieverschil te groot is met de andere twee trainingen en de overkoepelende organisatie. Voor de strategie wordt een tweezijdige positionering aanbevolen waar zowel de functionele voordelen als de psychosociale voordelen worden benadrukt. De volgende merkbelofte maakt in een zin duidelijk wat Outdoor Energy Workout aan haar klant wil beloven op basis van de nieuwe positionering: ‘The Outdoor Energy Workout’ Energy & oxygen for body and mind. Om de positionering tot leven te brengen worden de volgende marketingcommunicatie instrumenten aangeraden: - Online marketing. Door middel van een eigen website, sociale media en zoekmachineoptimalisatie. - Promotie. Door middel van een kortingsactie en grouponactie. Management summary This advisory was written on behalf of Mom in Balance. Mom in Balance would like to gain more insight into the wishes and needs of her target group about outdoor workouts . With this information Mom in Balance wants advice on the repositioning and communication of the Mom in Shape Workout in the form of a positioning plan and marketing communication plan. Mom in Balance focuses on the health of pregnant women and mothers of all ages. The main focus of the company lies with the sport workouts for pregnant women and women who just gave birth. The workouts are outdoor and the training locations are always outside. There are three different workouts Mom in Balance offers, these are: the Pregnant Workout, the Back in Shape Workout and the Mom in Shape Workout. So far the focus has primarily been on the Pregnant Workout and Back in the Shape Workout. Wich left the Mom in Shape Workout less successfull. Mom in Balance suspects that the positioning of the Mom in Shape Workout does not meet up to the wishes and needs of the customer. Mom in Balance wants to research these wishes and needs and create a sharp brand positioning for Mom in Shape that is attractive and meaningfull to the target group. In response to this problem, a study was carried out based on the following research question: '’What are the wishes and needs of urban, educated, working women between the age of 35 and 55, with older children between the age of two and eighteen who haven’t been a customer with Mom in Balance with regard to the positioning and communication of outdoor trainings and in particular for Mom in Shape? ''. Through desk research and qualitative research in the form of twenty ladderinginterviews with women from the defined target group there has been gathered enough information to answer the following objective: "Insight in the wishes and needs of the target group; urban-educated, working women between the age of 35 and 55 years with older children between the age of two and eighteen who haven’t been a customer with Mom in Balance with regard to the current positioning of Mom in shape, the identity of Mom in Balance, competition, the market developments and trends to give advice on how Mom in Balance can position and communicate The Mom in Shape Workout the best way in the form of a positioning plan and marketing communication plan '’ The target group of Mom in Shape has difficulty placing the Mom in Shape Workout in a product category. A quarter of the women who where surveyed thought the Mom in Shape Workout targeted pregnant women or/and women who just gave birth because of the word 'mom' in the brand name, the visual impression and the definiton of Mom in Shape. The target group has a clear vision of what they want in a positioning of an outdoor training. First of all they do not want to be approached as a mom but as a woman. The target group had negative associations with the dominant feature ‘network of like-minded mothers' and would rather see the focus on attributes and consequences like: ‘attention for yourself, ‘energy’, ‘fun’, ‘professional guidance’, ‘outdoor',' strong body' and 'condition’. The umbrella organization Mom in balance, and the other two workouts; the Pregnant Workout and the Back in Shape Workout have a great difference in proposition with the Mom in Shape Workout. The communication focuses on the needs of pregnant women and nursing women. Mom in Balance mainly usses online marketing as a marketing communication tool. Recommendations Based on the research results a brand positioning advice and marketing communications advice can be given, where critical choices were made for the new positioning. The recommendations focuses on the previously defined target group of the Mom in Shape Workout who wants attention for herself and energy in order to find balance in their lives. This balance can not be achieved by only physical balance, there is also a need for mental balance. The results indicated that a new brand name was needed, the Mom in Shape Workout will now go by the name ‘Outdoor Energy Workout, a new brand with a branded identity. A branded identity is choosen because the difference in proposition was too big in comparison with the other two workouts and the umbrella organization. A doublesided positioning strategy is recommended were both the functional benefits and the psychosocial benefits are emphasized. The following proposition statement makes the promise of Outdoor Energy Workout to her costumers clear in one sentence: "The Outdoor Energy Workout ' Energy and oxygen for body and mind. To bring the positioning to life the following marketing communication tools are recommended: - Online marketing. Through its own website, social media and search engine optimization. - Promotion. Through a reduction action and groupon action.

Toon meer
OrganisatieHogeschool van Amsterdam
OpleidingMedia, Informatie en Communicatie
AfdelingMedia, Creatie en Informatie
Jaar2015
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk